Lelkiség / Elmélkedések

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2017 | 2016 | 2015 |

 

2016

 

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
2016.06.12.

 

Az "Irgalmasság-Évében" nagyon is aktuális a mai Lukács szerinti evangéliumi tanítás: a megbocsátó Krisztus él(jen) bennünk!
Izraelben nagy meglepetést és megütközést váltott ki, hogy Jézust nyilvános működésének idején nemcsak férfi tanítványok követték, hanem nők is, akiknek hátrányos megkülönböztetésben volt részük a korabeli Izraelben. A rabbiknak is csak férfi tanítványai lehettek!
Lukács nem nevezi meg a nőt, csak annyit ír evangéliumában, hogy egy "bűnös asszony volt a városból!" Valószínű, hogy a helybeliek és a vendéglátó Simon is jól ismerték. Ennek a nőnek nagy bűnei nyertek bocsánatot és a legnagyobb szeretetét és háláját fejezi ki Jézus iránt. Nem azért nyert bocsánatot, mert nagyon szeretett, hanem azért szerette nagyon Jézust, mert bocsánatot nyert. Valószínű, hogy Ő is az induló keresztény közösség tagja lett, Jézus Egyházának "alapító-tagja". Nekünk is tudnunk kell megbocsátani, és nem szabad elfelednünk Jézus evangéliumi tanítását: "A mennyek országában nagyobb az öröm egy megtérő bűnösön, mint 100 igazon!" Aki részesül Isten irgalmában, abban nagyobb lehet az Isten iránti szeretet, mint azokban a Simon farizeusokban, akik elbizakodottan a törvény betűjéhez mérik magukat és tetteiket. A vendéglátó Simon farizeusból is hiányzik a NAGYLELKŰSÉG, a mindent megbocsátó szeretet! Jézus kérdésére, Simon saját maga fölött mond ítéletet válaszával, és szívét elzárja a szeretet elől. Még a vendégnek kijáró legalapvetőbb szeretet elől is.
LEGYÜNK MI IS NAGYLELKŰEK! Kérjük imáinkban a lelki növekedés kegyelmét, hogy általa megbocsátók tudjunk lenni. De kérjük saját bűneink megbocsátását is: "Uram irgalmazz nekünk! Bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!" Nyissunk ajtót Egyházunkban és segítsünk embertársainknak oda belépni, hogy együtt hirdessük Isten jóságát és szeretetét. Bűnbánó szeretetünkhöz kapcsoljuk bűnbocsátó szeretetünket, hogy Pál apostollal elmondhassuk: "Élünk és Krisztus él bennünk!" A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP
2016.06.05.

 

Jézus isteni-hatalmánál fogva támasztja fel a holtakat és tesz tanúságot Isten irgalmas szeretetéről. Amikor csodát tett, az emberek úgy érezték, hogy: "Isten meglátogatta és megváltotta az Ő népét!" Jézus megsajnálja a síró édesanyát, "Ne sírj!" Soha többé ne sírj! Hagyd abba a sírást örökre! Hamarosan olyan valami fog történni, ami minden sírásnak véget vet! És ez a feltámadás. FELTÁMADÁS A TESTI-, LELKI HALÁLBÓL egyaránt. Így a naimi-ifjú feltámasztása a Húsvétnak, az örök életnek, az örök boldogságnak is előképe. Nain vagy "Naim" kifejezés azt jelenti "boldog, kedves".
És napjainkban is mennyi, lelkileg halott ifjúra próbálja a Sátán a "vidámságot és a boldogságot" rajzolni! De Jézus ma is erre jár: és vigasztal és csodát tesz és gyógyít! Csak mi is és ifjaink is éljenek ezzel a lehetőséggel: a megtérés és a bűnbánat lehetőségével! Hagyjuk, hogy rajtunk is beteljesedjen a csoda, hagyjuk hogy minket is feltámasszon Jézus lelki halálunkból: testileg- és lelkileg egészségesen legyünk mi is az örök húsvét előképei.
Május hónap, a Szűzanya hónapja befejeződött, de tisztelete nem ér véget. Kérjük továbbra is közbenjárását, hogy "Jelen szomorúságunktól megszabadulva, testi-lelki egészségnek örvendjünk!" Ahogy a májusi-litániák befejező részében imádkoztuk. Kérjük, hogy a bűnbánat szentsége által mindannyiunkat támasszon fel lelki halálunkból, és megújult lélekkel méltó 21. századi tanúságtevői legyünk Jézus Krisztusnak. A m e n.

 

Kovács János nyugalmazott tábori lelkész, alezredes, kisegítő lelkész

 

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2017 | 2016 | 2015 |

 

2016

 

ÚRNAPJA
2016.05.29.

 

KRISZTUS SZENT TESTÉNEK ÉS SZENT VÉRÉNEK, AZ OLTÁRISZENTSÉGNEK ÜNNEPE. Ünnepeljük hitünk szent titkát, az Eucharisztiát, ünnepeljük, hogy Jézus velünk maradt az Oltáriszentségben, a kenyér és a bor színe alatt.
Egyetlenegy Szentség, az Oltáriszentség, amit Krisztus Urunk nem feltámadása után, hanem közvetlen feltámadása előtt, az Utolsó Vacsorán (Első Szentmisén) alapított. Hitünknek ez a titka (csodája), nem csak az Utolsó Vacsora megismétlése, vagy visszaemlékezés egy eseményre, hanem a feltámadt Krisztus hathatós megjelenítése. Krisztus feltámadása és az Eucharisztia együtt bizonyítják, hogy a szeretet erősebb, mint a bűn és a halál! Az Oltáriszentségben Isten nemcsak adott valamit az embernek, hanem Önmagát ajándékozta nekünk. Ezért demonstrálunk (a Monstranciával), vagyis megmutatjuk és felmutatjuk az Úrfelmutatáskor átváltoztatott kenyeret- és bort, a Szent Testet és a Szent Vért, ezzel is bizonyítva, hogy az Úr valóban velünk maradt. Maga a demonstráció (latin kifejezés) bizonyítást jelent. Nem valami látványosságra törekszünk, hanem sokkal inkább Krisztus jótéteményeiről, ajándékáról és adományairól teszünk tanúságot.
Úrnapi körmeneteinket befejezzük, de az Oltáriszentség tiszteletét nem, azt folytatjuk minden Szentmisében és hétköznapi életünkben egyaránt. Az Eucharisztiában ünnepeljük az örökkévalóságot is, ünnepeljük, hogy a múlt is jelenné vált számunkra. Magunkhoz vesszük az örök élet kenyerét és az örök üdvösség kelyhét, hogy keresztény hétköznapjainkat is az ÚR NAPJÁVÁ változtassuk örök életünk eléréséig! És nem feledjük Krisztus evangéliumi tanítását: "Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad és én őbenne!" Minden szentáldozásban Isten találkozik az emberrel, így az Oltáriszentség az irántunk való isteni szeretet újra és újra ismétlődő születése. Amikor Isten áldását kérjük 4 oltárnál a világ 4 tájára, ez a Szentség az Egység Szentségeként egyesit Istennel- és embertársainkkal.
IME HITÜNK SZENT TITKA! Íme az EGYSÉG, íme a múlt jelenné vált, íme az örökkévalóság: hitünk tökéletes és teljes közössége. Ebben a közösségben élünk, ezt cselekedve az Ő emlékezetére: Általa-Vele- és Benne, Hozzá kapcsolódva megújulunk a Teste- és Vére által megpecsételt szövetségben és önmagunkat is felajánlva építjük tovább az Ő Titokzatos Testét, az Egyházat.
És békétlen világunkban kérjük imáinkban továbbra is a velünk maradt Urunkat: "Krisztus kenyér, s bor színében, Úr és király a föld felett, forrassz eggyé békességben, minden népet és minden nemzetet!" A m e n.

 


 

HÁROM AZ EGYBEN...!
2016.05.22.

 

A 3 Isteni Személyt: az ATYÁT, a FIÚT és a SZENTLELKET, SZENTHÁROMSÁGNAK NEVEZZÜK. Az Atya teremtette (Teremtő), a Fiú megváltotta (Megváltó), a Szentlélek pedig megszenteli (Megszentelő) a Világot.
T e r m é s z e t e s emberi értelemmel is eljutunk Isten létezéséig, de továbblépni (transcendálni) csak T e r m é s z e t f e l e t t i Hittel tudunk. "Hiszek, hogy értsek és értek, hogy higgyek:" írja Szent Ágoston. Szent Atanázius ókori-egyházatya pedig így ír: "Az Istenben tisztelnünk kell a Háromságot, a Háromságban pedig az Egységet!"
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek kapcsolata kölcsönös szeretet, és szeretetben való egység.
A Háromszemélyű Egy Isten megvallásával lettünk keresztények, imáinkat az Atya-a Fiú- és a Szentlélek nevében kezdjük, és azzal is fejezzük be. Az Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek temploma vagyunk. Elszemélytelenedő világunkban az ember nehezebben jut el a Személyes Isten létezéséig: a logika szintjén leáll, nem pótolja szeretettel!?
A mai napon ünnepeljük az ember- és Isten csodálatos közösségét, amiről gyakran megfeledkezünk, hogy együtt vagyunk Jézus Krisztussal (Mt 28,20) és "együtt a Szentlélekkel az Atyaisten dicsőségében!"
De imáinkban is kérjük a Feltámadt Krisztus Lelkét, hogy továbbra is vezesse és erősítse Egyházunkat, mint földi és mint égi közösséget: "A Mi Urunk Jézus Krisztus Kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek Egyesítő ereje".
Kérjük továbbra is, hogy a Szentháromság Egy Isten kiáradó szeretete vezessen minden embert az evangéliumi-tanítás világosságára, hogy mi, akik a keresztségben Isten gyermekei lettünk, eljussunk a Szentháromság Egy Isten boldogító, véget nem érő színelátására. A m e n.

 


 

PÜNKÖSDVASÁRNAP
2016.05.15.

 

Pünkösd Vasárnapja minden évben a Húsvét utáni 5O. napunk, Húsvét 7. Vasárnapja, a SZENTLÉLEK KIÁRADÁSÁNAK (ELJÖVETELÉNEK) ÜNNEPE. Ünnepeljük azt az Üdvösségtörténeti Eseményt, hogy Jézus mennybemenetele után elküldte az általa megígért Szentlelket, aki azóta is az Egyház Éltető Lelke. Ezért a PÜNKÖSD az Egyház Születésnapja.
Az ember hajlamos leragadni a külsőségeknél, pl. a Szentlélek eljövetelének külső jeleinél (lángnyelvek, szélzúgás, idegen nyelveken beszélés, stb.): de a PÜNKÖSDI CSODÁNAK is a lényege a belső lelki tartalom, a Szentlélek JELENLÉTE! A "lélekjelenlétünk megőrzése" a legfontosabb életünk minden területén!
Pünkösd előtt az apostolok bezárkóztak és "lélekjelenlétüket elveszítve" úrrá lett rajtuk a "félelem-lelke!" (Jn 20,19-23). Napjainkban is nagy kísértés: "Félj! Zárkózz be!" De a Szentlélek folyamatos kiáradását napjainkban és érezzük: és Ő erősebb a gonosz-léleknél, Ő minden akadályt legyőz, még az idegen nyelvi akadályt is! Mert Ő a szeretet nyelvét képviseli.
A Feltámadás-, a Mennybemenetel- és a Pünkösd Csodáját (Egységét), és a jövő vasárnap ünnepelt SZENTHÁROMSÁG misztériumát, nem lehet elválasztani, és logikai magyarázatot sem kell keresni értelmünk horizontján. Mindezeket éreznünk kell! És az érzelem mindig több (gazdagabb) az értelemnél! A HIT és a SZERETET gazdagabb a logikánál. A Szentlélek erősít és bátorít, hitünk és szeretetünk pedig segít mindannyiunkat, hogy ne csak megismerői- és elfogadói legyünk Egyházunk tanításának, hanem megvalósítói is!
A pünkösdi-búcsúk és a pünkösdi-ünneplések minden évben befejeződnek, de a Szentlélek kiáradása nem ér véget! Éreznünk kell továbbra is a 7 ajándék erejét: a Bölcsesség-, a Jó Tanács-, az Értelem-, a Tudomány-, a Jámborság-, a Lelki-Erő- és az Úr Félelmének Lelkét, aki továbbra is erősít minket! És ha cselekvő szeretetben élünk és dolgozunk, Isten Szent Lelkének kell, hogy helyet adjunk lelkünkben és bátran Reá hagyatkozzunk! Kérjük továbbra is imáinkban: hogy az igazságot keressük, felismerjük és meg is valósítsuk Isten Szentlelke által. A m e n.

 


 

URUNK MENNYBEMENETELE
2016.05.08.

 

"Fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján!"-imádkozzuk a "Hitvallásunk"-ban. De ez nem azt jelenti, hogy a menny "fent" van, mi meg itt "lent!" Így fejezzük ki a mennybemenetel csodáját, hogy van egy másik ország (állapot), amely láthatatlan, de ennek szintén örökösei vagyunk. Ez a kettősség a lényege kereszténységünknek is, hiszen várjuk az Úr második eljövetelét: mert Ő az Atyától "jön" és mindig az Atyához "megy". Így az Atyához vezető ÚT mindannyiunk számára.
Jézusnak a világból való távozása feltétele a Szent Lélek eljövetelének: aki az Ő művét fogja folytatni a világban! (Jn 16,5-11). Úgy is mondhatjuk, hogy a mennybemenetel csodája a feltámadás (HÚSVÉT) és a Szent Lélek eljövetele (PÜNKÖSD) közötti természetfeletti esemény: "Égbe szállt a Test, hogy földre szállhasson a Lélek!" Így a feltámadással-, a mennybemenetellel- és a pünkösdi-csodával együtt nemcsak a múltra emlékezünk, hanem a jövőnket is, örök életünket is ünnepeljük, mert nem hagyott magunkra, velünk maradt örökre. (Mt 28,20). És a mennybe fölment Jézus által biztosított örök otthonunk nem szállodai szoba, ami testünknek biztosit pihenést, hanem lelkünk örök szállása, amelynek nincs helye és nincs címe, mert nem hely, hanem állapot, az örök boldogság állapota! És ami örök, annak nincs "kezdete" és nincs "vége", azt nem lehet befejezni, csak folytatni. És nekünk is az a feladatunk, hogy Jézus művét folytassuk, örök országát "építsük" már itt a földön. Várva a mennybe ment Krisztus második eljövetelét, a Szent Lélek ereje kell, hogy irányítsa napjainkat- és tetteinket egyaránt, érezve hogy nem vagyunk egyedül, Ő velünk maradt a világ végéig. Kérjük, hogy a Szent Lélek kegyelmi-ajándékait megőrizve ne hagyjon magunkra küzdelmeinkben, hogy mennybemenetele nekünk is felemelkedésünk legyen. A m e n.

 


 

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
2016.05.01.

 

Krisztus Urunk Mennybemenetele (Áldozó-Csütörtök) előtti vasárnap minden évben Húsvét 6. Vasárnapja. Ebben az évben május elseje, a Szűzanya hónapjának első napja, Munkás Szent József ünnepe, május első vasárnapja: anyák napja.
Jézus evangéliumi tanítása ezen a vasárnapon, hogy Egyházunk tagjait a közös HIT tartja össze. A HIT eredeti tisztasága fölött a Szentlélek őrködik: és a Lélek jelenléte adja meg számunkra az igazi lelki békét, ami az örökkévalóságban fog beteljesedni, amikor örökre elnyerjük a nekünk készített országot.
Nekünk TÖBBet kell tudnunk (birtokolnunk) a világból, mint amennyit látunk: és ez a TÖBB, ez a plusz, a Vigasztaló, a Szentlélek erejének működése bennünk. Ezt 2 hét múlva Pünkösdkor külön ünnepeljük!
Anyák Napja is a mai vasárnap: 1./Május első vasárnapján köszöntjük és ünnepeljük az édesanyákat, és imádkozunk értük, hogy legyenek családjainkban a magyar jövő számára gyermekeket nevelő jó édesanyák.
2./De nemcsak földi, hanem Égi Édesanyánk is van: a Boldogságos Szűz Mária. Minden évben neki szenteljük az év legszebb hónapját.
3./És van egy olyan közösségünk is, amely égi is- és földi is: ANYASZENTEGYHÁZUNK. Ahogyan kapcsolatot teremtünk és közösségben vagyunk égi- és földi Édesanyánkkal Anyaszentegyházunkban, ugyanúgy kell közösségben lennünk Krisztussal. Ha meg tudjuk valósítani ezt a közösséget, akkor remélhetjük, hogy a "Szentlélek megtanít minket is mindenre, amit Jézus Krisztus mondott nekünk!"
Ezért kérjük imáinkban: Urunk Jézus Krisztus! Béke fejedelme! Adj nekünk igazi-és tartós békét, a Te Isteni Békédet itt a földön, majd végy fel minket is az Örök Béke Országába. A m e n.

 


 

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
2016.04.24.

 

Jézus azzal teljesíti megváltói-küldetését, hogy teljesíti a Mennyei Atya akaratát: megdicsőíti az Atyát. "Most dicsőül meg az Emberfia!" (Jn 13,31).
Ezzel kezdődik a mai evangélium Júdás távozása után az utolsó vacsora terméből. És azzal folytatódik, hogy az Úr Jézus még utoljára felhívja az apostolok figyelmét a tökéletes szeretetre: "Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!" "Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja barátaiért!" Ez a "Végrendelete!" És Ő tudta, hogy életét fogja adni hamarosan. Jézus parancsa új: a szeretet parancsa, egy Új Szövetség alkotmánya. TÖKÉLETES SZERETET: az Isten-és ember és ember- és ember közötti kapcsolat új magatartása, új közösségben! Mértéke és forrása Jézus mértéktelen, kereszthalálig menő szeretete. Jézus csak ott van, ahol egység van és egyek a szeretetben! (Mt 18,20).
De a mai evangéliumi tanítás figyelmeztetés is: ember ne bízd el önmagad. "Ember neked nem az a jó, ha a magad által elképzelt isten leszel, hanem az, ha általam elképzelt ember!"
Jézushoz hasonlóan legyünk mi is mindig és mindenben engedelmesek a Mennyei Atya iránt, mert csak így remélhetjük, hogy majd minket is megdicsőít örök országában! Jézus általunk akarja szeretetét megmutatni a Világnak: kérjük, hogy Egyházában legyünk cselekvő-szeretettel tanúságtevői, sugározva a szeretet átalakító erejét! Tegyen minket isteni-jósága alkalmas eszközévé, hogy folytatva szeretetének művét, földi életünk végén eljussunk az örök szeretet országába. A m e n.

 


 

HIVATÁSOK VILÁGNAPJA
2016.04.17.

 

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA A JÓ PÁSZTOR ÉS A PAPI- ÉS SZERZETESI HIVATÁSOK VILÁGNAPJA. Azért imádkozunk, hogy papjaink, mint Krisztus munkatársai legyenek szintén JÓ PÁSZTOROK.
A jó pap csak híveivel EGYÜTT lehet a jó nyájnak jó pásztora. Ez a nap minden hivatás világnapja is, minden emberi munkáé, ami Isten Dicsőségét szolgálja. A jó pap nem politikus, nem is a kultúra terjesztője, hanem szolga: Isten és az emberek szolgája. Maga a Római Pápa is: "Servus servorum Dei!" Isten szolgáinak a szolgája. Összekötő (híd) Isten- és az emberek között, mint minden felszentelt pap. Híd (ponton, pontifex sacerdos), szent ajándék. Klerikus (lefoglalt): Isten- és az emberek számára lefoglalt, felszentelt személy, aki ebben a világban él, de egy másik világ megbízottja és szolgája, mint a lelkek pásztora. Nem civil szakember: a szentség embere, a lelkek pásztora és a közösség vezetője, aki Mesterének evangéliumi tanítását megvalósítva vezeti egységre nyáját, hogy egy akol legyen és egy pásztor. Isten Igéjének, Jézus Krisztus Evangéliumának HITeles hirdetője, amelyet megvalósítva szebbé tesszük életünket és így leszünk mindannyian papok és hívek a R e m é n y és a F e l t á m a d á s JELEI.
Nemcsak most az irgalmasság szent évében, hanem híveivel együtt a pap az irgalmasság embere is. Jó Pásztorunk az irgalmasság elhozója és beteljesítője. Pásztorbotja azért oltalom és biztonság (Zsolt 23,4): ezért életünket Neki szentelve hagyjuk, hogy Ő vezessen bennünket, nyitott lélekkel befogadjuk a Szent Lelket, hogy mindannyiunkat, vezetőket- és vezetetteket irányítson Isten Örök Országa felé. Ma, a "Hivatások Világnapján" csak ez a cselekvő szeretet lehet az Istentől ajándékba kapott hivatásunkra adott válaszunk.
Imáinkban pedig kérjük továbbra is Jó Pásztorunkat: "Urunk, Te aki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket, add hogy minél többen kövessék hívó szavadat és minél többen folytassák Krisztus munkatársaiként Isteni-Művedet már itt a földön építve Örök-Egyházadat. Add, hogy papjainkkal együtt a "föld sója és a világ-világossága legyünk!" A m e n.

 


 

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

2016.04.10.

 

Péter háromszoros-hitvallással próbálja helyrehozni háromszoros-tagadását. De érezte azt is, hogy nem számtani úton kell mindezeket megtennie, hanem szívünk átformálásával, hiszen nem vagyunk egyenrangúak Jézussal! Jézusnak Péterrel is és velünk is terve van! Ezért kell szívünket átformálni, vagyis lelkünket megnyitni: Isten Végtelen Lelkét, a Szentlelket ne zárjuk keretek közé! A Végtelent ne tegyük végessé, a természetfelettit, ne tegyük természetellenessé! NEM ZÁRKÓZHATUNK BE A TÖRTÉNELEM- ÉS AZ EMBERI ÉRZÉKEK KORLÁTAI KÖZÉ!
Isten "szüntelenül munkálkodik!" Újra és újra megbocsát-, meghív- és ösztönöz: terve van velünk!
Péter és apostoltársai Húsvét után visszatértek a halászathoz: a szeretett tanítvány, János, elsőnek "ismeri fel" Jézust."AZ ÚR AZ!" Mert a szeretet élessé teszi a "HIT SZEMÉT!"
Feltámadása után Jézus a kétkedő (hitetlenkedő) apostolokat megerősítve csodát tesz, velük eszik, majd "eltűnik", elrejtőzik! Mert az Ő feltámadása nem egy hulla megelevenedése: Ő nem tér vissza az evilági (végtérő) életbe! (Mint pl. a feltámasztott Lázár)! Ő NEM A FELTÁMASZTOTT, hanem az örökre FELTÁMADOTT: Testében és Lelkében egyaránt.
A "Háló" az Egyházat, a szimbólikus 153-as "szám", a halak "száma" az Egyház tagjait, az Egyházba térő összes népet jelképezi. (3x3x17: nagy tömeg jelzésére szolgál!). Hála Istennek, hogy mi is a 153-ban benne vagyunk: benne vagyunk "Péter Hálójában!" örökre. Kérjük Szerető Mennyei Atyánkat, hogy a földi eledelért vállalt munkánkat- és fáradalmainkat tegye eredményessé, tegye teljessé: hogy ezáltal lelkünk örök üdvösségét is szolgáljuk! Amen.

 


 

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA - AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
2016.04.03.

 

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA, AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA, HÚSVÉT NYOLCADÁNAK BEFEJEZŐ NAPJA. De nem csak az Isteni- Irgalmasság vasárnapja, hanem most az Irgalmasság Szent Évében az EMBERI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA IS: "Legyetek irgalmasok, amint Mennyei Atyám is irgalmas!" (Lk 6,36). Számunkra ez nem elmélet, hanem cselekvő feladat!
2000-ben ezen a vasárnapon avatta szentté II. János Pál Pápa a szintén lengyel származású Faustina Nővért, aki így lett a 3. évezred első szentje: magán kinyilatkoztatásában Ő jelölte ki a 2. Húsvéti vasárnapot (Fehérvasárnapot) az Irgalmasság Vasárnapjának.
Húsvét után 8 napig folyamatosan ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus feltámadásában testet öltött és megvalósult ISTENNEK az emberek iránti IRGALMAS SZERETETE. Ebből élünk és ez által üdvözülünk. Csak az irgalom által lehet az Istenről könnyen megfeledkező emberiségnek üdvössége. Tettekkel kell segíteni embertársainkat, hogy el tudják fogadni Krisztusnak felénk nyújtott irgalmas kezét! Annak a Krisztusnak, aki ma is bátorít mindannyiunkat: "Ne féljetek!" "Veletek vagyok!" (Jn 20, 29-31).
Ezt még Tamás apostolnak is kellett éreznie: annak a Tamásnak, aki "késett" együtt örülni apostoltársaival, akik még együtt voltak az utolsó vacsora termében. Nekünk is az apostolokkal és Tamással együtt kell éreznünk és együtt kell kimondanunk: "Én Uram, én Istenem!" Így méltó tanúságtevői leszünk mi is a FELTÁMADOTTNAK és csak így számíthatunk ISTEN IRGALMÁRA. Mert "Az isteni irgalom fénye melyet az Úr Faustina Nővéren keresztül ad át ismét a világnak, megvilágítja a 3. évezred útját!" - mondotta a Szentatya.
Egy üres sir nem lehet számunkra húsvéti élmény! De a személyes találkozás a Feltámadottal mindenképp maradandó lelki élmény számunkra! Kérjük azt a Kegyelmet, hogy minket is erősítsen Isten Szentlelke és az Isteni Irgalom fénye világítsa meg földi életünk útjait, és legyünk úgy boldogok, hogy "nem látunk, és mégis hiszünk!" A m e n.

 


 

HÚSVÉTVASÁRNAP
2016.03.27.

 

Húsvéti örömünk forrása Jézus Krisztus feltámadása, aki életét adta értünk és velünk maradt a világ végéig! (Mt 28,20). Az évről-évre megünnepelt Húsvét, mint legnagyobb keresztény ünnepünk lélekben és hitünkben is erősít minket. A feltámadás nemcsak testi, hanem lelki megújulás is, és arra emlékeztet mindannyiunkat, hogy Isten Szeretete győzött a rossz és a bűn felett, sőt a halál felett is! Tegyünk meg mindent azért, hogy hitünkben megerősödve- és testvéreinket is erősítve, közös hitünk- és közös húsvéti örömünk maradandó legyen és betöltse egész életünket!
Nem könnyű korban élünk, és keresztény testvéreink ezrei szenvednek a "kereszt súlya alatt" várva keresztútjuk végét, a saját Húsvétjukat! A Szentlélek erősít- és segít mindannyiunkat, hogy méltó tanúságtevői legyünk a feltámadt és velünk maradt Krisztusnak. Mert Húsvét örök üzenete, hogy kereszténységünk központi igazsága, a F e l t á m a d á s, nem olcsó emberi bizonyíték, nemcsak a világtörténelem legnagyobb horderejű eseménye, hanem hiteles történelmi tény, igazi örömhír: az örök szeretet örömhíre az ember számára, hogy minden ember újra bízhat és remélhet! Mert a Szeretetet nem lehet megölni! Egy testet keresztre lehet feszíteni, de Istent, aki a Szeretet, nem lehet megölni! Ő újra- és újra testet ölt. Általunk, általad, általam újra-és újra megjelenik valahol, mert a Jézusi Szeretet megölhetetlen! A Szeretetbe nem lehet szöget verni, csak a tenyerünkbe, a Szeretetbe nem lehet lándzsát szúrni, legfeljebb a szívünkbe: de a Szeretet akkor is él, tovább él, mindent túl él!
A Szeretetet nem lehet ellopni: ha "ellopták" volna Jézus holttestét, talán még napjainkban is mutogatnák: íme, itt vannak csontjai, földi maradványai. De ez lehetetlen! Mert feltámadt, valóban feltámadt!
Húsvéti örömünk, a Feltámadás legyen földi- és örök életünknek, örök üdvösségünknek feltétele és alapja, hogy feltámadásának méltó és HITeles hirdetői legyünk. És legyünk HITeles tanúságtevői az ÖRÖK SZERETETNEK, és legyen ÖRÖK a HÚS-VÉTUNK!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok Magyar Testvéreimnek Áldott Húsvétot: János atya.

 


 

VIRÁGVASÁRNAP
2016.03.20.

 

Virágvasárnap a Nagyhét első napja: Az Úr szenvedésének vasárnapja. Jézus bevonul Jeruzsálembe: diadalmenete, a nép lelkesedése nem igazi hit, csak földies várakozás. Diadalmenete a mi menetünk is, keresztútja a mi utunk is, az Ő Keresztje, a mi keresztünk is! Jézus lemond isteni-hatalmáról: "kiüresíti önmagát!" Testvérünkké lett: velünk, emberekkel megosztotta az örömöt, a gondokat, a kísértést, a szenvedést, sőt még a halált is! Így lesz feltámadása a mi feltámadásunk is!
A mai napon csatlakozunk mi is a lelkes-ünneplő tömeghez: pálma- vagy barkaszenteléssel és körme-nettel. Az evangéliumból Jézus szenvedéstörténetét a passiót olvassuk. A mögöttünk lévő nagyböjti szent időben lelkünket bűnbánattal és jótettekkel már előkészítettük, most pedig lélekben előre átéljük Urunk szenvedését és feltámadását: követjük keresztútján, hogy feltámadásának is követői és részesei lehessünk.
A N a g y h é t első három napján a "Húsvét előtti események" (Jézus Betániában: Lázárnál és test-véreinél, Júdás árulásának és tanítványai hűtlenségének megjövendölése, ill. az utolsó vacsora előtti események) az evangéliumok témái: Jn 12,1-11, Jn 13,21 és Mt 26,14-25.
NAGYCSÜTÖRTÖK D.e.: Olajszentelési Szentmise (Keresztelendők- és betegek olaja, ill. krizma) a püspökök központi székesegyházában: papi ígéretek megújítása. Este: Szentmise az Utolsó vacsora (Első Szentmise) emlékére: OLTÁRISZENTSÉG ALAPITÁSA. (Mise végén oltárfosztás, éjjel Szentségimádás, virrasztás. Orgona- és harangok elnémulnak)!
NAGYPÉNTEK: Jézus Krisztus kereszthalála. Keresztút- és Nagypéntek esti liturgia: Igeliturgia, (olvasmányok és passió), homília, könyörgések. Hódolat a Szent Kereszt előtt, Szentáldozás: oltár leterítve+gyertyák (Kereszt nélkül). Áldozás és elbocsátás. Szentségimádás után az Eucharisztiát nem a Tabernákulumban, hanem külön őrzési helyén helyezzük el.
NAGYSZOMBAT: Egyházunk-Urunk sírjánál imádkozik.
Éjszaka: HÚSVÉTI VIGILIA. Tűzszentelés, Húsvéti gyertya megáldása, majd Húsvéti örömének. Igeliturgia: Olvasmányok (Könyörgések), DICSŐSÉG: megszólal az orgona és a harangok. Ünnepélyes Alleluja. Húsvéti evangélium és homília. Keresztvíz-szentelés, keresztségi fogadalmak megújítása. Hívek könyörgése. Eucharisztia liturgiája: Felajánlás, Úrfelmutatás, áldozás. Körmenet. Mária-antifóna. Te Deum! Ünnepélyes áldás.
A Magyar Feltámadás Reményében Boldog- és Áldott Húsvétot kíván: János atya.

 


 

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
2016.03.13.

 

Az irgalmasság éve arra hív minket, hogy ne ítélkezzünk, és ne kritizáljuk embertársaink cselekedeteit és tudjunk megbocsátani is. Ezt tanítja a mai evangélium. Ne a múlt dolgaira figyeljünk, hanem előre a közelgő Húsvétra, Jézussal együtt haladva tovább "Nagyböjti Zarándok utunkon", hogy Vele érkezzünk meg Húsvét Szent Ünnepére.
A házasságtörő asszony története tanítás is: hogy mások hibái- és bűnei nekünk (és nekem) nem erényeink! Persze nő egyedül (férfi nélkül) nem törhet házasságot! Hol a házasságtörő zsidó férfi?
A megkövezés mózesi-törvényei szerint a sértett fél, vagy a tanú dobhatta az első követ a halálra ítélt bűnösre. Sajnos van olyan eset napjainkban is, amikor az ember sem nem tanú, sem nem sértett fél, mégis "követ ragad!"
És Jézus írni kezd: azok bűneit, akik kövezni akarnak. (Jn 8,1-11). És az irgalmasság- és megbocsátás által mi lett a föld porába irt emberi bűnök sorsa? Elfújta szél, mintha meg sem történtek volna: ez az igazi megbocsátás!
És ma, nagyböjti 5. Vasárnapunkon (Fekete Vasárnap: régebben fekete lepellel takarták le a díszes, böjtbe nem illő kereszteket!) Kérjük imáinkban mi is: "Urunk! Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek!" Add, hogy soha ne legyen "fekete" a vasárnapunk, az Úr napja, és már itt földi életünkben hétköznapjaink is "fehér-húsvéti ünnepnapok" legyenek!
Alakítsd lelkünket, hogy a bűntől elfordulva legyünk irgalmasok és megbocsátók, Szent Fiad szelídségét követve. A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA - IRGALMAS SZERETET!
2016.03.06.

 

Az "Irgalmasság Szent Évének" mottója: "Legyetek irgalmasok, amint Mennyei Atyátok is irgalmas!" (Lk 6,36). Atyja irgalma és megbocsátó szeretete által a tékozló fiú is újjászületik: megtér (vissza tér) Atyjához. De az Apa még az irgalmasság határait is túllépi, amikor megosztja magát fiai között: megbocsát- és felemel! Mindkét fiának megadja azt, amire szükségük van: pótolja hiányosságukat, hogy teljes emberré váljanak. Az irgalmasság igazi példája: nem a feleslegéből ad, hanem a LÉNYEGÉT (ÖNMAGÁT) ajándékozza gyermekeinek! Megbocsátó irgalma mindig nagyobb gyermekei hiányosságainál! A példabeszéd lényege, hogy nem a Jóistennek (az Irgalmas Atyának) van szüksége az emberre (a tékozló gyermekre), hanem az embernek van szüksége Istenre.
Isten megbocsátó irgalma- és szeretete mindig nagyobb az emberek bűneinél. Ezt éreznünk kell Húsvét közeledtével: de azt is, hogy csak akkor kerülünk lelkileg közelebb Istenhez, Mennyei Atyánkhoz, ha bűnbánattal győzzük le az Atyánk és közöttünk lévő távolságot, vagyis a bűnt!
Kell, hogy én is megbocsássak testvéreimnek és így együtt megmaradva Atyánk gyermekeinek, lehetünk már itt a földön Isten Nagy Családjának, Örök Otthonunknak, az Egyháznak tagjai. Továbbra is kérjük imáinkban: segítsen minket, hogy az ellenünk vétkezőknek készséges szívvel megbocsássunk és így mi magunk is elnyerhessük Tőle bűneink bocsánatát. A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
2016.02.28.

 

Nagyböjt a bűnbánat- és a megtérés ideje. A nagyböjtöt megnyitó hamvazószerdán Egyházunk a nyilvános működését megkezdő Jézus szavaival figyelmeztet bennünket: "Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!" De sok evangéliumi példabeszédekben is figyelmeztet minket Jézus arra, hogy mindig legyünk készen a számadásra! Persze Isten végtelenül irgalmas, és ad nekünk időt a megtérésre. De nemcsak irgalmas, hanem igazságos is! Nem szabad visszaélnünk Isten végtelen irgalmával, mert nem tudjuk sem a napot, sem az órát, amikor számot kell adnunk az Úr színe előtt. Ő a mi igazságos és irgalmas bíránk, aki számonkéri rajtunk, hogyan valósítottuk meg evangéliumi tanítását: hogyan segítettük embertársainkat. Hogyan gyakoroltuk az irgalmasság testi- és lelki cselekedeteit az "irgalmasság szent évében" a szent év nagyböjti időszakában! Ezt az időszakot Ferenc Pápánk is kedvező- és alkalmas időszaknak nevezi: "Ez a nagyböjti időszak alkalmat nyújt arra mindenkinek, hogy az irgalmasság cselekedetei által kilépjen saját elidegenedett létezésmódjából. Ha segítünk embertársunkon, akkor valósítjuk meg az evangéliumi-tanítást: "Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek!" A testi- és lelki cselekedeteket soha nem szabad szétválasztani! Csak ez a szeretet lehet válasz a boldogság és a szeretet iránti végtelen szomjúságra, amelyet az ember tévesen a tudás, a hatalom és a birtoklás bálványaival akar csillapítani és megoldani."
Kérjük most a nagyböjt közepén azt a Kegyelmet, hogy Jézus evangéliumi tanítását megvalósítva, cselekvő szeretettel embertársainkon keresztül Őt szolgáljuk. Köszönjük meg Istennek a nagyböjti lehetőségeket, hogy időt ad a bűnbánatra és kegyelmi segítséget az érdemszerző életre. És így az erényekben és jótettekben gyarapodva készüljünk az irgalmasság szent évének Húsvétjára. A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

2016.02.21.

 

URUNK SZINEVÁLTOZÁSA, a DICSŐSÉG FÉNYE, természet-feletti jelenség: Jézus földi életében a Mennyei Atya természetfeletti JELEKET adott, amelyekkel igazolta Megváltónk Istenfiúságát és küldetését. Mózes és Illés jelenléte azért fontos, mert Ők, mint az Ószövetség képviselői tanúskodnak arról, hogy Jézus valóban a megígért Messiás. A táborhegy, mint magaslat Isten közelségét jelenti.

HALLANI Isten Szavát nem elég, de ha MEGHALLJUK és meg is valósítjuk, akkor maga az örömhír, az evangélium fog megváltoztatni bennünket.

Nagyböjti útunkon megerősít mindannyiunkat a SZINEVÁLTOZÁS képe, segít Isten felé fordulnunk, hogy továbbsugározzuk Isten Fényét és jó irányba haladjunk tovább Húsvét felé! Az apostolok félelmét legyőzte a Krisztus iránti szeretet. (Lk 9,28b-36). A félelmet csak SZERETETTEL lehet legyőzni. Csak szeretettel tudjuk elfogadni- és vállalni nagyböjti gyakorlatainkat: böjtöt, imát, jótetteket, bűnbánatot, amelyekhez a Szentlélek adja az Erőt és Kegyelmet. Így "évről-évre a megtisztult lélek örömével várhatjuk Húsvét Szent Titkának Ünnepét!" -ahogy a Nagyböjti Szentmisékben is imádkozzuk. Megtisztult, nyitott lélekkel érezzük Péter apostollal együtt: "URAM JÓ NEKÜNK ITT LENNI!"

Érezzük továbbra is Krisztus vigasztaló közelségét, hogy Hozzá mindhalálig hűségesek maradjunk és így részünk legyen az Istenlátás örök boldogságában, az örök Húsvétban. jn.a.

 


 

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

2016.02.14.

 

Mindegyik liturgikus évben HAMVAZÓSZERDA a "Nagyböjt" első napja (a Húsvét előtti 40. nap) és Húsvétig még van 5 Nagyböjti vasárnap. De nemcsak böjtölünk a szent 40 nap alatt, hanem jobban odafigyelünk egymásra, több jót teszünk, többet imádkozunk és bűn-bánatot tartunk! Igy készülünk Húsvét Ünnepére. A hamvazkodás is a bűnbánat jele.

Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti nap: 18 és 60 év között ezen a két napon tartózkodunk a húsételektől (14 éves kortól is), csak háromszor étkezünk és egyszer lakunk jól. Jótetteket végzünk és a pénteki napokon is böjtölünk! Levetjük farsangi jelmezeinket- és "maszk" nélkül, tiszta arccal és nyitott lélekkel állunk meg Isten szent szine előtt a Nagyböjt-Küszöbén, kérve a Szentlélek Erősitő Kegyelmét!Jézust is a Szentlélek vitte ki a pusztába, Jeruzsálem és Jerikó közötti kopár hegyre, ahol megkisértette a gonosz-lélek, el akarta távoli-tani megváltói küldetésének teljesitésétől. 1.Egy anyagi- és politikai messiási-ország képét adja Jézus elé, ami ellentéte Isten tervének. (Lk 4,1-13).2.A test kivánságainak és az élet kevélységeinek kisértését Jézus szentirási idézettel utasitja vissza.3.A földi hatalmat szintén, amikor az Ószövetség legfőbb parancsát idézi: "Ne kisértsd Uradat, Istenedet!"A test kiván-ságainak- és a földi hatalom kisértéseinek legyőzésével nekünk mutat példát. Mi is mutas-sunk példát embertársainknak, hogy péntekenként templomainkban KERESZTÚTAT vég-zünk és igy imádkozunk: "Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a Világot!" A keresztút (via crucis) Jézus szenvedésének 14 stációja (állomása) Jeruzsálemben (via dolorosa=a fájdalmak útja).

És mi, keresztútat járó magyarok, külön is imádkozunk, hogy nagyböjtünk- és keresz-tútunk végén legyen Magyar Húsvét, legyen Magyar Feltámadás! Legyen valóban SZENT EZ A 4O NAPUNK, mint húsvéti előkészület, hogy a Szentlélek ereje által a kisértéseket le-győzve, Kegyelmekben gyarapodva készülhessünk HÚSVÉTI ÖRÖMÜNKRE! A m e n. (János atya)

 


 

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP - FARSANG VASÁRNAPJA

2016.02.07.

 

Szerdán van HAMVAZÓSZERDA A NAGYBÖJT ELSŐ NAPJA. Ma farsang vasárnapján a "Csodálatos halfogás"-ról szól Jézus evangéliumi tanítása. Péter hajóját, amelyből Jézus tanít, tekinthetjük az Egyház előképének. Ugyancsak beszédes jelkép a halfogás is. Azt akarja kifejezésre juttatni: Jézus elég hatalmas ahhoz, hogy a gyarló embernek is fontos szerepet adjon Isten tervének megvalósításában.
Merjünk mi is a "mélyre evezni!" A bizonytalant is vállalva merjük követni Jézust! Ha kell merjünk kockáztatni és merjük magunkat kiszolgáltatni a szeretet legkülönfélébb formáinak.
"Emlékezz ember, porból vagy és porrá leszel!" -figyelmeztet Egyházunk az elmúlásra, amikor a hamvazószerdán megszentelt hamuval keresztet "+" rajzol homlo-kunkra, de erre figyelmeztet az egész NAGYBÖJTI IDŐSZAK is, a "Szent 4O nap!"
A böjt lényege, nem a külsőség, hanem a BELSŐ LELKI TARTALOM: külsőleg megvonom magamtól a testi táplálékot, ami annak a kifejezése, hogy a lelki táplálékot (imádságot, jócselekedeteket, bűnbánatot, stb.) fontosabbnak tartom.
A böjt nem a betegek diétája, nem fogyókúra, de nem is éhségsztrájk! A BÖJT LELKIGYAKORLAT, a lélek felemelése Istenhez úgy, hogy testünket is lelkünk szolgálatába állítjuk és nem fordítva!
Köszönjük meg Istennek, az idő- és örökkévalóság Urának, hogy évről-évre együtt böjtölhetünk és együtt imádkozhatunk, de azt is, hogy az Ő Szent Fiával együtt járhatjuk földi életünk "keresztútjait", melynek végén Jézussal együtt mi is eljutunk az örök Húsvétra, az örök feltámadásra. Úgy legyen. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

2016.01.31.

 

Szükséges a HIT, REMÉNY és SZERETET, de legnagyobb közülük a SZERETET! (1 Kor 12,31-13.13). A CSELEKVŐ SZERETET! Jézus is erről beszélt a zsinagógában: a szeretetről- és a megbocsátásról. De mi van akkor a szeretettel ha minden jót megteszünk másoknak és mindent megbocsátunk? Ez lenne az igazi, földi boldogság! Ha mindenki önzetlenül tenné a jót, akkor földi mennyország lenne a világ. De hol van ettől a világ!? Sajnos nagyon messze. Pedig csak egyedül a SZERETET az ember földi-és örök boldogságának forrása. De a SZERETET a világ előrehaladásának egyetlen útja és mindenki üdvössége.
"Nemo profeta in patria sua!" "Senki sem próféta a saját hazájában!" mondja a latin közmondás. Jézus is otthon, Názáretben "Józsefnek, az ácsnak a Fia" volt!
De napjainkban sem csak egyszerűen az "ember fia-, vagy super star!" Hanem Isten Fia, a Megváltó, aki érettünk emberré lett! Őt ünnepeljük minden év február 2-án is, mint Isten Fiát, a Megváltót.
A Karácsony utáni 40. napunk is a SZERETET ÜNNEPE. Jézus Krisztus templomban történő bemutatásának (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepe. Gyertyát szentelünk, azt a gyertyát, ami keresztény életünk JELE és SZIMBÓLUMA is. Ahogyan a gyertya világit- és meleget ad, úgy kell nekünk is világítanunk embertársaink számára, tanúságot téve, és az Evangéliumi Tanítás által minél több embertársunkat vezetni Jézus Krisztushoz!
Kérjük a mai vasárnapon külön is Istentől mindannyiunk számára a szeretet természetfeletti kegyelmi ajándékait, hogy békében és egymást segítve élhessünk és a Szentlélek által tovább erősödve nyerjük majd el örök boldogságunkat. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

2016.01.24.

 

Ebben az évben, az "Irgalmasság Szent Évében" Jézushoz hasonlóan nekünk is hirdetnünk kell "Az Úr Kegyelmének Esztendejét!" (Lk 4,19-21) és (Iz 61,1-2), terjesztenünk kell a hírt, Isten Örömhírét, az Evangéliumot. Reméljük, hogy ez az év is "az Úr Kegyelmének esztendeje" lesz, mint az "Irgalmasság Szent Éve" a minden emberi vakmerőség- és emberi gonoszság bűnös évei után! Rajtunk is múlik, hogy a MEGÚJULÁS ÉVE legyen!
Szent II. János Pál Pápa szerint "Az Istentől elszakadó Európa nyomorúságot fog hozni! De Isten hű marad szeretetéhez- és irgalmához és a hűségben megmaradókat újra az élet útjára vezeti."
Jézus nem földi javakat- és dicsőséget hoz népének, hanem az üdvösség örömhírét. Amikor visszatér Názáretbe, ahol nevelkedett és gyermekkorát töltötte, már "híre elterjedt az egész környéken!" (Lk 4,14). Itt jelentkezett a zsinagógában szombatnapi felolvasásra, amikor beteljesedett Rajta az Irás Szava, vagyis Isten Igéje! (Lk 4,21). Ha napjainkban rajtunk is beteljesedik, akkor mi is ÖRÖMHIRT (EVANGÉLIUMOT) viszünk a lélekben szegényeknek, szabadulást a lelki fogságban szenvedőknek, látást a "lelki vakoknak" és vigasztalást a szomorkodóknak! Ha így teljesítjük keresztény hivatásunkat, akkor rajtunk is, mint Krisztus Titokzatos Testének, az Egyháznak a tagjain, az Úr Lelke, a Szent Lélek rajtunk- és bennünk marad és erősít továbbra is földi életünk útjain, hogy amit teszünk, "mindannyiunk- és az egész Anyaszentegyház javára" tegyük, "a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségére!" Így leszünk Neki is méltó követői. Mert ahogyan Ő megmutatta Isteni Hatalmát, nekünk is meg kell mutatnunk emberi szeretetünket! A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

2016.01.17.

 

Jézus első csodája, a kánai csoda, csak a János szerinti evangéliumban olvasható. A csodálatos-kenyérszaporítás viszont mind a 4 evangéliumban. A csodák igazolják Jézus tanításának isteni eredetét! "Ezzel megmutatta Isteni-Hatalmát, és tanítványai hittek benne!" (Jn 2,1-11). Első csodájával Jézus elkezdte 3 éves NYILVÁNOS MEGVÁLTÓI MŰKÖDÉSÉT: tanított, betegeket gyógyított és holtakat támasztott föl, amit szintén csodának nevezünk.
Minden menyegző, minden lakodalom nagy ünnep: a menyasszony és a vőlegény a boldogságot, az életnek biztonságot adó beteljesedést várja. Ezt várja minden ember élete beteljesülésében.
A kánai-menyegzőn nemcsak az volt a csoda, hogy a viz borrá változott. Nagyobb csoda volt, hogy az egy hétig tartó lakodalomban a hét végén felszolgált bor finomabb volt, mint a lakodalom kezdetekor!
Mária közbenjárása is fontos eseménye a csodának, ezért mondja a szolgáknak: "Tegyetek meg mindent, amit csak mond!" (Jn 2,5). Napjainkban is ugyanolyan fontos a Szűzanya közbenjáró ereje- és segítsége! És nekünk is mindent meg kell tennünk, "amit csak mond!"
Mindent meg kell tennünk azért is, hogy megvalósuljon a KERESZTÉNYEK EGYSÉGE (ÖKUMENÉ), amit mindegyik szentmisében imádkozunk: "Őrizd meg Urunk Egyházadat isteni szándékod szerint békében és add meg teljes egységét!" És amikor véget ér idei ökumenikus-imahetünk, az egységre való törekvés ne érjen véget, tegyünk meg mindent azért keresztény hétköznapjainkban is, hogy Isten akaratát együtt teljesítsük! jn.a.

 


 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
2016.01.10.

 

Mintegy 30 év telt el a bölcsek látogatása és a mai, karácsonyt záró ünnep eseményei között. A betlehemi Újszülött elkezdi nyilvános működését és megváltói küldetésének csúcsa lesz a húsvéti-feltámadás! A következő 3 évben megmutatja, hogy Isten ezt a húsvéti-beteljesülést szánja minden embernek. És az ember felismeri, hogy Krisztus evangéliumi tanítására kell életét felépítenie, mert csak ez az egyetlen megoldás a mulandóságból az örökkévalóságba!
Jézus első útja előfutárához, Keresztelő Jánoshoz vezetett, aki hirdette, hogy minden Isten felé induló élet bűnbánattal kezdődik! Azóta a Keresztség nem csak JEL, hanem SZENTSÉG, amely Isten népének, az Egyháznak tagjává tesz és eltörli a Krisztust követő ember múltjának hiányosságait (bűneit) és megadja a Jézus Krisztushoz való hasonlóság ajándékát, amit Megszentelő Kegyelemnek nevezünk.
A víz a földi élet elemi feltétele az ember és minden élőlény számára. De a tisztálkodásnak és a tisztaságnak is eszköze. Lelki értelemben pedig a lelki tisztaságnak, az Istenhez való tartozásnak a JELE.
És mi az új évben elindulunk egy új úton, lelkileg is megújulva, hogy valóban hasonlóak legyünk ahhoz, aki számunkra ÖRÖK ÚT, ÖRÖK IGAZSÁG ÉS ÖRÖK ÉLET. A farsangi időszak, Vízkereszttől - Hamvazószerdáig ne csak a farsangi bálok és karneválok fontosságát jelentse számunkra, hanem azt, hogy Isten szent színe előtt őszintén és imádkozó lélekkel folytatjuk földi zarándokutunkat. Újjászületve vízből- és Szentlélekből kérjük Istent, hogy amint Szeretett Fiában "bennünk is teljék kedve" és az évről-évre véget érő farsangok és nagyböjtök után így jussunk el az örök húsvétra, mint Mennyei Atyánk szeretett gyermekei. Imádkozzunk, hogy Jézushoz hasonlóan mi is tudjuk teljesíteni Isten akaratát. A m e n.

 


 

VÍZKERESZT: URUNK MEGJELENÉSE - KARÁCSONY 2. VASÁRNAPJA

2016.01.03.

 

Ünnepeink után ismét a hétköznapok következnek. De Jézus Krisztus természetfeletti-isteni segítsége által úgy kell, hogy használjuk a Tőle ajándékba kapott időnket, hogy földi életünk boldogságát- és örök életünk üdvösségét szolgáljuk.
A János-Evangélium emelkedett nyelvezete helyes irányba indít bennünket az új esztendő küszöbén, amikor Jézus titkának (misztériumának) irányába vezet: világosan és érthetően hirdeti, hogy amit az ember elrontott Isten teremtett világában ( az eredeti üdvösség áldott útját), azt a Teremtő helyreállította irgalmával- és szeretetével, amikor második személyében Ő maga is része lett ennek a világnak. (Jn 1,1 - 14).
Jézus Önmagáról nem sokat beszélt, de Istenről, az Atyáról, Isten-Országáról sokat tanított! Tanításában érzékelhető Isten természetfeletti jelenléte, ami azt jelenti, hogy az ember, mint eszköz Isten kezében szabadon engedi, hogy Isten felhasználhassa a jóra! Tanítása napjainkban is aktuális- és egyre aktuálisabb: "Emberek, ha figyeltek egymásra és segítetek egymáson, akkor felragyog és megvalósul bennetek és közöttetek Atyám Országa!" (Jn 1,14).
Miután hálát adtunk Istennek az elmúlt év látható- és láthatatlan (lelki) ajándékaiért, köszönjük meg Neki az újrakezdés lehetőségét is: kérjük, hogy az új esztendőben, ha kell tudjunk és merjünk jó irányba változtatni, tudjunk önmagunkon is változtatni, tudjunk megújulni (aminek jele a szenteltvíz) érezve azt, hogy Egyházunkban természetfeletti küldetésünk van.
Legyünk mi is "betlehemi-csillagok", kérve Istentől azt a Kegyelmet, mint természet-feletti ajándékot, hogy példáinkkal-, szavainkkal-, tetteinkkel- és egész életünkkel Jézushoz közelebb kerülve embertársainkat is Hozzá vezethessük. Ámen. (János atya)

 

Kovács János nyugalmazott tábori lelkész, alezredes, kisegítő lelkész

 

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2017 | 2016 | 2015 |

 

Lelkiség / Elmélkedések