Lelkiség / Elmélkedések

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

 

2019

 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
2019.02.03.

 

"Senki sem próféta a saját hazájában!" "Nemo proféta in patria sua!" mondja a latin mondás. Jézus is otthon, Názáretben "Józsefnek, az ácsnak a Fia!" De mi karácsony után 40 nappal Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén nem az ács Fiát, hanem Isten Fiát ünnepeljük. Ünnepeljük azt az üdvösségtörténeti eseményt, hogy a Gyermek Jézust bemutatták a templomban, mint Elsőszülött Fiúgyermeket Istennek ajánlották!
Szent Bernát ügyes szójátékkal fejezi ki az ünnep lényegét, amikor igy ir: "Ma a Szűzanya minden templom Urát viszi az Úr templomába!" Minden keresztény templom Ura Jézus Krisztus, és Ő Ura a mi lelkünk templomának is.
A názáreti templomban az "ács Fiát" a zsidók nem a templom Urának tekintették és egy látványos csodát kivántak tőle. Ekkor Jézus Illés- és Elizeus próféták esetére figyelmezteti őket, akik prófétai erejükkel nem a zsidókon, hanem a pogányokon (idegeneken) segitettek. (Lk 4,23-30).
Kérjük a mai vasárnapunkon külön is Istentől azt a Kegyelmet, hogy békében és egymást segitve élhessünk, és rajtunk is beteljesedjenek Jézus csodái. Isten dicsőségét és embertársaink örök üdvösségét szolgálva úgy élhessünk, hogy földi életünk végén Simeonnal együtt elmondhassuk: "Mostmár elbocsáthatod szolgádat Uram, igéreted szerint békességben, mivel szemeim meglátták, akit küldtél az Üdvözitőt!" A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
2019.01.27.

 

Lk 4,9-21=Iz 61,1-2: Jézushoz hasonlóan nekünk is hirdetnünk kell az Úr Kegyelmének Esztendejét. Annak a Jézusnak az evangéliumi tanitását kell hirdetnünk- és megvalósitanunk, aki nem földi javakat és dicsőséget hoz népének, hanem az ÜDVÖSSÉG ÖRÖMHIRÉT! Ez a mi feladatunk is: ÖRÖMHIRT vinni a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak és vigasztalást a szomorkodóknak. Ahogyan Ő megmutatta isteni hatalmát, nekünk is meg kell mutatnunk, ki kell mutatnunk emberi szeretetünket! Itt földi életünkben kell, hogy megvalósitsuk Isten akaratát és Jézus Krisztus evangéliumi tanitását: és megvalósitsuk az egységet az egy pásztor vezetésével, amit Egyháznak nevezünk. És ez az Egyház, mint természetfeletti közösség túlmutat a természetes emberi- és földi határokon és földi kategóriákon. Ezért ökumenikus imahetünk is legfeljebb véget ér, de nem befejeződik. Továbbra is kérjük imáinkban: "Őrizd meg Urunk Egyházadat szándékod szerint békében és add meg teljes egységét!"
Ahogyan Jézus is teljesitette megváltói küldetését, nekünk is teljesitenünk kell Őt követő keresztény küldetésünket és az Ő Örömhirét elvinni embertársainknak, hogy minden esztendőnk "az Úr Kegyelmének éve legyen!" A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP, A KÁNAI MENYEGZŐ
2019.01.20.

 

Szent János különös ünnepélyességgel irja le Jézus első csodáját és Mária közbenjárását. A csodák igazolják Jézus evangéliumi tanitásának isteni eredetét: "Ezzel megmutatta Isteni-Hatalmát és tanitványai hittek benne!" (Jn 2,1-11) olvassuk a befejező mondatot.
Minden menyegző, minden lakodalom nagy ünnep. És a kánai menyegzőn nemcsak az volt a csoda, hogy a viz borrá változott, hanem az is, hogy az egy hétig tartó lakodalomban a hetedik napon felkinált bor finomabb volt, mint amit addig ittak.
Mária közbenjárása is fontos eseménye Jézus első csodájának. Ezért mondja a szolgáknak: "Tegyetek meg mindent, amit Jézus mond!" (Jn 2,5). Nekünk is mindent meg kell tennünk, amit Jézus mond.
Mindent meg kell tennünk azért is, hogy megvalósuljon a keresztények egysége, hogy Jézus Krisztus akarata szerint "Egyek legyünk!" Ma kezdődik ökumenikus imahetünk, és a hét végén, amikor befejeződik, az egységre való törekvésünk nem érhet véget: "Tegyünk meg mindent, amit Jézus tanit és mond!" hogy Isten akaratát együtt teljesitsük. Az apostolokhoz hasonlóan higgyünk mi is abban a Jézusban, aki csodáival megmutatta Isteni-Hatalmát. Az Ő csodái, mint természetfeletti események erősitsék napjainkban is hitünket, hogy Szentlelke által továbbra is erősödve méltó tanúságtevői lehessünk. A m e n.

 


 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPE
2019.01.13.

 

A Vizkereszt utáni vasárnap ünnepeljük Krisztus Urunk megkeresztelkedésének ünnepét, vagyis azt az üdvösségtörténeti eseményt, amikor Keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust a Jordán folyóban. Mintegy 30 év telt el a bölcsek látogatása és a mai Karácsonyi ünnepkörünket bezáró esemény között. A Betlehemben született Gyermek elkezdi nyilvános működését és megváltói küldetésének csúcsa lesz a húsvéti feltámadás! A következő 3 évben megmutatja, hogy Isten a "Húsvéti-Beteljesülést" szánja minden embernek. Az embernek csak fel kell ismernie, hogy Krisztus evangéliumi tanitására kell életét felépitenie, mert csak ez az egyetlen megoldás a földi mulandóságból az égi örökkévalóságba!
Jézus első útja előfutárához, Keresztelő Jánoshoz vezetett, aki hirdette, hogy minden Isten felé induló élet bűnbánattal kezdődik. Azóta a Keresztség Szent dolog, Szentség, amely Isten Népének, az Egyháznak tagjává tesz, és eltörli a Krisztust követő ember múltjának hiányosságait (bűneit) és megadja a Jézus Krisztushoz való hasonlóság ajándékát, amit Megszentelő Kegyelemnek nevezünk.
A viz földi- és biológiai életünk elemi feltétele az ember és minden élőlény számára, de a tisztálkodásnak- és a tisztaságnak is nélkülözhetetlen eszköze. A tisztaságot- és a bűntelenséget (lelki tisztaságot) jelenti: azt, hogy a Keresztség által Istenhez tartozunk. Kereszteléskor a keresztszülők, Bérmáláskor a bérmaszülők állnak keresztgyermekük mögött: Krisztus keresztségénél Maga a Mennyei Atya áll Jézus mögé, jelzi- és vállalja, hogy segiti és vele van, nem hagyja egyedül! Lk 3,22: "Te vagy az én szeretett Fiam!"
Jézushoz hasonlóan mi is a Mennyei Atya szeretett gyermekei vagyunk: kérjük Őt továbbra is imáinkban: "Urunk add, hogy mi, akik Keresztségünk óta a Megkeresztelt Üdvözitő testvérei és követői vagyunk, mindvégig hűséges gyermekeid maradhassunk és kedved teljék bennünk!" A m e n.

 


 

URUNK MEGJELENÉSE: VIZKERESZT
2019.01.06.

 

Január 6-án, két héttel Karácsony után ünnepeljük, hogy a karácsonykor megszületett Gyermek Isten Fia, a Megváltó. Ez a nap a Keleti (Ortodox) keresztény testvéreink karácsonyi ünnepe. Vizkereszt után kezdődik a farsang, ami a nagyböjtig, hamvazószerdáig tart. Urunk megjelenésének ünnepe a vizkereszt, és a mi feladatunk is az, hogy megjelenitsük Krisztust embertársaink számára. Napkelet bölcseihez hasonlóan tudjunk mi is az Isten-Gyermeknek ajándékot adni: "lelkünk aranyát" a Királynak, "tömjénjét" Istennek és "mirháját" (kenetét) Krisztusnak, Isten Fölkentjének.
Legyünk mi is JELEK, akik "betlehemi-csillagként" embertársainkat Jézushoz vezetjük. A megújulás JELével, a vizkeresztkor szentelt Új szenteltvizzel szenteljük meg házunkat és lakásainkat, és egész életünket, hogy az új évben megújulva, Isten csillagának vezetésével meg tudjunk maradni az Isten felé vezető útunkon.
JELentse számunkra a házszentelés 3 betűjének JELE, hogy Chrisztusz+Mansionem+Benedicat (20+C+M+B+19) Krisztus a hajlékot megáldja és földi hajlékunkból haza vár az Ő Örök Isteni Hajlékába. Amikor a farsang befejeződik, farsangi álarcunkat levetve, tudjunk majd őszinte arccal állni Isten Szent Szine elé, továbbra is kérve imáinkban azt a Kegyelmet, hogy földi életünk végén is őszintén állhassunk Örök Biránk elé. A m e n.

 

Kovács János nyugalmazott tábori lelkész, alezredes, kisegítő lelkész

 

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

 

Lelkiség / Elmélkedések