Lelkiség / Elmélkedések

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

 

2019

 

HÚSVÉTVASÁRNAP
2019.04.21.

 

Valóban feltámadt? Erre a kérdésre válaszol Szent Pál apostol is, amikor a Korintusiaknak igy ir: "Ha Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek is!"
Mert a FELTÁMADÁS kereszténységünk, vagyis Krisztust követő hiteles életmódunk központi igazsága nem filozófiai állitás, nem olcsó emberi bizonyiték, hanem HITELES TÖRTÉNELMI TÉNY, örömhir. Az örök szeretet örömhire az ember számára. Ha a születést természetesnek nevezzük, a halált pedig természetellenesnek, akkor a feltámadást mindenképp természetfeletti eseménynek, csodának kell tekintenünk. A feltámadás csodája lélekben- és hitünkben is erősit minket és arra emlékeztet, hogy Isten természetfeletti szeretete győzött a természetellenes halál felett. Valóban feltámadt. És üzeni az Őt követőknek, vagyis nekünk, hogy testvéreinket erősitve közös szeretetünk-, közös hitünk- és közös húsvéti-örömünk maradandó legyen és betöltse egész életünket. Húsvéti örömünk lényege, hogy eddig még minden nagypéntekre felvirradt Húsvét hajnala! És ezt a Húsvétot, a Szeretet Húsvétját nem lehet ellopni: ha "ellopták volna" Jézus holttestét, talán még napjainkban -két évezred távlatából- is mutogatnák, ime itt vannak csontjai- és földi maradványai. De ez lehetetlen. Mert feltámadt, valóban feltámadt! Tovább él, az Ő szeretete örökre megmarad, mindent túl él, örökké él!
Ezért legyen Húsvéti Örömünk, a Feltámadás Öröme földi- és örök életünknek feltétele, földi- és örök életünknek alapja, és legyünk hiteles tanúságtevői az Örök Szeretetnek és legyen Örök a Húsvétunk. Továbbra is méltó képviselői legyünk annak, aki "Valóban feltámadt!" A m e n.

 


 

VIRÁGVASÁRNAP
2019.04.14.

 

Virágvasárnap, a Nagy Hét első napja: Az Úr szenvedésének vasárnapja. Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására emlékezünk: Pálmaágakat- és barkát szentelünk és körmenetet tartunk. Jézus diadalmenete a mi menetünk is, keresztútja a mi utunk is, keresztje a mi keresztünk is: csak igy lesz feltámadása a mi feltámadásunk is!
Az evangéliumból Jézus szenvedésének történetét, a passiót olvassuk. A mögöttünk lévő nagyböjti szent időben lelkünket bűnbánattal- és jótettekkel már előkészitettük, most pedig lélekben előre átéljük Urunk szenvedését és feltámadását.
A Nagy Hét első 3 napján (Hétfő-Kedd-Szerda) az Első Húsvét előtti események az evangéliumok témái: Jézus Betániában Lázárnál és testvéreinél, Júdás árulásának megjövendölése, és az utolsó vacsora előtti események. Jn 12,1-11, Jn 13,21 és Mt 26,14-25.
NAGYCSÜTÖRTÖK: D.e. Olajszentelési Szentmise (Keresztelendők- és Betegek olaja, ill. Krizma) a püspökök központi székesegyházában: papi igéretek megújitása.
Este: Szentmise az Utolsó Vacsora (Első Szentmise) emlékére: Oltári Szentség alapitása. Orgona- és harangok elnémulnak. Mise végén oltárfosztás, éjjel Szentségimádás, virrasztás. Oltári Szentséget nem a tabernákulumban, külön helyen őrizzük!
NAGYPÉNTEK: Jézus Krisztus kereszthalála. Keresztút- és Nagypéntek esti liturgia: Igeliturgia, olvasmányok és passió, prédikáció, könyörgések. Hódolat a Szent Kereszt előtt, Szentáldozás: oltár leteritve+gyertyák. (Kereszt nélkül). Áldozás és elbocsátás. Szentségimádás.
NAGYSZOMBAT: Imádkozás a Szent-Sírnál. Éjszaka: HÚSVÉTI VIGILIA: Tűzszentelés, húsvéti gyertya megszentelése. Húsvéti örömének (Exultet). Igeliturgia: Olvasmányok- és Könyörgések. Dicsőség (a harangok-, az orgona és a csengők ismét megszólalnak). Ünnepélyes ALLELUJA! Húsvéti Evangélium- és Homilia. Keresztviz szentelés: keresztségi fogadalmak megújitása. Hivek Könyörgése. Eucharisztia liturgiája: Felajánlás-Úrfelmutatás-Áldozás. Allelujás Ünnepi Körmenet.
HÚSVÉTVASÁRNAP: Ünnepi.Szentmise. Húsvéti étkek (sonka, tojás, kalács, bor) megszentelés.
Bizva a jövőben, a Magyar Feltámadás reményében Boldog- és Áldott Húsvétot kíván: János atya.

 


 

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
2019.04.07.

 

Az Úr Jézus csak egyszer irt (akkor is a föld porába), azoknak a bűneit, akik a mózesi-törvények szerint meg akarták kövezni a házasságtörő asszonyt. És mi lett a föld porába irt emberi bűnök sorsa? Elfújta a szél, mintha meg sem történtek volna: ez az igazi megbocsátás! A "Tóra" szerint a házasságtörő nőre, a sértett fél vagy a tanú dobhatta az első követ. És azok látván a Jézus által leirt bűneiket letették a gyilkos köveket. (Jn 8,1-11). Sajnos van napjainkban is, amikor az ember sem nem tanú, sem nem sértett fél, mégis "követ ragad!"
Egy nő egyedül nem törhet házasságot! Hol van a férfi? János evangéliuma sem emliti.
Mások bűnei nekünk nem erényeink! Az evangélium tanitásának lényege, hogy mi is tudjunk megbocsátani, ne itélkezzünk és ne kritizáljuk embertársaink tetteit, hanem inkább önmagunk tartsunk lelkiismeret vizsgálatot és bűnbánatot. Ne a múlt dolgaira figyeljünk, hanem előre, a közelgő Húsvétra. Jézussal együtt haladva tovább, hogy Vele együtt érkezzünk meg Húsvét Szent Ünnepére. A nagyböjtünk valóban legyen böjt, hogy a Húsvétunk Húsvét lehessen!
És ma, 5. nagyböjti vasárnapunkon (Fekete-Vasárnap: régen fekete-, sötét lepellel takarták le a diszes, böjtbe nem illő kereszteket) valósitsuk meg az evangélium tanitását: legyünk irgalmasok és legyünk megbocsátók, mert csak igy nyerhetjük el mi is Istentől bűneink bocsánatát. A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
2019.03.31.

 

A fiú visszatér Atyjához: megTÉR, visszaTÉR, Atyja megbocsátó szeretete- és irgalma által ujjászületik. Ezért a "tékozló fiú" kifejezés helyett, az "Irgalmas Atya" kifejezés lenne helyesebb (Lk 11,32): mert az Atya megbocsátó irgalma mindig nagyobb gyermekei hiányosságainál. Nagyobb a mi bűneinknél is. Ezért Istennek tetsző helyes nagyböjti magatartásunk a bűnbánat- és az alázat Irgalmas Atyánk felé! Örömmel kell vállalnunk böjtölésünket- és imáinkat Isten felé, főleg a mai vasárnapon, az öröm (letáre) vasárnapján. Ez a vasárnap is kifejezi, hogy mi már nem tudunk az első húsvét óta öröm nélkül nagyböjtöt- és bűnbánatot tartani.
Kifejezi ez a vasárnap azt is, hogy nem Istennek van szüksége az emberre (a tékozló gyermekre), hanem az embernek, nekünk van szükségünk Istenre, az Irgalmas Atyára! Mert a fiú távozásával minden megváltozik, de visszatérésével (megtérésével), minden folytatódik. Folytatódik az Atya szeretete fia iránt, ami mindig is megmaradt közöttük. Mi is megkeresztelkedésünk óta vagyunk az Atya gyermekei, lelkileg közel az Atyához, és ezt a lelki (természetfeletti) közelséget a legnagyobb (természetes) fizikai távolság, és a legnagyobb (természetellenes) bűn sem szakithatja el! Mennyei Atyánk végtelen szeretetével mindig haza vár: földi életünk "nagyböjtje" végén is az örök húsvétra, örök otthonunkba.
Nekem is meg kell bocsátanom testvéremnek és testvéreimmel együtt maradva lehetünk Atyánknak gyermekei: már itt a földön is Isten nagy családjának, mint az Egyháznak tagjai. Ne csak az öröm vasárnapján szerezzek örömöt embertársaimnak, hanem segitsem is őket, hogy mielőbb rátaláljanak Istenre, segitsem őket nagyböjti megtérésükben!
Imádkozzunk Irgalmas Atyánkhoz, hogy Őhozzá hasonlóan az ellenünk vétkezőknek készséges szivvel megbocsássunk és igy mi magunk is elnyerhessük Tőle bűneink bocsánatát. A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
2019.03.24.

 

A nagyböjtöt megnyitó hamvazószerdán Egyházunk a nyilvános működését megkezdő Jézus szavaival figyelmeztet bennünket: "Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!" De figyelmeztet arra is: "Mindig legyünk készen a számadásra!" És időd is ad Isten a megtérésre- és a bűnbánatra: a nagyböjti szent időt. Ő a mi igazságos és irgalmas biránk, de számonkéri rajtunk, hogyan valósitottuk meg Jézus evangéliumi tanitását!? Hogyan gyakoroltuk az irgalmasság testi- és lelki cselekedeteit a nagyböjti időszakban, melyet Ferenc pápánk is "kedvező és alkalmas időszaknak nevez!" És idézi az evangéliumot: "Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek!"
"Persze a testi- és lelki cselekedeteket soha nem szabad szétválasztani: csak ez a cselekvő szeretet lehet válasz a boldogság és a szeretet iránti végtelen szomjúságra, amelyet az ember tévesen a tudás-, a hatalom- és a birtoklás bálványaival akar megoldani." Irja Ferenc pápa.
Köszönjük meg Istennek mi is a nagyböjti lehetőségeket, hogy nekünk is időt ad a bűnbánatra és kegyelmi segitséget az érdemszerző életre. Kérjük most a nagyböjt közepén azt a kegyelmet, hogy Jézus evangéliumi tanitását megvalósitva, embertársainkon keresztül is Őt szolgáljuk. Igy erényekben- és jótettekben gyarapodva készüljünk Húsvét Szent Ünnepére.
Kérjük a Szűz Anyának közbenjárását is, Urunk születésének hirüladását -Gyümölcsoltó Boldogasszonyt- ünnepelve: "Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy valóban méltók lehessünk mindannyian Krisztus igéreteire!" A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
2019.03.17.

 

Jézus földi életében a Mennyei Atya természetfeletti jelekkel igazolta Jézus Istenfiúságát és küldetését. A SZINEVÁLTOZÁS is, mint dicsőséges fény természetfeletti jelenség. Mózes és Illés, mint az Ószövetségi törvények- és próféciák képviselői tanúsitják, hogy Jézus valóban a Megigért Messiás.
A táborhegy, mint magaslat Isten közelségét jelenti: meg kell hallanunk Isten szavát, és meg is kell valósitanunk, hogy az evangélium valóban megváltoztasson bennünket. De nemcsak megváltoztat, hanem erősit is a nagyböjti útunkon a szineváltozás csodája, segit Isten felé fordulnunk, hogy jó irányba haladjunk húsvét felé, és Péter apostollal együtt érezzük: "Uram jó nekünk itt lenni!" Jó nekünk lenni közel Istenhez.
Hasonlóan, mint Jézus megkeresztelkedésénél, az Atya szózata hallatszik a fénylő felhőből: "Ez az én szeretett Fiam! Őt hallgassátok!"
Jézus Krisztus böjtje-, szine-változása-, csodái-, imái- és csodás gyógyitása előképei és előkészitése Húsvét Nagy Csodájának, a Feltámadásnak. Meg is parancsolja a 3 tanitványnak: "Ne szóljanak a látomásról senkinek, amig Ő föl nem támad a halálból!"
Most nemzeti ünnepünk alkalmából is kérjük Isten Kegyelmét: érezzük továbbra is Krisztus vigasztaló- és bátoritó közelségét és kisérjen minket is életünk folyamán Urunk-Szineváltozásának csodája, erősitse hitünket, hogy mint Húsvéti-Előkép készitsen elő mindannyiunkat nagyböjti vezekléseinkkel együtt Húsvét méltó megünneplésére. A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
2019.03.10.

 

Jézus 40 napos böjtje idején egyedül volt a Jeruzsálem és Jerikó közötti pusztában. A gonosz lélek (diabolosz, eltéritő) itt akarta eltériteni Megváltói-Küldetésének teljesitésétől a kisértések egyre növekvő fokozataival:
1.A test kivánsága- és kisértése, amit Jézus egy szentirási idézettel utasit vissza. Irva van: "Nemcsak kenyérrel él az ember!"
És a böjtnek is ez a lényege: a test erejét a lélek erejével kell irányitani, és nem forditva.
2.A kisértő egy politikai- és anyagi messiási-ország képével akarja Jézust eltériteni Isten országának épitésétől, ami ellentéte Isten tervének. (Lk 4,1-13).
3.A földi hatalmat is elutasitja egy szentirási idézettel: "Ne kisértsd Uradat, Istenedet!"
Jézus a kisértések legyőzésével nekünk is példát mutat: a földi hatalom kisértéseinek- és a test kivánságainak legyőzésével mi is mutassunk példát embertársainknak. A hamvazkodás ne csak figyelmeztetés legyen számunkra Egyházunk részéről ("Ember porból vagy és porrá leszel!"), hanem a bűnbánat jele is! Bűnbánatot tartva- és többet imádkozva, a lelkünket böjtöléssel is előkészitjük Húsvét ünnepére: jótetteket végzünk- és pénteki napokon is böjtölünk kérve a gonosz lélek elleni harcunkban a Szentlélek erősitő kegyelmét. Igy Jézus határozottságával nemcsak a kisértéseket győzzük le, hanem magát a kisértőt is.
Imádkozzunk, hogy valóban szent legyen ez a 40 napunk és Jézus vezessen továbbra is mindannyiunkat földi életünk keresztútján, hogy útunk végén Vele együtt jussunk el Örök Húsvétunkra. A m e n.

 


 

FARSANG VASÁRNAPJA, ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP
2019.03.03.

 

Véget ér a farsangi idő, és szerdán hamvazószerdán van a nagyböjt első napja. A nagyböjt küszöbét átlépve hamvazószerda után már böjtölünk- és bűnbánatot tartunk, odafigyelve, hogy Krisztust követő keresztény életmódunk összhangban legyen azzal, akit képviselünk. Őhozzá hasonlóan örömmel böjtölünk- és örömmel tesszük a jót! Levetve farsangi álarcunkat és jelmezeinket, őszinte- és tiszta lélekkel állunk az Úr elé, kérve Őt: Uram add, hogy valóban a "föld sója- és a világ világossága lehessek" és mások birálása és kritizálása helyett a saját lelkem gondozására irányitsd figyelmemet. Már a "szálkát is tudjam kivenni szememből" ne nőhessen az "gerendává!"
Kezdjük örömmel idei nagyböjtünket, hogy még nagyobb örömmel érkezzünk negyven nap múlva legnagyobb örömünnepünkre, Húsvét Szent Ünnepére! Örömmel valósitsam meg az Örömhirt, az Evangéliumot cselekvő szeretettel. Örömmel böjtöljünk és örömmel tudjunk lelkileg is megtisztulni- és megújulni. Lássuk világosan mit kell tennünk: "ne vakon vezessünk világtalanokat!" Emlékezzünk és emlékeztessünk: "Ember por vagy és porrá leszel!" De Istennek terve van veled, hogy földi életed nagyböjtje végén eljuthass az örök föltámadásra, az örök húsvétra!
Köszönjük meg Istennek, az idő- és örökkévalóság Urának, hogy évről-évre együtt böjtölhetünk- és együtt imádkozhatunk és együtt tehetjük a jót tiszta szivvel- és tiszta lélekkel. Tudjunk lélekben is megújulni- és tudjuk kérni imáinkban a zsoltárossal: "Tiszta szivet teremts bennem Istenem, és az erős lelket újitsd meg bennem!" A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
2019.02.24.

 

Az evangélium Jézus tanitása a szeretetről. Arról a szeretetről, amely az ellenséget is szereti. (Lk 6,27-38).
1.Hallottátok a régi parancsot: "Szemet-szemért, fogat-fogért!" Ennek az Ószövetségi (emberi) törvénynek semmi köze nincs a jézusi (isteni) szeretethez.
2."Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!" (Mt 7,12). Nem elég, hogy nem teszem a rosszat, tennem kell a jót! És ez a tanitás már túl lép az emberi-törvényeken, de még ettől is tökéletesebb tanitás:
3."Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja barátaiért!" Ez a szeretet legtökéletesebb formája. Nekünk is életünkkel kell tanúságot tennünk, megvalósitva cselekvő szeretettel Jézus evangéliumi tanitását. És ez a tanitás nem emberi viselkedési szabály (nem etika), hanem Isten Szeretet-Törvénye. Hogyan szeressük cselekvő szeretettel Istent és hogyan szeressük embertársainkat?!
És ez már kifejezi az Egyházban élő emberek kapcsolatát is, akik megtalálták Krisztusban az Atyához vezető utat krisztusi-lelkületben és krisztusi-cselekvésben. És ebbe a természetfeletti kapcsolatba bele kell férnie a megbocsátásnak és az ellenségszeretetnek is!
A nagylelkűség és a megbocsátás ellenségeink iránt kell, hogy jelentse azt is, hogy élni akarunk megváltottságunk isteni ajándékával. Amit nem bocsátok meg, az gyengit, ellenem szól és mint bűn megkötözve tart. Kérjük imáinkban azt a Kegyelmet, mint isteni-ajándékot, hogy átérezve megváltottságunkat, a Szentlélek Erejével tehessünk tanúságot a krisztusi tanitást megvalósitva barátaink- és ellenségeink előtt! A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
2019.02.17.

 

Ezt a Lukács szerinti evangéliumi tanitást a Máté szerinti evangélium "Hegyi beszéd"-nek nevezi, amit Jézus a Kafarnaum közelében lévő, a Genezáretet környező hegyek egyikén tartott a nyolc-boldogságról. (Mt 5,1-12=Lk 6,17-26). Máté nyolc-boldogságról szól, Lukács pedig nyégyről négy "Jaj!"-jal.
A "Hegyi beszéd" tartalmazza mindazt, ami az embert Isten gyermekévé teheti: lényege, hogy az embernek ki kell üresitenie lelkét, minden földhöz kötöttségtől, nem szabad semmihez, főképp az anyagiakhoz ragaszkodnia, ezt mondja a LELKI SZEGÉNYSÉG erénye. Ez nem a vagyon nélkülieket jelenti, hanem a jámborokat, akik a világban elnyomottnak érzik magukat, ezért mindent Istentől várnak, a boldogságukat is! Isten végtelen gazdagságához viszonyitva én végtelenül szegény vagyok, de Isten gazdagsága miatt vagyok boldog. A boldog ember Istent keresi és vágyódik a lelki értékek után. Akik szomorkodnak és sirnak, azok a saját- vagy mások bűnei miatt bánkódnak. Az irgalmasok átérzik az embertársaik problémáit és segitenek is rajtuk. És ha nekünk Jézus Krisztus és az Ő tanitása a legfontosabb, boldogan vállaljuk annak hirdetését, vállalva az üldözést is. És most a "Házasság-hete" amikor véget ér, imáinkkal továbbra is kérjük Isten áldását a házastársakra és a családokra, és imádkozunk betegeinkért is, hogy Betegek gyógyitójának, a Szűzanyának közbenjárására testi-lelki egészségnek örvendezhessenek, és mindannyian egészségesen keressük már itt a földön Isten Örök Országának Boldogságát. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
2019.02.10.

 

Mai vasárnapunkon a "Csodálatos halfogás"-ról szól Jézus evangéliumi tanitása: a Genezáreti-tavon (Tibériás-taván, Gallileai-tengeren). (Lk 5,1-11). Jézus igénybe veszi a természet adta lehetőségeket természetfeletti tanitásához: a parttól beljebb evezve érvényesül a vizfelszin hangvezető hatása.
Péter halászhajóját, amelyből Jézus tanit, tekinthetjük az Egyház előképének. De előkép- és beszédes jelkép a halfogás is: azt akarja kifejezésre juttatni, hogy Jézus elég hatalmas ahhoz, hogy gyarló embernek is fontos szerepet adjon Isten tervének megvalósitásában. Ezt a szerepet, ezt a tanúságtételt kell nekünk is vállalni, hogy együtt vehessünk részt Isten örök tervének megvalósitásában.
Péter nem akar halászni: hivatkozik éjszakai fáradtságos munkájukra, de teljesiti Jézus isteni akaratát. Legyen bátorságunk nekünk is a "mélyre evezni" amikor Isten örök tervét és örök országának épitését szolgáljuk: legyünk bátor tanúságtevők! A bizonytalanságot is vállalva, legyen bátorságunk követni Jézust! Ha kell merjük magunkat kiszolgáltatni a szeretet legkülönfélébb formáinak: tanúságtevő földi életünk példájával vezessünk minél több embertársunkat és felebarátunkat Istenhez. Örüljünk megváltónknak és örüljünk a Megváltásnak! Ha kell "a mélyre evezve" teljesitsük Isten akaratát. Jézussal együtt hajózva, az Ő szavára "bátran vessük ki hálóinkat" hogy rajtunk is beteljesedjen a csoda és a természetes lehetőségeket is felhasználva szolgálhassuk Isten dicsőségét. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
2019.02.03.

 

"Senki sem próféta a saját hazájában!" "Nemo proféta in patria sua!" mondja a latin mondás. Jézus is otthon, Názáretben "Józsefnek, az ácsnak a Fia!" De mi karácsony után 40 nappal Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén nem az ács Fiát, hanem Isten Fiát ünnepeljük. Ünnepeljük azt az üdvösségtörténeti eseményt, hogy a Gyermek Jézust bemutatták a templomban, mint Elsőszülött Fiúgyermeket Istennek ajánlották!
Szent Bernát ügyes szójátékkal fejezi ki az ünnep lényegét, amikor igy ir: "Ma a Szűzanya minden templom Urát viszi az Úr templomába!" Minden keresztény templom Ura Jézus Krisztus, és Ő Ura a mi lelkünk templomának is.
A názáreti templomban az "ács Fiát" a zsidók nem a templom Urának tekintették és egy látványos csodát kivántak tőle. Ekkor Jézus Illés- és Elizeus próféták esetére figyelmezteti őket, akik prófétai erejükkel nem a zsidókon, hanem a pogányokon (idegeneken) segitettek. (Lk 4,23-30).
Kérjük a mai vasárnapunkon külön is Istentől azt a Kegyelmet, hogy békében és egymást segitve élhessünk, és rajtunk is beteljesedjenek Jézus csodái. Isten dicsőségét és embertársaink örök üdvösségét szolgálva úgy élhessünk, hogy földi életünk végén Simeonnal együtt elmondhassuk: "Mostmár elbocsáthatod szolgádat Uram, igéreted szerint békességben, mivel szemeim meglátták, akit küldtél az Üdvözitőt!" A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
2019.01.27.

 

Lk 4,9-21=Iz 61,1-2: Jézushoz hasonlóan nekünk is hirdetnünk kell az Úr Kegyelmének Esztendejét. Annak a Jézusnak az evangéliumi tanitását kell hirdetnünk- és megvalósitanunk, aki nem földi javakat és dicsőséget hoz népének, hanem az ÜDVÖSSÉG ÖRÖMHIRÉT! Ez a mi feladatunk is: ÖRÖMHIRT vinni a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak és vigasztalást a szomorkodóknak. Ahogyan Ő megmutatta isteni hatalmát, nekünk is meg kell mutatnunk, ki kell mutatnunk emberi szeretetünket! Itt földi életünkben kell, hogy megvalósitsuk Isten akaratát és Jézus Krisztus evangéliumi tanitását: és megvalósitsuk az egységet az egy pásztor vezetésével, amit Egyháznak nevezünk. És ez az Egyház, mint természetfeletti közösség túlmutat a természetes emberi- és földi határokon és földi kategóriákon. Ezért ökumenikus imahetünk is legfeljebb véget ér, de nem befejeződik. Továbbra is kérjük imáinkban: "Őrizd meg Urunk Egyházadat szándékod szerint békében és add meg teljes egységét!"
Ahogyan Jézus is teljesitette megváltói küldetését, nekünk is teljesitenünk kell Őt követő keresztény küldetésünket és az Ő Örömhirét elvinni embertársainknak, hogy minden esztendőnk "az Úr Kegyelmének éve legyen!" A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP, A KÁNAI MENYEGZŐ
2019.01.20.

 

Szent János különös ünnepélyességgel irja le Jézus első csodáját és Mária közbenjárását. A csodák igazolják Jézus evangéliumi tanitásának isteni eredetét: "Ezzel megmutatta Isteni-Hatalmát és tanitványai hittek benne!" (Jn 2,1-11) olvassuk a befejező mondatot.
Minden menyegző, minden lakodalom nagy ünnep. És a kánai menyegzőn nemcsak az volt a csoda, hogy a viz borrá változott, hanem az is, hogy az egy hétig tartó lakodalomban a hetedik napon felkinált bor finomabb volt, mint amit addig ittak.
Mária közbenjárása is fontos eseménye Jézus első csodájának. Ezért mondja a szolgáknak: "Tegyetek meg mindent, amit Jézus mond!" (Jn 2,5). Nekünk is mindent meg kell tennünk, amit Jézus mond.
Mindent meg kell tennünk azért is, hogy megvalósuljon a keresztények egysége, hogy Jézus Krisztus akarata szerint "Egyek legyünk!" Ma kezdődik ökumenikus imahetünk, és a hét végén, amikor befejeződik, az egységre való törekvésünk nem érhet véget: "Tegyünk meg mindent, amit Jézus tanit és mond!" hogy Isten akaratát együtt teljesitsük. Az apostolokhoz hasonlóan higgyünk mi is abban a Jézusban, aki csodáival megmutatta Isteni-Hatalmát. Az Ő csodái, mint természetfeletti események erősitsék napjainkban is hitünket, hogy Szentlelke által továbbra is erősödve méltó tanúságtevői lehessünk. A m e n.

 


 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPE
2019.01.13.

 

A Vizkereszt utáni vasárnap ünnepeljük Krisztus Urunk megkeresztelkedésének ünnepét, vagyis azt az üdvösségtörténeti eseményt, amikor Keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust a Jordán folyóban. Mintegy 30 év telt el a bölcsek látogatása és a mai Karácsonyi ünnepkörünket bezáró esemény között. A Betlehemben született Gyermek elkezdi nyilvános működését és megváltói küldetésének csúcsa lesz a húsvéti feltámadás! A következő 3 évben megmutatja, hogy Isten a "Húsvéti-Beteljesülést" szánja minden embernek. Az embernek csak fel kell ismernie, hogy Krisztus evangéliumi tanitására kell életét felépitenie, mert csak ez az egyetlen megoldás a földi mulandóságból az égi örökkévalóságba!
Jézus első útja előfutárához, Keresztelő Jánoshoz vezetett, aki hirdette, hogy minden Isten felé induló élet bűnbánattal kezdődik. Azóta a Keresztség Szent dolog, Szentség, amely Isten Népének, az Egyháznak tagjává tesz, és eltörli a Krisztust követő ember múltjának hiányosságait (bűneit) és megadja a Jézus Krisztushoz való hasonlóság ajándékát, amit Megszentelő Kegyelemnek nevezünk.
A viz földi- és biológiai életünk elemi feltétele az ember és minden élőlény számára, de a tisztálkodásnak- és a tisztaságnak is nélkülözhetetlen eszköze. A tisztaságot- és a bűntelenséget (lelki tisztaságot) jelenti: azt, hogy a Keresztség által Istenhez tartozunk. Kereszteléskor a keresztszülők, Bérmáláskor a bérmaszülők állnak keresztgyermekük mögött: Krisztus keresztségénél Maga a Mennyei Atya áll Jézus mögé, jelzi- és vállalja, hogy segiti és vele van, nem hagyja egyedül! Lk 3,22: "Te vagy az én szeretett Fiam!"
Jézushoz hasonlóan mi is a Mennyei Atya szeretett gyermekei vagyunk: kérjük Őt továbbra is imáinkban: "Urunk add, hogy mi, akik Keresztségünk óta a Megkeresztelt Üdvözitő testvérei és követői vagyunk, mindvégig hűséges gyermekeid maradhassunk és kedved teljék bennünk!" A m e n.

 


 

URUNK MEGJELENÉSE: VIZKERESZT
2019.01.06.

 

Január 6-án, két héttel Karácsony után ünnepeljük, hogy a karácsonykor megszületett Gyermek Isten Fia, a Megváltó. Ez a nap a Keleti (Ortodox) keresztény testvéreink karácsonyi ünnepe. Vizkereszt után kezdődik a farsang, ami a nagyböjtig, hamvazószerdáig tart. Urunk megjelenésének ünnepe a vizkereszt, és a mi feladatunk is az, hogy megjelenitsük Krisztust embertársaink számára. Napkelet bölcseihez hasonlóan tudjunk mi is az Isten-Gyermeknek ajándékot adni: "lelkünk aranyát" a Királynak, "tömjénjét" Istennek és "mirháját" (kenetét) Krisztusnak, Isten Fölkentjének.
Legyünk mi is JELEK, akik "betlehemi-csillagként" embertársainkat Jézushoz vezetjük. A megújulás JELével, a vizkeresztkor szentelt Új szenteltvizzel szenteljük meg házunkat és lakásainkat, és egész életünket, hogy az új évben megújulva, Isten csillagának vezetésével meg tudjunk maradni az Isten felé vezető útunkon.
JELentse számunkra a házszentelés 3 betűjének JELE, hogy Chrisztusz+Mansionem+Benedicat (20+C+M+B+19) Krisztus a hajlékot megáldja és földi hajlékunkból haza vár az Ő Örök Isteni Hajlékába. Amikor a farsang befejeződik, farsangi álarcunkat levetve, tudjunk majd őszinte arccal állni Isten Szent Szine elé, továbbra is kérve imáinkban azt a Kegyelmet, hogy földi életünk végén is őszintén állhassunk Örök Biránk elé. A m e n.

 

Kovács János nyugalmazott tábori lelkész, alezredes, kisegítő lelkész

 

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

 

Lelkiség / Elmélkedések