Lelkiség / Elmélkedések

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2017 | 2016 | 2015 |

 

2017

 

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
2017.12.31

 

Minden évben a Karácsony utáni vasárnapunk a Szent Család ünnepe, ami ebben az évben az év utolsó napja is, Szent Szilveszter pápa ünnepe. A Kis Jézust, a Boldogságos Szűz Máriát és Szent Józsefet nevezzük Szent Családnak: Ők a mindenkori családok példaképei, a szeretet-, az imádság- és a munka példaképei. A család, mint minden emberi közösség alapja az élet-, a jövő- és a remény hordozója. A családból indul el az emberi élet, a családból indul el a gyermek és az első segítséget is itt kapja a hitre jutáshoz.
A család a társadalom legkisebb sejtje is: "kis társadalom" a társadalom pedig egy "nagy család!" De mi, Krisztus evangéliumi tanitása szerint élő keresztények tagjai vagyunk az Egyháznak is, Krisztus Nagy Családjának. A család tagjainak, szülőknek, gyermekeknek és nagyszülőknek természetfeletti küldetésük van, egymás felé szeretetkapcsolatban: Kol 3,12 - 21. Isten nem látható, de érezhető formában segiti Kegyelmével, mint természetfeletti ajándékával a családok tagjait, hogy az egymás iránti szeretetkapcsolatot meg is tudják tartani. A családtagok kölcsönösen ajándékok egymás számára, amit önajándékozásnak nevezünk. És ez a társadalom számára is nélkülözhetetlen: ha egészségesek a családok, egészséges a társadalom is. Sajnos családellenes világunkban beteg mindkettő. De szeretettel-, imával- és munkával gyógyitható! És ahogyan a szent Család is mindig megtalálta a válságból kivezető útat, úgy nekünk is meg kell találnunk, és kell, hogy legyen bennünk is készség az összefogásra- és a változtatásra, ahogyan az Szent Józsefben is meg volt!
Imádkozzunk, hogy legyenek családjaink élő közösségek, ahonnan az imádság és a szeretet a családokkal együtt megújitja társadalmunkat is, és erősiti nemzetünket és a magyar jövőt. Ha a Názáreti Szent Család példaképünk marad, mi pedig meg tudunk maradni a szeretetben, akkor gyermekeink is családon belül fognak növekedni a magyar jövő számára: a Gyermek Jézushoz hasonlóan, "korban-, bölcsességben- és kedvességben, Isten és az emberek előtt!"
Holnap, az Új Esztendő első napján egy "365 oldalas könyv" első tiszta lapja kezdődik: Rajtunk múlik, hogy "mit irunk rá!"
Áldásos-Boldog-Új- Évet kiván: János atya.

 


 

KARÁCSONY AZ ÜNNEPEK-ÜNNEPE
2017.12.25.

 

K a r á c s o n y k o r nem valamit, hanem Valakit ünneplünk. Ünnepeljük Jézus Krisztus születését. Aki "értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a Mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett". Isten emberré lett, hogy mi emberek Istené lehessünk. Ha családunkban gyermek születik örülünk és ünneplünk, és amikor mi megszülettünk a mi családunk is örült és ünnepelt. Jóllehet nem mi választottuk az időpontot és a helyet, hol(?) és mikor (?) szülessünk! De Karácsonykor annak a születését ünnepeljük, aki maga választotta meg hol-és mikor szülessen!
Karácsonykor, az ünnepek-ünnepén a próféciák beteljesednek: és adventünk is nemcsak véget ér, hanem beteljesedik. Imádkozzunk, hogy földi életünk adventje is beteljesedjen és eljussunk az "Örök-Karácsonyra!" Beteljesedett adventünknek ez az üzenete: Isten épit, az ember épül. Karácsonyt nem kell létrehoznom, nem kell épitenem, hanem épülnöm kell belőle. Épülnöm és engedelmeskednem, Jézus Krisztushoz hasonlóan, aki "engedelmes lett a kereszthalálig!" Születése-halála- és feltámadása óta Tőle indul az út és Őhozzá vezet, Őhozzá, aki örök út, örök igazság és örök élet. Nekünk is rá kell találnunk a jászolhoz vezető útra és Karácsonykor onnan elindulva helyes irányba Isten felé kell folytatnunk földi életünk útját! Csak igy lesz számunkra a Karácsony lelki-élmény, csak igy lesz számunkra ünnep, aminek lényege a szeretet. Jézusnak emberré kellett lennie, hogy megszülethessen és meghalhasson, és Istenné kellett lennie, hogy föltámadhasson és üdvözithessen minket. A Karácsony két ünnep találkozása is: Isten és az emberek ünnepe, az ég és a föld találkozása.
Karácsony a fény- és a világosság ünnepe is: a téli napfordulón, az év leghosszabb- és legsötétebb éjszakájába születik bele az Égi Gyermek, a Világ-Világossága. Igy lesz Karácsony a fény győzelme a sötétség felett. Ezt jelzik világitó Adventi- és Karácsonyi gyertyáink is: de nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is fel kell készitenünk "lelkünk jászolát" a hozzánk érkező Istengyermek méltó fogadására!
Kérjük karácsonyi ajándékként Istentől azt a Kegyelmet, hogy mi is tudjunk a Gyermek Jézus jászolától napkelet bölcseivel együtt elindulni helyes irányba és Betlehem-Csillagának-Fénye világitson lelkünkben. Karácsonyi Kegyelmekkel gazdagodva lépjük át az új esztendő küszöbét és az új évben is Isten bőséges áldása kisérje minden lépésünket!
Ezekkel a gondolatokkal kivánok minden Chicagoi-Magyar-Honfitársamnak Áldott Karácsonyt és Békés-Boldog Új Évet: János atya.

 


 

ADVENT 4. VASÁRNAPJA
2017.12.24.

 

Az Advent nem elmúlik, hanem b e t e l j e s e d i k. A karácsony a beteljesedett Advent. Advent 4. Vasárnapja a Szeretet érkezésének vasárnapja is. A hit-, remény és öröm gyertyáinak lángjáról meggyújtottuk adventi koszorúnkon a 4. gyertyánkat, a Szeretet-gyertyáját. De lelkünkben is kell, hogy világitson mind a 4 gyertya fénye, hogy méltóképpen fogadjuk a Világ-Világosságát, a Szeretet érkezését.
Adventi várakozásunk beteljesedett várakozás. Betlehem titka az is, hogy nekünk, mai adventi-várakozóknak éreznünk kell, hogy nemcsak eljött, és évről-évre eljön hozzánk Isten, hanem velünk is marad. Velünk marad a Szeretet. Velünk van Isten, velünk emberekkel, mert arra születtünk, hogy szeressünk-, hogy befogadjunk- és tovább adjuk Isten Szeretetét.
Igy érezni fogjuk: nem vagyunk egyedül, "Velünk az Isten!" A Világ-Világossága beragyogja egész földi életünket, legyőzve minden évben az év legsötétebb éjszakáját és lelkünk sötétségét is.
Veress Zoltán erdélyi költő versében Maga a Kisded Jézus üzen nekünk embereknek: "Jönnöm kellett jó emberek, hogy amire benneteket, Nem tanitott soha senki, tanitsalak meg szeretni!"
Legyen a Szeretet számunkra a legnagyobb karácsonyi ajándék: hogy terrorista- és globalista világunkban, vásárló géplények helyett napjainkban is tudjunk megmaradni Isten által teremtett Istent és embert szerető, imádkozó embereknek.
Ezt jelzi számunkra a 4 világitó gyertya, amely nem alszik ki advent befejezéseként, hanem azt b e t e l j e s i t v e tovább világit és vezet mindannyiunkat Örök-Karácsonyunk felé.
A m e n.

 


 

ADVENT 3. VASÁRNAPJA
2017.12.17.

 

3. Adventi Vasárnapunk az ÖRÖM VASÁRNAPJA. A hit- és a remény gyertyái mellett ma meggyújtottuk a 3. gyertyánkat adventi koszorúnkon, az ÖRÖM GYERTYÁJÁT. Örülünk, hogy közeledik a Karácsony, de mi közeledünk-e Karácsony felé? Keresztelő Szent János prófétai magatartásával- és adventi programjával segit nekünk: várakozásunk-, készületünk- és advent csöndje megérteti velünk advent lényegét. Keresztelő Szent János nemcsak adventi programot ad, hanem utat mutat az emberibb élet felé, hogy legyünk mi is jel embertársaink számára és legyünk a hozzánk érkező Jézus Krisztusnak őhozzá hasonlóan tanúságtevői, úgy mutatva rá Jézusra, mint Istenre, aki "elveszi a világ bűnét."
Adventünk legyen cselekvő-advent és a szeretet-adventje. Érezzük azt, hogy minden lelki-ajándék Istentől van: és számunkra a legnagyobb ajándék, hogy Szent Fiát ajándékozta nekünk. Ő nemcsak emberré lett értünk, hanem velünk is maradt, velünk van a világ végéig. Isten értünk lett emberré, hogy mi emberek Istené lehessünk. Ez a Karácsony lényege: és ha ezt érezzük, akkor keresztény hétköznapjainkat is ünnepnappá, Karácsonnyá tudjuk tenni, az ÖRÖM ÉS ÖRVENDEZÉS NAPJAIVÁ.
Adventben Isten keresi az embert: "Ébredj ember mély álmodból!" Nagyböjtben az ember keresi Istent, aminek csúcspontja Jézus fohásza a kereszten: "Istenem-Istenem, miért hagytál el engem?" Mindkét keresés célja, hogy közelebb kerüljünk Istenhez.
Tegyünk meg mindent azért, hogy ez a Karácsonyunk valóban Istenközeli-Karácsony legyen és felismerhessük a hozzánk érkező Üdvözitőnket, hogy Ő is felismerhessen minket, mint Isten gyermekeit. Ne valamit, hanem Valakit ünnepeljünk, azt a Valakit, akit Isten ajándékozott nekünk, és ez a Valaki minket is megajándékoz az örök üdvösséggel, úgy legyen. A m e n.

 


 

ADVENT 2. VASÁRNAPJA
2017.12.10.

 

Szent Márk evangélista nekünk is üzen: "Készitsük elő az Úr útját!" De előkészülni csak az tud, aki előtt cél van, aki megtervezi saját útját. Adventi útunk célja a Karácsony: előkészület az Úr eljövetelére.
Az Úr első eljövetele beteljesitett minden várakozást, második eljövetelének várása pedig küldetést biz ránk: aktiv-cselekvő várakozást.
A mai, 2. vasárnapi evangéliumunk a "Márk szerinti evangélium nyitánya": Jézus útjának előkészitője Keresztelő János, aki bűnbánatot hirdet, és a megtérőket megkereszteli. Hirdeti, hogy a hamarosan megjelenő Messiás nem vizzel, hanem "Tűzzel és Szentlélekkel keresztel!" (Mk 1,1-8). Nekünk is meg kell nyitni lelkünket a Szentlélek befogadására. Mert "Jézus ezerszer megszülethetne Betlehemben, ha lelkünkben meg nem születik, mit sem használ nekünk, hogy elhozta az üdvösséget!" -irja A. Silesius, 16. szd.-i költő.
Az adventi gyertyáink feladata, hogy jelezzék fényükkel, hogy nem csak el fog jönni Valaki, hanem velünk is marad! Nem hagy magunkra földi életünk adventi zarándokútján, hogy biztosan megérkezzünk az Örök Karácsonyra!
De 2. adventi vasárnapunk a Várakozó Egyház vasárnapja is. A 2. gyertya, a remény gyertyája, Várakozó Egyházunk gyertyája. De valóban világit ez a gyertyánk is, vagy már első meggyújtott gyertyánk is halványodik és veszitett fényéből!?
És amikor kialszik földi életünk adventjének 4. gyertyája égjen és világitson tovább Örök Karácsonyunk, Örök Életünk gyertyája. Addig is kérjük Istentől azt a Kegyelmet, hogy évről-évre tudjuk folytatni életünk adventjének zarándok-útjait Örök Karácsonyunk felé. A m e n.

 


 

ADVENT 1. VASÁRNAPJA
2017.12.03.

 

Minden adventi várakozás célja a megújulás. De mi nem egyedül várakozunk! A Krisztussal való személyes együttlét (imádságban, böjtben, jótettekben, virrasztásban) készit elő mindannyiunkat a Karácsonyi-Kegyelem befogadására és a Lelki-Megújulásra.
Az advent minden évben új kezdet. Nemcsak egy új egyházi évnek a kezdete, hanem új virrasztás és új várakozás a biztos megérkezés reményében. A lelkünkben is gyújtsuk meg első adventi gyertyánkat és induljunk el helyes irányba Karácsony felé, hogy adventi gyertyáink növekvő fénye elvezessen mindannyiunkat Karácsony-Világosságára. Legyen számunkra a Karácsony a megújulás és a megtérés ünnepe, élő találkozás Jézussal, ami több, mint világtörténelmi esemény, több, mint új(ra) advent! Ez az élő találkozás legyen adventi útépités Isten és egymás felé. Már az Advent is legyen ünnepünk, az idő beteljesedésének ünnepe. Ne valami (vásárlás, nyüzsgés, rohanás, ...), hanem Valaki foglalja el lelkünkben Adventünk és Karácsonyunk középpontját: az a Valaki, aki miatt van a Karácsony! Legyen adventünk üdvös-várakozás: temessük el lekünkben a zajt és mindazt, ami elvonja figyelmünket Advent- és Karácsony lényegéről és támasszuk fel az eltemetett csendet!
Kérjük adventi imáinkban: Urunk! Add, hogy a feléd vezető útunkon megmaradva földi életünk adventja végén eljussunk Örök karácsonyunkra és az adventi gyertyák fényei örökre világitsák be lelkünket. A m e n.

 


 

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE
2017.11.26.

 

Az egyházi év utolsó vasárnapjának ünnepe Krisztust, mint a mindenség királyát állitja elénk. Mint "Töviskoronás Király" vállalja értünk a szenvedést és a halált, aminek következménye a feltámadás. Igy Ő az Örök élet Királya is. Persze mi nemcsak királyként, hanem Megváltóként, testvérként és barátként imádjuk és tiszteljük. Ha Jézus király, akkor van országa is: és az Ő országa nem e világból való! És számomra fontos, hogy én is részese legyek Krisztus Királyságának. Ő az én Uram és Királyom és nem helyes sok egyéb földi és evilági dolgokat fontosabbnak tartanom, mint azt, hogy én is a Ő Örök Országához tartozom. De tudnom kell azt is, hogy mint Király nem élt hatalmával, hanem szolgává lett. Ő nem a hatalom szeretetét, hanem a szeretet hatalmát hirdette és képviselte. Nekünk is az Ő szeretet-törvényeit kell megvalósitanunk itt a földön és cselekvő szeretettel kell segitenünk embertársainkat! Ezért az egyházi év vége számadás is számomra: Hogyan valósitottam meg Krisztus Király törvényeit és hogyan szolgáltam Örök Országában az elmúlt évben!?
Ma Krisztus Király ünnepével véget ér ismét egy egyházi év, de nem érhet véget Krisztus iránti tiszteletünk és tanúságtevő életünk, mi zarándoklunk tovább Isten Örök Országa felé. (Lk 1,33). Kérjük Örök Királyunkat, mint az idő- és örkkévalóság Urát, hogy az Ő áldása kisérjen mindannyiunkat az új egyházi évben is, hogy ne csak időben, hanem lélekben is egyre közelebb jussunk Örök Országához és ennek az új egyházi évnek a végén is ismét hálát adhassunk Neki, minden javak szerzőjének És az ünnep üzenete számunkra, hogy minden emberi hatalomnak az Ő isteni hatalmához kell igazodni, ami azt jelenti, hogy nem kényszerrel, hanem szolgálattal kell a hatalmat gyakorolni. És migrációs és terrorista világunkban napjainkban is aktuális Eucharisztikus Kongresszusunk fohásza: "Krisztus kenyér, s bor szinében Úr s Király a föld felett, forrassz eggyé békességben minden népet és minden nemzetet. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
2017.11.19.

 

Az ókorban a pénzérme ismeretlen volt, általában súly szerint lemért arannyal és ezüsttel fizettek. A "Talentum" nagy értékű ókori-pénzegység volt, és 5 talentum már hatalmas vagyont jelentett: 26 kg aranyat, vagy ezüstöt. Még azon a szolgán is nagy a felelősség, aki csak 1 talentumot kapott idegenbe készülő gazdájától! A gazda kivétel nélkül megbizik mindhárom szolgájában, rájuk bizza egész vagyonát, amig távol lesz. A "Lelki-Talentumok" a legértékesebbek, mint Istentől ajándékba kapott természetfeletti ajándékok. Értelmünk-, tehetségünk-, mint a Kegyelem energiái a Szentlélek által erősitve kell, hogy szolgáljanak és általuk mi is szolgáljunk cselekvő szeretetben, mint másokért élő keresztény emberek. Ebben erősit minket napjainkban is Szent Erzsébet- és Szent Katalin életszentsége és példája, hogy hozzájuk hasonlóan önmagunk is gazdagitó ajándék (talentum) legyünk embertársaink számára. Ők mindketten 5 talentumot kaptak Istentől és kamatoztatták is: Isten dicsőségére és embertársaik javára. Példát mutattak nekünk is, hogy: Krisztus keze a mi kezünk, hogy jót tegyünk vele, Krisztus lába a mi lábunk, hogy meglátogassunk valakit, Krisztus nyelve a mi nyelvünk, hogy szóljon az emberekhez. Igy adjuk át embertársainknak Krisztus szeretetét és Krisztus segitését. Ezt igy irja Pál apostol az Efezusiaknak: "Kegyelemben részesültetek a megváltásban, ami nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Mindannyian az Ő műve vagyunk, jótettekre teremtve, amelyeket Isten előre elkészitett, hogy azokat gyakoroljuk!" (Ef 2,8-10).
A példabeszéd gazdája Isten, aki megbizik bennünk és az a kötelességem, hogy amit Tőle kaptam, azzal hűségesen gazdálkodjak. Mindannyiunknak személyre szabott küldetése, hivatása van, de jutalmat nem a kapott talentum, hanem a hűség arányában kapunk. Nem az a lényeg, hogy mennyi a talentumom, hanem az, hogy azt hogyan kamatoztatom! Ha tudok közreműködni és gazdálkodni a kapott Kegyelmekkel, csak akkor kapok új talentumokat is, és igy rám is vonatkoznak majd Jézus szavai: "Menj be Urad örömébe!" A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
2017.11.12.

 

A vőlegény érkezéséről szóló példabeszéd hallgatói azok a tanitványok, akik az olajfák hegyén kérdezték az Urat eljöveteléről. (Mt 24,3). Az ő döntésükön múlik, hogy a balgák vagy az okos várakozókhoz tartoznak! A balgák már nem voltak velük, ők már meghozták rossz döntésüket. Az okosak jól döntenek akkor is, amikor megfogadják az Úr Jézus figyelmeztetését: "Virrasszatok, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát!" (Mt 25,13). Amikor olvassuk Jézus evangéliumi tanitását a jövőről, észre kell vennünk, hogy már most a jelenben kell nekünk is döntenünk! Nem a jövőben kell MAJD felkészülni, hogy okosnak és bölcsnek bizonyuló döntést hozzunk, hanem fel kell készülni a múltban, ha a jelenben helyesen szeretnénk dönteni. És ha elsajátitottuk és magunkévá tettük Jézus evangéliumi-tanitását, napjainkban is észre kell vennünk hogy az éhező-, ruhátlan- és nélkülöző embertársam és felebarátom nem a jövőben fog szembejönni velem, hanem már el is ment mellettem városunk terein és utcáin. De ugyanúgy észre kell vennünk azt is, hogy a kapott szeretet talentumnyi mennyiségét nem holnap vagy holnapután, hanem most kel vinnem embertársaim számára. A "lámpaolajat" nem holnap és nem a jövő héten, hanem már MOST kell beszereznem nekem is, mert nem tudhatom sem a napot, sem az órát az Úr érkezéséről. Caritas Christi urget me! Krisztus szeretete sürget minket mondja a latin mondás. És Krisztust követő kereszténységünk nemcsak vallás, hanem életmód is: Jézus evangéliumi tanitása szerinti életmód. Imádkozzunk azért, hogy már itt földi életünkben felkészülhessünk örök életünkre és hitünk lámpása úgy világitson, hogy az emberek "Lássák jótetteinket és ezáltal magasztalják Mennyei Atyánkat!" A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
2017.11.05.

 

Jézus azért itéli el a farizeusokat, mert jól ismerték a törvényeket, de csak szóval hirdették, ők maguk nem valósitották meg. Szolgálatukat nem Isten iránti szeretetből végezték, hanem az embereknek akartak tetszeni. A farizeusi lelkülettel szemben Jézus őszinteséget és szerénységet kér tőlünk, hogy mi ne az emberek tetszését, hanem Isten dicsőségét keressük. Hitünket megtartva és hitünkben erősödve, belső meggyőződésből tegyünk tanúságot Jézusról. Ha kell legyünk alázatosak: legyünk őszintén Krisztus követői. Nem elég kereszténynek látszanunk, annak is kell lennünk, és nem elég kereszténynek lennünk, annak is kell látszanunk.
Erre szép példa a héten ünnepelt Tours-i Szent Márton élete, aki a katonatiszti karrier helyett a szigorú, aszketikus életmódot választotta. Még püspöktársai sem értették életmód változását: hogy miként lehet Mártont püspökké választani, hiszen Ő vezeklésben. ls szegénységben él és a remeteséget kedveli. Nem véletlen, hogy még a negyedik század végén halála után szentként kezdték tisztelni, elsőként a nem vértanú szentek között. Sok kolostort, hegyet, templomokat és várakat neveztek el róla: pl. Pannonhalmi Szent Márton Hegy.
Sirja Tours-ban hires zarándokhely volt a középkorban és napjainkban is Franciaország kedvenc zarándokhelye.
Szent Márton nekünk is követendő életpéldát mutatott a Krisztus követésre, az alázatosságra és egyszerűségre. Kérjük közbenjárását: hogy Jézus Krisztus evangéliumi tanitását elfogadva, Mártonhoz hasonlóan tudjuk megvalósitani földi életünkben jótettekben és imádságban. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
2017.10.29.

 

A SZERETET, mint Isteni-Erény, a HIT-tel és a REMÉNY-nyel együtt Istennek természetfeletti ajándéka. Nekünk is napjainkban a cselekvő szeretetet kell, hogy megvalósitsuk, Istennek tetszően, aki az ÖRÖK SZERETET! Őáltala-Ővele- és Őbenne kell élnünk, Vele helyes kapcsolatot kialakitva és megvalósitva a megismert isteni-örök-igazságokat! Mi 21. századi Krisztust követő keresztények hogyan képviseljük és hogyan valósitjuk meg Isten Örök Törvényeit? HITelesen- és Istennek tetsző módon képviseljük-e az Isten- és emberszeretet egymásmellé rendelt törvényét!? Istent nem csak tisztelnünk, nem csak imádnunk kell, hanem szeretnünk is. Istennel a természetfeletti-kapcsolatunk folyamatos kell, hogy legyen, hogy embertársamban ne csak egy másik embert lássak, hanem ismerjem fel benne Jézus Krisztust, Isten-Képmását! Egész földi életünk folyamatos előretekintés kell, hogy legyen. De halottak napja visszatekintés! És a temetői keresztek arra is figyelmeztetnek, hogy van ebben a világban egy olyan sir, amely üres: a Feltmadt Krisztus üres sirja, aki életét adta értünk és aki azt tanitotta, hogy: "Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja barátaiért!" (Jn 15,13). (Mt 25,34-40).
Az Első-Húsvét óta, Krisztus feltámadása óta, földi életünk nem ér véget a halállal, hanem örök életünk kezdete. Ezért a szentelhez hasonlóan úgy kell földi életünkben Isten szeretetét és Jézus evangéliumi-tanitását megvalósitanunk, hogy egész földi életünk méltó legyen a halál pillanatára!
Kérjük imáinkban azt a kegyelmet, hogy embertársainkban valóban Krisztust lássuk, akik mindannyiunkat vár örök országába, ahol részesülünk Minden-Szentek Dicsőségében. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
2017.10.22.

 

Kétezer éves Egyházunk felelős a lelki értékekért, a különböző társadalmi rendszerek pedig felelősek az anyagi- és gazdasági értékekért. Itt nem az a kérdés: "Szabad-e adót fizetni a zsidók által nem kedvelt római császárnak!?" A kérdés elutasitása a rómaiak hatalmának nyilt elvetése, a behódoló elfogadás pedig a hit szabadságának feladása. Nagyon is jól tudták a farizeusok, hogy akinek a pénzét használjuk, annak elismerjük a hatalmát magunk felett. Nekik nem lenne szabad egyetlenegy pénzérmét sem birtokolniuk, mivel a zsidó vallási nézetek szerint a rómaiak pénzének birtoklása bálványimádás. A gazdagság a függőséget, a szegénység a szabadságot jelenti. Ha mi is az "Odafönt valókat keressük!" csak akkor tudjuk igazán rábizni magunkat szabadon Istenre: ha senkitől-és semmitől nem függünk.
Jézus a kettős válasszal elutasitja a császárnak, mint aktuális hatalomnak a mindenre kiterjedő uralmát: Minden Istené, nem a császáré! (Mt 22,15-21). És ha mi is Istené vagyunk, meg kell védenünk lelkiismereti-szabadságunkat és Egyházunk jogait, amelyeknek alapja a közösséget épitő cselekvő szeretet. Ezért aktuális ez az evangéliumi-tanitás napjainkban is!
A pénzen, mint fizetési eszközön rajta van az uralkodó képmása és aláirása. De a mi lelkünk Valaki Másnak a Képmását kell, hogy őrizze, Akit semmiféle hatalom nem válthat le, és semmiféle hatalom nem törölhet ki lelkünkből! Ez a Megszentelő Kegyelem bennünk keresztelkedésünk óta, ami a Szent Lélek vezetésével mai, "mindent összemosó globalista világunkban" is hitelessé és megvalósithatóvá teszi missziónkat és evangéliumi küldetésünket.
Kérjük azt a Kegyelmet Istentől, hogy Szent Lelke segitségével mindig le tudjuk győzni a "pénz-mammon" kisértését és mindig Istent tudjuk választani. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
2017.10.15.

 

Egy meghivást lehet elfogadni és lehet elutasitani. Ha elfogadjuk együtt örülünk a meghivóval és a többi meghivottal. Ebben a példabeszédben is sokan vannak a meghivottak, de van akit nem érdekel a meghivás: a meghivottak többsége megy a saját dolgát intézni és visszautasitó indokaik eltörpülnek a Meghivó meghivás nagyságát illetően.
Van, aki nem akar egy asztalhoz ülni a király szolgáival! Kifogást keres és talál is: hiszen Jézus már számtalanszor együtt étkezett azokkal, akiket vallási- vagy társadalmi szempontból nem könnyű elfogadni. A lakomát visszautasitók is értik a példabeszédet, értik vallási értelmét is, amely az Atya és a Fiú kapcsolatát fejezi ki. Isten ünnepelni akar és személyre szóló meghivót küld nekünk is. Isten szereti, ha Övéi ünnepelnek a megtérés-, a hazatalálás- és a mennyei lakoma örömében.
Mi mindannyian meghivást kaptunk a keresztségben és Egyházunk Szentségei által lelkünk ünneplő köntösbe öltözik, hogy méltó módon tudjunk részt venni a mennyi lakomán ezzel is kifejezve szeretetünket Mennyei Atyánk iránt. Isten irgalmából élünk, kell, hogy irgalmasok legyünk, megbocsátásból élünk, kell, hogy megbocsátók legyünk. Ha nem igy teszünk, nincs helyünk Isten Örök Asztalánál!
Napjainkban is vannak, akik az időhiányra, üzleti kötelezettségeikre és előre nem látható eseményekre hivatkoznak. Ők gyermekeik számára nem édesapák és nem édesanyák, de nem is "házastársak", ha nincs idejük egymásra! De nem is családtagok! Pedig Isten a család minden tagját meghivta örök vendégségbe.
Milyen szép dolog, amikor étkezés előtt imával kérjük, hogy Jézus legyen a vendégünk. Csak igy lehetünk nemcsak emberi (testület), hanem isteni közösség (lelkület) is, ahol mindennap megélhetjük el nem múló örök vendégségünket. A m e n.

 


 

MAGYAROK NAGYASSZONYA
2017.10.08.

 

Államalapitó Szent Királyunk -miután Imre herceg halálát követően utód nélkül maradt- a Boldogságos Szűz oltalmába ajánlotta országunkat. 1896-ban, a millenium évében XIII.Leó pápa hivatalos ünneppé nyilvánitotta MAGYAROK NAGY ASSZONYA ÜNNEPÉT, Vaszary Kolos Esztergomi Hercegprimás Érsek kérésére. Persze Szent István királyunk óta is mindig jelen volt ez az eszme Magyar Nemzetünk történelmében, vallásosságában és gondolkodásmódjában, amely Máriát Magyarország Nagy Asszonyának, Fővédőszentjének tartja. Szent István akaratából Mária 1000 éve az édesanyánk és égi közbenjárónk és mi Mária Országa, Regnum Marianum vagyunk. Minden év október 8-ra visszatérő egyházi ünnepünk a Mária-tisztelet változatos formája, ami napjainkban is útmutatást ad keresztény életünkhöz és küldetésünkhöz. És most, a fatimai jelenés 100. évfordulóján ismét aktuális a Szűzanya üzenete, mind az engesztelés, mind az imádság tekintetében.
Máriával először Názáretben az angyali üdvözlet üdvösségtörténeti jelenetében találkozunk, amikor igennel válaszol Isten akaratára. A kánai menyegzőn, majd a tanitó útjait járó Jézussal találkozva és végül a kereszt alatt is mindig a hit-remény- és szeretet erényeit megtestesitő Istenanyát látjuk Máriában. Igy bizvást kérhetjük Mária oltalmazó segitségét és közbenjárását önmagunkra és közösségünkre egyaránt. Ha mi is a hit, vagyis a Jézus melletti elköteleződés útján járunk, Mária életéhez hasonlóan a mi életünk is beteljesedhet: hozzá hasonlóan abban a biztos reményben élhetünk, hogy halálunk óráján Jézus minket is haza vár örök országába. Addig is fogadjuk meg Égi Édesanyánk tanácsát, amit Jézus első csodájánál mondott a kánai menyegzőn: "Bármit mond nektek Jézus, tegyétek meg!" Kérjük azt a kegyelmet Istentől, hogy Magyarok Nagy Asszonyának közbenjárására, Jézus Krisztus evangéliumi tanitása szerint mi is tudjuk teljesiteni Isten akaratát. Továbbra is imádkozzunk: "Boldog Asszony Anyánk! Regina Pátrónánk, ... Magyar Országról, Édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról!" A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
2017.10.01.

 

Római katolikus keresztény vallásunk a cselekedetek, a tettek vallása. "Cselekedetek nélkül hitetek holt dolog!" (Jak 2,17). Napjainkban is aktuális a kérdés: Hol vannak a tetteink? Jézus a mai evangéliumi tanitásában arra figyelmeztet mindannyiunkat, hogy nem nagy szavakon, hanem tetteinkben kell kereszténynek lennünk. Tégy sokat, és beszélj keveset: mondja a közmondás.
Jézus korában a farizeusok és a zsidó irástudók lenézték a pogányokat: az édesapjuk által szőlőbeli munkára felkért két fiútestvér történetét szivesen alkalmazzuk a zsidók és a pogányok viszonyára. Az első fiú, aki igent mondott atyja kérésére, de nem tette meg, a hivatalos zsidó világ megszemélyesitője. A második, aki nemet mondott, később azonban megtette atyja akaratát, a pogányokat és a bűnösöket képviseli. Nem elég Jézus evangéliumi-tanitását elsajátitani, azt meg is kell valósitani! Az elméleti egyetértést a gyakorlati munkának kell követnie. Az igazság belátásának következménye az igazság megvalósitása cselekvő szeretettel. Ahogy Jézus korában, úgy napjainkban is vannak a lelkesen bólogató és aztán konkrétan semmit sem cselekvő emberek.
Jézus tanitása szerint nem az IGENT mondás, hanem az IGENT cselekvés a döntő! Az evangéliumi tanitás és Pál apostol levelei nem csupán ismereteket adnak, hanem cselekvő szeretetre ösztönzik imádkozó olvasóikat. Ezáltal támaszt és erőt ajándékoznak az Egyház életének. Biztositják számunkra a lelki élet forrását és táplálékát.
Kérjük imáinkkal azt a Kegyelmet, hogy október hónapban a Rózsafűzér Királynéja közbenjárására cselekvő szeretettel szolgáljuk Isten dicsőségét és felebarátaink üdvösségét! A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
2017.09.24.

 

Jézusnak a szőlőmunkásokról szóló példabeszéde Isten Örök Országának előképe: ahol már nem lesznek utolsók és elsők! Isten a Szőlősgazda: jósága nem abban áll, hogy fizet a munkásainak, hanem abban, hogy kiválasztja őket és igy tartoznak Valakihez. Ahhoz a Jóságos Gazdához tartoznak, aki jósága miatt fizeti egyenlően munkásait.
A Szőlősgazda az evangéliumi példabeszédben két csoporttal folytat párbeszédet: 1.Az utolsókként érkezőkkel még a munkába álláskor. 2.Az elsőkként érkezőkkel a munka végén, fizetéskor.
Mi is igazságosnak érezzük a nap terhét hordozók panaszait a logika szabályai szerint, de a szeretet szabályai mások! Az ember a logika, de Isten a Szeretet képviselője: "Isten maga a Szeretet!" (1 Jn 4,8). Akarjunk mi is Istenhez tartozni: Ő legyen számunkra az Örök Jóság és az Örök Szeretet.
Az apostolok mindenüket elhagyták, szivük azonban szűk maradt: nem maradt hely benne az utolsók, a kicsinyek, a vámosok és a bűnösök számára! (Mt 18,17). Péter és apostoltestvérei jutalomra számitanak: Mt 18,17. De Jézus helyet ad nekik is, helyet a kicsinyek mellett: örök asztalánál, ahol már nem lesznek utolsók és nem lesznek elsők!
Kérjük Istentől ajándékként azt a Kegyelmet, hogy logika helyett a Szeretet, vagyis az Ő képviselői legyünk. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
2017.09.17.

 

Akik az ószövetségi törvényeken nevelődtek, azoknak az igazságosság mértéke: a "Szemet-szemért, fogat-fogért!" elv volt. Jézus tanitása, hogy legyünk mindig kész a megbocsátásra! Péter a megbocsátás mértékét akarja keretek közé szoritani. De Jézus nem mértéket állit, hanem a mértéktelen szeretet túlcsordulását. Az Ő evangéliumi tanitása, hogy Istennel és önmagunkkal szemben mindig több az elszámolni valónk, mint embertársainkkal szemben. Ő olyan mértékkel mér nekünk, ahogyan mi mérünk másoknak. Az igazságosságnak is vannak követelményei: és Jézus tanitása, hogy egyáltalán ne kövessünk el igazságtalanságot és a jogok érvényesitésében sem szabad a szeretetről megfeledkeznünk, legyünk mindig irgalmasok, tudjunk megbocsátani egymásnak. A "Mi Atyánk...!" imádságunk 7 kérése közül az 5. "Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!" (Mt 6,12).
A példabeszéd tanitása, hogy Isten megbántása és a bűnök elkövetése összehasonlithatatlanul súlyosabb, mint embertársaink megsértése. És ha Isten megbocsát nekünk, nekünk is egymással szemben gyakorolnunk kell a megbocsátást. Isten megbocsátásának nincs határa. Ő végtelenül irgalmas, de végtelenül igazságos is! Kérjük tőle kegyelmi ajándékként, hogy megbocsátó szeretetünkkel mi is méltók lehessünk az Ő irgalmára! A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
2017.09.10.

 

Jézus a mai evangéliumban a felelősség és a szeretet egységét tanitja. Felelősségünk Egyházunkban kettős felelősség: felelősek vagyunk önmagunkért és másokért. Kötelességünk figyelmeztetni négyszemközt felebarátunkat, mint közösségünk tagját: "Közösségünk jó közösség, ne tégy ellene!" Templomi közösségünk is csak akkor keresztény, vagyis akkor Krisztusi Közösség, ha mindenkit befogad- és mindenkit elfogad! Ha igazságtalanságot- és szeretetlenséget tapasztalunk, megtorlás helyett szeretettel törekedjünk a kiengesztelődés előmozditására! Egyházi közösségünk tagjaként számonkérhetjük embertársunk hibáit, de csak segitőszándékkal és jóakarattal. Bátran merjünk szólni, de méginkább cselekedni a közösségünkben és bennünk lévő rossz ellen szeretettel és felelősséggel! És itt fokozatok vannak: 1.Négyszemközti intés! 2.Figyelmeztetés 2-3 tanú jelenlétében! 3.Hivatalos egyházi eljárás! Mindhárom eljárás esetén imádkozunk megtévedt testvéreinkért.
Számomra nem lehet közömbös, hogy mi történik embertársammal! Felelős vagyok érte és a közösségért egyaránt! Csak akkor állithatom kihivások elé embertársamat, ha tetteim forrása a szeretet. Ezért fontos a figyelmeztetés sorrendje: 1-2-3. (Mt 18,15-20)! És ez bizalmat is kifejez: bizom embertársam megváltozásában! Bűnbánatom is csak akkor helyes, ha a jó visszaszerzését hirdeti és példám által felebarátomat is megtérésre és bűnbánatra bátoritja.
Ehhez kérjük a Szentlélek Erősitő-Kegyelmét megbocsátó szeretettel és irgalmas szivvel élve Egyházunkban! A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
2017.09.03.

 

Péter felülbirálja az isteni szándékot, Jézust akadályozza megváltói munkájában, nem akarja elfogadni a Megváltás szenvedés és kereszt általi útját, mintha azt mondaná Jézusnak: "Legyél olyan Isten, amilyet én akarok!" Jézus válasza igen kemény: "Távozz tőlem!" Ami annyit jelent: Takarodj vissza mögém! Nem alkuszunk! Ne akadályozz munkámban! Isten nem alkalmazkodik hozzánk, nekünk kell Istenhez és Jézus tanitásához alkalmazkodnunk. A Megváltásnak csak egy útja van, ezt kell elfogadnunk és ehhez kell alakitanunk életünket. Jóllehet úgy imádkozunk, hogy legyen meg Isten akarata, és gyakran saját elvárásainkra figyelünk, a mi akaratunkat szeretnénk érvényesiteni Isten akarata helyett. Teocentrikus (Istenközpontú) világkép helyett homocentrikus (emberközpontú) világképet- és világot alakitunk ki magunk körül. Ott tévedünk, hogy a mi elképzeléseink nem tudják elhozni a Megváltást! Sőt Istent is önző módon kisajátitjuk, hogy "a miénk, csak a mi Istenünk!" Jézus Krisztus is csak a mi Megváltónk, nem a Világ Megváltója!? A Krisztust követő keresztény embernek azonban tudnia kell, hogy nem Isten a miénk, hanem mi vagyunk Istené! Ez számunkra a mai evangélium üzenete is. Csak akkor vagyunk keresztények, azaz Krisztusiak, ha Krisztushoz hasonlóan vállaljuk keresztünket és Isten kezéből mindent elfogadunk. Nem válogatunk! Célunk nem az evilági megdicsőülés, hanem az örök megdicsőülés! Nem szabad felednünk, hogy Krisztus feltámadása óta az élet- és a halál, az erény- és a bűn, a felmagasztaltatás- és a megaláztatás új értelmet kapott. Kérjük imáinkban: Urunk, add meg nekünk hogy mindig a Te akaratodat teljesitsük emberi vágyaink helyett is és méltó munkatársaid lehessünk megváltásunk nagy művében. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
2017.08.27.

 

Már iskolai hittanóráinkon is feltettük a kérdést: KICSODA JÉZUS KRISZTUS? És a válasz: Jézus Krisztus Isten Fia a Megváltó, aki érettünk emberré lett. "Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a Mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszitették..." Imádkozzuk a hitvallásunkban. ÉRETTÜNK! És nem miattunk, vagy helyettünk! Pilátus és a zsidó főpapok miatt, Barabás helyett, de értünk vállalta a szenvedést és a halált és értünk támadt föl a halálból. Szent Teste "ÉRTÜNK ADATIK" és Szent Vére "ÉRTÜNK ONTATIK KI" és "sokakért a bűnök bocsánatára!"
Jézus kérdésére és a válaszra nem Neki, hanem nekünk van szükségünk, hogy tartós kapcsolatban legyünk Vele. Nekünk is Krisztusban kell, hogy felismerjük magunkat, Péterhez és többi tanitványhoz hasonlóan éreznünk kell, hogy Ő ÉRTÜNK van! Nekünk is "péteri választ" kell adnunk: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!" (Mt 16,16). Nem "Super Staar" vagy, és nem egy ember a sok közül! Te Isten vagy, ahogyan Keresztelő Szent János mutatott Rád: "Ime az Isten, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!" Ez fejezi ki megváltásra és irgalomra szoruló emberi voltunkat. Nemcsak a "test és a vér" emberei vagyunk, hanem a Mennyei Atya gyermekei. (Mt 16,17).
Nekünk is Pétereknek, szikláknak kell lennünk Egyházunkban: rendületlennek, biztosnak és stabilnak, mindig láthatónak és mindig elérhetőnek. Napjainkban nekünk is felteszi a kérdést Jézus és várja a személyes válaszunkat: "Te kinek tartassz engem?" És ez a kérdés nem megkerülhető kérdés, és a válasz méginkább nem megkerülhető válasz! Kinek tartom Jézust a döntéseimben?
Mindannyian rászorulunk a Mennyei Atya irgalmára: kérjük Őt imáinkban, hogy végtelen irgalma által stabil sziklái legyünk Egyházának, akikre épithet és mi is épithetjük már itt a földön az Ő Örök Egyházát, amivel megajándékoz mindannyiunkat földi életünk végén. A m e n.

 


 

SZENT ISTVÁN A MI KIRÁLYUNK
2017.08.20.

 

Szent István a mi királyunk, de nemcsak mi magyarok örököltünk Tőle, hanem az egész keresztény világ. Ezen a napon nemcsak a Kárpátok övezte hazában, hanem szerte a nagyvilágban, ahol magyarok élnek ünnepelnek és tisztelegnek a nagy király előtt.
István a Magyar-Törzsek-Szövetségéből alapit Egységes Magyar Államot Magyar Királyságot és Magyar Keresztény Egyházat, mint apostoli király. Ünnepélyesen fogadja II.Szilveszter pápától a Szent Koronát, akivel 1000 Karácsonyán Esztergomban Asztrik érsek által Apostoli Királlyá koronáztatik. Ezzel a Fiatal-Magyarország belépett az Európai Nemzetek közé: igy a Keresztény Európa nagy- és erős bástyája, a hősöket és szenteket adó Pannonia lett. A két érsekség (Esztergom, Kalocsa), a nyolc püspökség (Veszprém, Győr, Pécs, Vác, Csanád, Eger, Erdély és Bihar) és a Benedekrendi Apátságok (Pannonhalma, Zalavár, Pécsvárad, Bakonybél és Zoborhegy) lettek a lelki-szellemi műhelyei missziós tevékenységének.
A nyugati uralkodókat is megelőzve, elsőként ajánlotta föl hazánkat, egész magyarságunkat a Boldogságos Szűz Máriának oltalmába, és ezzel megvetette alapját a Regnum Marianum, Mária Országa keresztény eszméjének.
István a világtörténelem azon kevés uralkodói közé tartozik, aki sohasem vesztett háborút, de még vesztes csatájáról sem tudunk! Törvényei megóvták az Országot a széteséstől, népünket a széthullástól. Rávezették nemzetünket a keresztény eszmékből és a hazaszeretetből származó előnyökre és a jövő útjának áldozatos vállalására. Fiához, Szent Imre herceghez intézett intelmei is örök érvényűek, isteni törvényeket tartalmaznak és minden emberhez szólnak. Épségben megmaradt jobb keze, a Szent-Jobb, most is mutatja számunkra az utat, melyen haladnunk kell tovább Európában és a világban. Napjainkban is irányit minket a világ szellemi- és politikai zűrzavarában.
Szent Királyunk Nagy Boldog Asszony napján, uralkodásának 38. évében adta vissza lelkét Teremtőjének. Azóta is a magyarok tündöklő csillagaként ragyog magyar egünk felett: várja, hogy befogadva szent örökségét megmaradjunk kereszténynek és magyarnak. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
2017.08.13.

 

Péter vizen járása a kenyérszaporitás után történik. A kenyérszaporitás-csodája óta, ő csak a Mester mellett érzi magát biztonságban. Krisztusra koncentrálva el is indul, de meglátva az erős szelet és a hullámokat szem elől veszti a Lényeget! Megijed és süllyedni kezd. Kicsi a hite. Ilyenek vagyunk mi is, 21. századi Péterek. Háborgó világunk viharában a semmi mélységei fölött járunk és sok minden elvonja figyelmünket Jézusról! Emberi hit Isten nélkül nincs! Csak Isten segitségére számithatunk: "URAM, MENTS MEG MINKET IS!" (Mt 14,22.) Nyújtsd ki felénk is mentő kezedet, akik Benned bizunk. És ha süllyedünk, vagy süllyedni kezdünk, erősitsd Kegyelmeddel hitünket, hogy fenntartson bennünket háborgó világunk tengere felett, mert csak egyedül Te menthetsz ki minket háborgó lelkünk viharából! És mi akik már elindultunk Feléd: fogd meg kezeinket és emelj ki minket "lelkünk viharának háborgásából!" Urunk! -Add, hogy Péter természetfeletti hite- és a természetes félelem ösztöne közül a HITet válasszuk! Add, hogy Élő-Hittel tudjunk elfogadni, aki állandóan jelen vagy életünkben! Urunk! Nemcsak a természetellenes dolgokról- és a bűntől kérjük megmentő segitségedet, hanem a természetfeletti Hit ajándékával együtt azt is kárjük, hogy "HÁBORGÓ LELKÜNK TENGERÉT" lecsendesitve, eljussunk Hozzád örökre, és Országodban Veled is maradjunk. A m e n.

 


 

URURNK SZINEVÁLTOZÁSA
2017.08.06.

 

Egyházunkban augusztus 6-án Urunk színeváltozását ünnepeljük. Mint üdvösségtörténeti eseménynek (csodának) nem volt részese mindegyik apostol. Jézus első csodájánál a kánai mennyegzőn a csoda elbeszélését János evangélista ezzel fejezi be: "Ezzel Jézus megmutatta isteni hatalmát és tanitványai hittek benne!" Csak a kiválasztott három apostol, Péter, Jakab és János láthatta a Jézusból kisugárzó isteni dicsőséget, hogy Jézus valóban az Atya kisugárzása. A csoda hatására Jézus erősitette hitüket, megmutatta nekik eddig elrejtett Istenségét.
A Genezáret-tó vidékén Jézus a hetedik napon megszakitja útját (Mt 17,1) és a tóparti sík vidékről felmegy a Tábor-hegyére. Hétköznapi ruháiról eltűnik a por és a fakultság, ezen a magas hegyen a hétköznapokból kiemelkedve megtöri a megszokást, és valami igazán mélyet mutat meg Önmagából. Az Atya szózata hallatszott és megismétlődött, mint Jézusnak a Jordán folyóban történt megkeresztelésekor: "Ez az én szeretett Fiam!"
Jelen volt Mózes és Illés, Mózes az ószövetségi törvényeket, Illés pedig a prófétákat képviselte. Mi is arra kaptunk meghivást, hogy kilépve a hétköznapok megszokottságából Jézussal együtt elmélyitsük kapcsolatunkat Istennel. és Jézus testvéreiként merjük Őt mi is bátran Atyánknak szólitani. Kérjük Őt imáinkban, hogy földi életünk hétköznapjait is ragyogják be az Ő természetfeletti-csodás ajándékai és az Ő Szeretett Fiát egyre jobban megismerve megvalósithassuk evangéliumi tanitását. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
2017.07.30.

 

Ez az evangéliumi szakasz is az Isten Országáról és annak kereséséről szól. "Ti elsősorban Isten Országát és annak Igazságát keressétek!" (Mt 6,33). És ez a keresés minden áldozatot megér: fáradozásunk eléri célját, megláthatunk valamit Isten "Láthatatlan Országából!" Ez a keresés kell, hogy életcélunkká váljék: keressük rendszeresen, ne véletlenszerűen és késlekedve! És ne feledjük keresésünk közben a Jézusi-Evangéliumi tanitást: "Aki keres, az talál!" (Mt 7,7-8). "És a kereséssel Krisztust öltjük magunkra!" olvastuk a Szentleckében: Rom 8,28. Legyünk valóban keresői Isten Országának, mert csak igy lehetünk örökösei is!
"Ne keresd az élőt a holtak között!" olvassuk a Húsvéti-Evangéliumban! (Jn 20,15). Ne a halott Jézust, hanem a feltámadt- és örökkön élő Krisztust keressük! Keressük: 1.Mint földbe rejtett kincset: az ószövetségi törvények szerint a földben talált kincs a föld tulajdonosáé. Ezért vásárolja meg az ember, mint új tulajdonos a szántóföldet és meghoz minden áldozatot, hogy megvásárolhassa. 2.Keressük, mint igaz gyöngyöt, ami szintén óriási érték, a gyöngyhalászok életüket kockáztatva hozzák fel a gyöngyöt a tenger mélyéről. A kinccsel és az igazgyönggyel mindent el lehet nyerni, mert a pénznél is értékesebb. 3.A háló összefog jót és rosszat egyaránt, de az utolsó itélet végleges megoldást hoz, amikor a jót és a rosszat különválasztják. A jó HAL (görögül: IKTHÜSZ) Krisztust jelképezi: Iészusz Krisztosz Theou Üiosz Szótér=Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó. Mint Megváltótól kérjük azt a Kegyelmet és azt a Bölcsességet, hogy az örök javakat felismerve azok megszerzéséért minden áldozatra készek legyünk! A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
2017.07.23.

 

A "JÓ" (a búza) és a "ROSSZ" (a konkoly) ellentéte és harca jellemzi egész életünket és egész világunkat, és ez a kettő pontosan elkülönithető egymástól. A konkolyról szóló példabeszéd választ ad arra, hogy honnét van a rossz a világban? Persze ehhez tudnunk kell, hogy a konkoly, mint kalászos növény külsőleg hasonlit a búzához.
Jézus ezért elútasitja a gyomlálók buzgóságát: "Hagyjátok, had nőjön mindkettő együtt!" -mondja. (Mt 13,24-43). De ezzel nem azt akarja tanitani, hogy nincs különbség a bűn és az erény között! Ellenkezőleg: "A konkoly nem Isten műve, nem Isten szándéka, hanem a sátáné!" Ő veti a konkolyt szivünkbe és lelkünkbe: a bűnt- és a kisértéseket oda csempészi a jó búza közé! Ezeknek a szétválasztását Isten fenntartja magának az itélet napjáig. Ő mint Teremtő, szabad akaratot adott az embernek, amelyet rosszra és jóra egyaránt felhasználhat. De Isten irgalmas is: aki időt ad a bűnös számára, hogy megtérjen. Ő a rosszból is tud jót kihozni. Minket is türelemre és irgalomra tanit.
Művelni és nevelni a vetést, és megvárni a beérést türelemmel: ez a feladatunk. Irgalmas nevelés a "gyomlálás" helyett! Ez a lényege Jézus mai evangéliumi tanitásának! Nem a gyomlálás és a kezek ereje vezet mindig eredményre! Mert Isten a saját képmására teremtett minket embereket irgalmas szivűeknek, és azért kell irgalmasságot gyakorolni embertársainkkal, hogy Isten is irgalmas legyen irántunk. Nekünk is arra kell törekednünk, hogy Isten Országa növekedjék bennünk és növekedjék a világban, legyen meg az Ő akarata a Mennyben és a Földön egyaránt. Kérjük imáinkban, hogy az Ő tanitásának "tiszta búzáját" el ne nyomja lelkünkben a "bűnök konkolya" és adja meg nekünk a bölcsesség erényét, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól és igy a végső napon választottai között lehessünk. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
2017.07.16.

 

A mag programszerűen hordozza magában az egész növényt. De ez a program, mint terv nem valósul meg a környezet nélkül. Isten, az örök Magvető mindenhol egyformán vetni akarja az "evangélium magját!" De az embernek is döntenie kell, hogy megteremtse a növekedés és a beérés lehetőségeit. Az isteni kezdeményezésre az embernek válaszolnia kell! Önmagunkat kell alkalmassá tennünk, hogy Istennel együtt működjünk az üdvösség művében. Fel kell tennünk a kérdést Önmagunknak: meghoztuk-e az igenlő választ Isten üzeneteire? És ha igen, készek vagyunk-e áldozatot hozni és Istentől ajándékba kapott legértékesebb emberi tulajdonságainkat, tehetségünket és talentumainkat felajánlani azért, hogy minél hitelesebben képviseljük és minél hitelesebben valósitsuk meg Jézus Krisztus evangéliumi tanitását?
Jézus a "Magvető" és a "Mag" Isten igéje, a "szántóföld pedig a mi lelkünk. (Mt 13,1-23). Fogadjuk be lelkünkbe a Jézus által elvetett "Magot" és legyünk "jó szántóföldje" Isten Igéjének, még akkor is, ha napjaink lélekrombolói igyekeznek megszerezni- vagy megvásárolni lelkünket. Csak igy hozhatunk földi életünk végén százszoros termést a "nagy aratáskor!"
Ilyenkor, aratás idején is aktuális a "Jézusi-magvetés" példája. A mag növekedése és fejlődése függ az időjárástól, függ a jó talajtól és függ a napfénytől. De a magok fejlődését és szárbaszökkenését természetfeletti-csodának is tekinthetjük. Az új termés, az új mag pedig tovább hordozza az életet, mint örök életünk jelképe! Végül az élet győz a kicsiny magocskában, ami önmagában hordozza a "mennyei-búzamező" igéretét.
De vannak a növekedésnek veszélyei is: 1.Kemény, kitaposott utak termőtalaj helyett, 2.Köves talaj, amelyben a mag gyökértelenné válik és elszárad, 3.Kigyomlálatlan tövisek, amelyek elfolytják a vékonyka búzaszálakat. De jó talajba is hullanak jó magok, amelyek harmincszoros-, hatvanszoros- és százszoros termést hoznak.
Kérjük imáinkban: "Urunk, Jézus Krisztus! Segits minket, hogy evangéliumi tanitásod a lelkünkben jó talajra hulljon és gazdag termést hozzon!" A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
2017.07.09.

 

Jézus Önmagáról beszél, és ezt a beszédet bevezeti egy dicsérő ima az Atyához, aki a Mennynek és Földnek Teremtője és Ura, és AKI A GYERMEKDED LELKÜLETŰEK, A KICSINYEK SZÁMÁRA NYITVA TARTJA TITKAIT, ugyanakkor elrejti e világ bülcsei és okosai elől. A Fiú egylényegű az Atyával, ezt fejezi ki: "Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya" (Mt 25-30). És az Atyát is csak a Fiú ismerheti tökéletesem, mivel Ő az Atya Képmása. A Fiúból semmi sem hiányozhat, amivel az Atya rendelkezik! Teljes egységet és azonosságot fejez ki a "mindent átadott nekem!" kifejezés is.
Jézus az emberi törvények terheit és igáit megkönnyiti: mert az ószövetségi törvényrengetegben, amelyet a farizeusok és az irástudók összeállitottak (248 parancs és 365 tilalmi törvény) még ők maguk sem ismerik ki magukat. Napjainkban is sokat "módositják" a törvényeket, amelyeket be kellene tartani és tartatni, nem módositani! És amennyiben emberi törvények állnak az IGAZSÁG útjában, a törvényeken kell változtatni, mert az IGAZSÁG mindig IGAZSÁG marad. Számunkra Maga Jézus az örök út, az örök IGAZSÁG és az örök élet: Via-Veritas-Vita és csak Vele és általa győzünk (Viktória) a gonosz felett!
Továbbra is Ő maradjon számunkra örök Út, amelyen tovább haladunk, az Ő örök Igazságát képviselve, hogy ezáltal elnyerjük örök Életünket. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
2017.07.02.

 

Jézus a mai evangéliumi tanitásával,amit missziós-apostoli beszédnek is nevezünk, határozott állásfoglalást kiván követőitől és tanúságtevőitől. Tőlünk is. (Mt 10,37-42). Egy kérdéssel áll elénk: és válaszol is erre a kérdésre, hogy "Hol tudjuk megtalálni örök életünket?" Hol és hogyan találjuk meg örök-üdvösségünket? Keményem fogalmaz és tanit, amikor felsorolja követésének feltételeit:hogyan lehetünk megtalált örök üdvösségünk és örök életünk várományosai. Döntenünk kell Jézussal, vagy Jézus ellen, mert csakis határozott állásfoglalással tudja az ember a lelkét megmenteni. Csak egyedül Ő a mi megmentőnk. Nagyon fontos, hogy ne gyűlöljük szüleinket és családtagjainkat, hanem szeressük, de még ettől is fontosabb, hogy méltó tanúságtevői legyünk Neki.
E világ és a kereszténység között mindig is voltak és napjainkban is vannak ellentétek. "Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak!" figyelmeztet Jézus mindannyiunkat!
A mai evangéliumban olvashatjuk Simeon jövendölésének beteljesedését is: "Jel lesz Ő, akinek ellene mondanak!" (Lk 2,34). Csak a Krisztusban megélt, új életre való feltámadás és ujjászületés adja a helyes keresztény életszemléletet: "Aki megtalálja életét, elvesziti azt, de aki értem elvesziti életét, megtalálja azt!" Ha hivatásunk nemcsak feladat, hanem lehetőség, amivel élünk, és amit teljesitünk, akkor méltó folytatói vagyunk az Ő Megváltói-Művének.
Jézus a befogadással és annak jutalmával, az "igazak jutalmával" fejezi be missziós beszédét: ami az apostolok igehirdetésének, tanitásának és hitének, az Ő i g é r e t e i n e k elfogadását és befogadását is jelenti. Mi vagyunk ennek örökösei- és folytatói! Kérjük a Szűz Anya közbenjárását: "Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus i g é r e t e i r e!" A m e n.

 

Kovács János nyugalmazott tábori lelkész, alezredes, kisegítő lelkész

 

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2017 | 2016 | 2015 |

 

2017

 

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
2017.06.25.

 

Napjainkban, amikor egy esetleges terrorcselekménytől való félelemmel lépnek ki emberek az utcára, nem könnyű Jézusnak e szavaival bátoritani őket: "Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni!" (Mt 10,26-33). Életünk védelmében mindent megteszünk, netán életbiztositást is kötünk, életünket mégsem tudjuk meghosszabbitani. Végül rádöbbenünk arra, hogy mennyire kiszolgáltatottak és védtelenek vagyunk. Jézus a testből és lélekből álló embert védi és óvja ma is, fogyasztói társadalmunk beteg értékrendjében, amikor már az emberi kapcsolatok is haszonelvűvé váltak.
Csak Jézussal köthetünk "Lelki-Életbiztositást" az örök életre! Őt kell megvallanunk az emberek előtt: Őróla kell tanúságot tennünk szavainkkal és tetteinkkel egyaránt. Persze nemcsak a templomban, hanem keresztény hétköznapjainkban is mindenütt! Csak a Krisztust követő keresztény ember számára létezik a tökéletes életbiztositás.
Létezett Szent László király és a napokban ünnepelt Keresztelő Szent János és Szent Péter és Szent Pál számára is, mert Ők nemcsak tudták, hanem érezték is félelem nélkül, hogy Jézus velük van. Nekünk is feladatunk, ugyanúgy, ahogy Szent László korában a keresztény értékek védelme! László Király egész életével, Keresztelő Szent János, Szent Péter és Szent Pál életével és halálával is tanúsitotta, hogy csak Jézustól kaphatjuk meg örök üdvösségünket. Nekünk sem halálunkkal kell (vér)tanúságot tennünk Krisztusról, hanem életünkkel. És a Szent László év ha véget ér, a Szentek és László Király tiszetelete nem fejeződhet be! Továbbra is kérnünk kell a Szent király közbenjárását: "Ó Szent László hitünk védjed, oltalmazzad magyar néped!" A m e n.

 


 

ÚRNAPJA
2017.06.18.

 

KRISZTUS SZENT TESTÉNEK ÉS SZENT VÉRÉNEK ÜNNEPE, AZ OLTÁRISZENTSÉG ÜNNEPE. Ezt a Szentséget Jézus Krisztus nem feltámadása után, hanem feltámadása előtt az utolsó vacsorán alapitotta: itt maradt velünk az Eucharisztiában a kenyér és a bor külső szine alatt. Azóta hitünknek az a szent titka (csodája), nem csupán az utolsó vacsora megismétlése, nemcsak visszaemlékezés egy üdvösségtörténeti eseményre, hanem Krisztus halálának és feltámadásának hathatós megjelenitése. Az Oltáriszentségben Isten nemcsak ajándékot adott, hanem ÖNMAGÁT ADTA az embernek. Igy az Oltáriszentség Jézus velünk maradó szeretetének Jele: egy darabka kenyérben Isten Fiával válhatunk eggyé. "Ezt cselekedjük az Ő emlékezetére!" Húsz évszázadon keresztül- és napjainkban is igy lesz jelenvaló-valóság az Ő keresztáldozata egészen második eljöveteléig.
Általa-Vele- és Benne, önmagunkat is felajánlva épitjük tovább az Ő Titokzatos Testét, az Egyházat. Ezért nem ér véget Úrnapi körmenetünk, hanem minden szentmisében és hétköznapi életünkben is folytatódik örök üdvösségünk eléréséig, keresztény hétköznapjainkat is az Úr Napjává változtatva. Ezért DEMONSTRÁLUNK a MONSTRANCIÁVAL, megmutatjuk és felmutatjuk az Úrfelmutatáskor átváltoztatott Szent Testet és Szent Vért, bizonyitva, hogy az Úr velünk maradt. Nem valami látványosságra törekszünk, hanem Krisztus ajándékairól és jótéteményeiről teszünk tanúságot.
Világegyházunk templomaiban minden-nap minden-órájában és minden percében ünnepeljük az Eucharisztiát valahol, mint hitünk szent titkát! Ünnepeljük azt, hogy a múlt is jelenné vált: vagyis ünnepeljük az örökkévalóságot. Mert minden szentáldozásban az ember Istennel találkozik, igy az Oltáriszentség az irántunk való isteni-szeretet újra- és újra ismétlődő születése. Amikor Isten áldását kérjük 4 oltárnál a világ 4 tájára, ezzel azt is kérjük, hogy ez a Szentség, mint az Egység-Szentsége egyesitsen Istennel- és embertársainkkal.
Békétlen- és egyre békétlenebb világunkban kérjük imáinkban továbbra is az Oltári Szentségben velünk maradt Üdvözitő Urunkat, hogy Ő, aki "kenyér és bor szinében Úr és király a föld felett, forrasszon eggyé békességben minden népet és minden nemzetet!" A m e n.

 


 

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
2017.06.11.

 

Pünkösd utáni vasárnapunk Szentháromság Vasárnapja. A Három Isteni-Személyt, az Atyát-, a Fiút- és a Szentlelket SZENTHÁROMSÁGNAK NEVEZZÜK. Az Atya teremtette (Teremtő), a Fiúisten megváltotta (Megváltó), a Szentlélek pedig megszenteli (Megszentelő) a világot.
A Háromszemélyű-Egy-Isten megvallásával lettünk keresztények, imáinkat és mindennapjainkat is az Atya-a Fiú- és a Szentlélek nevében (Isten nevében) kezdjük és azzal is fejezzük be. Az Atya gyermekei-, a Fiú testvérei- és a Szentlélek temploma vagyunk.
Természetes emberi értelemmel is eljutunk Isten létezéséig, de továbblépni (transzcendálni) csak természetfeletti hittel tudunk. "Hiszek, hogy értsek és értek, hogy higgyek!" irja Szent Ágoston. Az Istenben tisztelnünk kell a Háromságot, a Háromságban pedig az Egységet: Háromságos-Egységként és Egységes-Háromságként. A Három Isteni Személy kölcsönös kapcsolata szeretet és szeretetben való Egység. Mert Szeretet nélkül nincs Isten és Isten nélkül nincs Szeretet! Elszemélytelenedő világunkban az ermber nehezen jut el a Személyes Isten létezéséig: a logika szintjén leáll, nem pótolja szeretettel.
Kutató véges emberi értelmünk (a logika) szintjén, az hogy 3=1 természetesen nem igaz. De a végtelen (Hit) horizontján igaz lehet. Ezen korlátok-és határok tudatában kell nekünk Hittel elfogadnunk Isten végtelen ajándékait.
Kérjük imáinkban továbbra is azt, hogy a Szentháromság Egy Isten kiáradó szeretete vezessen minden embert az evangéliumi-tanitás világosságára, hogy akik a keresztségben Isten gyermekei lettünk, eljussunk a Szentháromság Egy Isten boldogitó véget nem érő látására. A m e n.

 


 

PÜNKÖSD
2017.06.04.

 

Pünkösd a Szentlélek kiáradásának (eljövetelének) ünnepe: a Húsvét utáni 50. napunk, Anyaszentegyházunk születésnapja. Jézus elküldte az általa megigért Szentlelket, ami az Első Pünkösd óta az Egyház Éltető Lelke: az Atyától és a Fiútól származik, összeköti a Mennyet és a Földet. És a Szentlélek minden akadályt legyőz: még az idegen-nyelvi akadályt is! Igy válik a "szeretet-nyelve" érthető- és érezhető "pünkösdi-nyelvvé!"
A Feltámadás-, a Mennybemenetel- és a Pünkösd Csodáját (Egységét) nem lehet elválasztani és mint természetfeletti eseményekre értelmi magyarázatot sem kell keresnünk a logika horizontján, hanem éreznünk kell és hittel kell elfogadnunk. És érzelmi horizontunk mindig gazdagabb értelmünknél! A Hit és a Szeretet gazdagabb a logikánál! Nem értelemmel, hanem HITTEL valljuk a Feltámadást is Jézus Krisztus második eljöveteléig. A Szentlélek erősit- és bátorit, hitünk- és szeretetünk pedig segit mindannyiunkat, hogy ne csak megismerői legyünk Jézus evangéliumi tanitásának, hanem megvalósitói is.
Cselekvő szeretetben kell élnünk és dolgoznunk úgy, hogy Isten Szent Lelkének kell helyet adnunk lelkünkben. Bátran Reá hagyatkozva kell Isten dicsőségét- és embertársaink üdvösségét szolgálnunk.
A Pünkösdi ünnepek minden évben véget érnek, de a Szentlélek kiáradása továbbra is folytatódik Isten Egyházában. Fogadjuk be lelkünkbe mi is a Szentlélek 7 ajándékát: a Bölcsesség-, a Jó Tanács-, az Értelem-, a Tudomány-, a Jámborság-, a Lelki Erő- és az Úr Félelmének Lelkét. Imáinkban kérjük azt a Kegyelmet, hogy a Szentlélek által megerősödve legyünk a Mennybe fölment Krisztus földi tanúságtevői. A m e n.

 


 

URUNK MENNYBEMENETELE
2017.05.28.

 

Feltámadása után 40 nappal Jézus megdicsőült testben visszatért az Atyához, Isten örök országába. Ez az üdvözült lét beteljesülése is, amely Isten-Országának is végleges és örök formája, és hitünknek is stabil alapja: a feltámadás és a mennybemenetel csodája együtt. És ez a csoda emberi szemmel nem látható, de érezhető! Érezzük általa, hogy nem hagyott minket Jézus egyedül, ezért már itt földi életünkben vállalnunk kell örömmel a Jézussal való sorsközösséget, aminek végső beteljesedése számunkra is az örök üdvösség, és Jézus az, aki "lakóhelyet készit övéinek Atyja Örök Országában. (Jn 14,1-6).
Ezért a mai ünnepünkön nem a múltra emlékezünk, hanem a jövőnket ünnepeljük. És földi életünk végén a Jézus által készitett örök lakóhelyünk nem szállodai szoba, ami testünknek biztosit pihenést, hanem lelkünk örök szállása, amelynek nincs helye és nincs cime, mert nem hely, hanem "állapot:" az örök boldogság állapota, Isten Országa bennünk: ez a Kegyelem (Malaszt), mint természetfeletti ajándéka Istennek. Ezért a mennybemenetelben is Jézus szeretetmegnyilvánulását kell látnunk, mert a világból való távozása feltétele a Szentlélek eljövetelének, aki Krisztus művét fogja folytatni a világban. (Jn 16,5-11).
ÉGBE KELL SZÁLLNIA A TESTNEK, HOGY FÖLDRE SZÁLLHASSON A LÉLEK!
És mi, akik várjuk a mennybe ment Krisztus második eljövetelét, a Szentlélek ereje kell, hogy irányitsa napjainkat- és tetteinket egyaránt, érezve, hogy nem vagyunk egyedül: Ő velünk maradt a világ végéig! (Mt 28,20). Istenhez, az Atyához vezető út lett mindannyiunk számára. Ezért a mai ünnep legfontosabb üzenete számunkra, hogy Jézus Krisztus életét- és tanitásának jó hirét (az evangéliumot), az idők végezetéig érvényes hatállyal rá bizta tanitványaira és követőire, vagyis reánk. Ennek a Krisztusi-Küldetésnek a teljesitése minden idők keresztény emberének, mint az apostoli hivatás örököseinek életprogramja kell, hogy legyen! Ezért kérjük imáinkban: "Segits minket Urunk, hogy mindig hiven szolgáljuk Szent Fölségedet! Kegyelmed ajándékait megőrizve, érezzük azt, hogy velünk vagy itt a földön mindaddig, mig egykor eljutunk Hozzád a mennybe!" A m e n.

 


 

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
2017.05.21.

 

Jézus előre megigéri apostolainak és tanitványainak, hogy nem fognak egyedül maradni mennybemenetele után. Egy másik Pártfogót is küld nekik a Szentlelket, a Védelmezőt, aki vezet és vigasztal. (Jn 14,16). Azért kell már itt földi életünkben befogadni lelkünkbe a Szentlelket, hogy Védelmezzen-, Vezessen- és Vigasztaljon! A Lélek szó jelentése: "Ügyvéd" (Védő, Védelmező), görögül "Paraklétosz" ami "Pártfogót" jelent. A végitélet napján Isten, a Mennyei Atya Örök Biránk, a Szentlélek pedig Pártfogónk, Védőügyvédünk, a sátánnal, a vádlóval szemben. Ezért kell hitelesen képviselnünk Magát Jézus Krisztust és hitelesen befogadnunk a Szentlélek ajándékait! Példát kell mutatnunk embertársaink felé imáinkkal- és tetteinkkel egyaránt. Csak igy lehetünk méltó tanúságtevői Jézusnak is!
Nemcsak beszélnünk kell a Lélekről, hanem cselekednünk kell a Lélek indittatására. Az Evangéliumot, mint Örömhirt, örömmel kell hirdetnünk Egyházunkban, érezve azt, hogy a Szentlélek vezeti az Egyházat és benne minket is. A Szentlélek által küldött tanúságtevők vagyunk Isten Egyházában.
Kérjük imáinkban Istentől, hogy adjon nekünk Szentlelke által Egyházában igaz hitet, és tökéletes bizalmat, hogy cselekvő szeretettel szolgáljuk az Ő dicsőségét és embertársaink üdvösségét. Továbbra is a Szentlélek vezessen és irányitson bennünket, hogy küldetésünket teljesitve minden áldozatot meghozzunk egy megújuló élet reményében. A m e n.

 


 

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
2017.05.14.

 

Isten legtökéletesebb teremtménye az ember, és az ember életének célja, hogy eljusson Istenhez, vagyis elnyerje az ÖRÖK ÉLETET. Jézus Krisztus, mint Isten Fia minden ember számára az ÖRÖK ÚT, AZ ÖRÖK IGAZSÁG ÉS AZ ÖRÖK ÉLET. Csak az Ő "Örök útján" járva és ezen az úton Őt, mint "Örök Igazságot" képviselve juthatunk el az "Örök életre!"
Isten minden teremtménye számára és minden ember számára kijelölt egy utat és napjainkban is újra- és újra útnak inditja az embereket az örök üdvösség útján. Megkeresztelkedésünkkor Isten útba inditott minket is, hogy az Ő örök igazságainak legyünk a képviselői és tanúságtevői. Ezen az úton nem vagyunk egyedül, Jézus Krisztus az útitársunk (Mt 28,20), aki "velünk van a világ végéig!" Persze az ember választhat más útat is, a Krisztus nélküli "magányosság útját" a "széles utat", a bűn útját.
Ezen a tévúton járó embertársainknak kell új útakat mutatnunk: a megtérés és a gyógyulás krisztusi-útját.
Jézus is az általa javasolt "keskeny útat" választotta: járta a falvakat és a városokat és közben megtalálta az UTAT az emberi-szivekhez és az emberi-lelkekhez. Ő nem volt magányos: társakat gyűjtött maga mellé, akiket meghivott, hogy közösséget alapitva "közös-úton" járjanak. Napjainkban a mi lelkünkhöz is megtalálja az utat az "Örök Út Királya!" ha élő tagjai vagyunk közösségének, az Egyháznak. És ahogyan Ő is teljesitette a Mennyei Atya akaratát, nekünk is Hozzá hasonlóan kell az Atya által kijelölt "útunkon" járni, képviselve az "Isteni-Örök-Igazságokat", hogy eljussunk az "Örök-Életre!" És hogy útunkon legyőzzük a rosszat és a bűnt, ehhez kell a Szentlélek Erősitő Kegyelme, ami Jézust is segitette, hogy teljesiteni tudja Megváltói-Küldetését. Igy a feltámadás, a megváltás csúcsa, mely által Jézus örök életre hivott meg mindannyiunkat Egyházában, ahol már előre elnyerjük Örök Életünket. Kérjük imáinkban a Szentlélek Erősitő Kegyelmét, hogy valóban élő tagjai lehessünk Isten Örök Egyházának. A m e n.

 


 

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
2017.05.07.

 

Húsvét 4. Vasárnapja a JÓ PÁSZTOR, a papi- és szerzetesi hivatások vasárnapja, májusi első vasárnapunk, ANYÁK NAPJA. Imádkozunk az édesanyákért és imádkozunk papjainkért is, hogy Krisztushoz hasonlóan legyenek a lelkek jó pásztorai. A jó pap csak híveivel együtt lehet a jó nyájnak jó pásztora! És a jó pap, az apostolok küldetését folytató jó pásztor, aki nem politikus, nem is a kultúra terjesztője, hanem szolga: Isten és az emberek szolgája. A római pápa is, mint Krisztus földi helytartója összekötő (hid=pontifex) Isten- és ember között és Isten szolgáinak a szolgája: "Servus servórum Dei!" A pap nem civil szakember, hanem a Szentség embere, a lelkek pásztora, a közösség vezetője, aki Mesterének evangéliumi tanítását megvalósítva vezeti egységre nyáját, hogy "egy akol legyen és egy pásztor!" És mi életünket mindannyian Istennek szentelve nyitott lélekkel fogadjuk a Szentlelket, hogy vezetőket- és vezetetteket Ő irányítson Isten Örök országa felé. De ez a vasárnapunk minden HIVATÁSOK VILÁGNAPJA is, minden emberi munkáé, ami Isten dicsőségét szolgálja. És ezen a napon, május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat, és imádkozunk értük, hogy legyenek keresztény magyar családjainkban a magyar jövő számára gyermeket nevelő jó édesanyák. Egész május hónapban köszöntjük Égi Édesanyánkat a Boldogságos Szűz Máriát, nem feledve, hogy földi életünkön túlmutató Anyaszentegyházunk is Örök Anyánk! Mint Egyházunk tagjai kérjük Urunkat: Te aki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket, add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, és minél többen folytassák isteni művedet már itt a földön építve Egyházadat! Add, hogy papjainkkal együtt a "föld sója és a világ világossága" legyünk! A m e n.

 


 

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
2017.04.30.

 

A Húsvéti-Ünnepek befejeződtek Jeruzsálemben. Jézus meghalt, élete véget ért, nincs értelme tovább maradni a városban. És a két tanitvány reményt vesztve hazaindul Emmauszba. Mindketten azt hitték, hogy a Jézus által meghirdetett "Megváltás" nem valósult meg. Jézust kivégezték, mindennek vége! De Isten mindig megelőzi az embert! A Két Emmauszit is. Mi emberek csak másodikok lehetünk. De annak lennünk kell! És jelenlétében nekünk is megengedi, hogy Róla beszéljünk Neki: vagyis imádkozzunk Vele együtt. Mindent "Őáltala-Ővele- és Őbenne!"
Az Ő jelenlétében napjainkban is lángoló szivvel törjük meg a kenyeret: az Eucharisztikus Lakomában, a Szentmisében. És érezzük, hogy itt van, velünk van, valóságosan jelen van számunkra. És jelenléte Húsvét-Szent-Titkával, a Feltámadással válik teljessé. Kérjük azt a Kegyelmet, hogy továbbra is segitsen minket, hogy szentáldozástól-szentáldozásig éljünk, ahol mindig a Feltámadott Urunkkal találkozunk.
A KÉT EMMAUSZI, mint plusz KÉT TANÚ szintén bizonyitja, hogy valóban föltámadt az Úr! De bizonyitja az azóta eltelt közel 2000 év is, és mi is bizonyitjuk napjainkban amikor FELTÁMADOTT URUNKKAL találkozunk, aki velünk maradt, mert "vándorlásunk társa lett" földi "emmauszi zarándokutunkon" és csak rajtunk múlik, hogy valóban felismerjük Őt a kenyértörésben! A m e n.

 


 

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
2017.04.23.

 

Húsvét 2. vasárnapja az ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA, Húsvét nyolcadának befejező napja. 2000-ben ezen a vasárnapon avatta szentté Szent II. János-Pál Pápa, a lengyel származású Fausztina Nővért, aki a harmadik évezred első szentje: magánkinyilatkoztatásból Ő jelölte ki "Fehér-Vasárnapot" az Isteni Irgalmasság Vasárnapjának. És számunkra az irgalmasság nem elmélet, hanem cselekvő feladat! "AZ ISTENI IRGALOM FÉNYE, MELYET AZ ÚR FAUSZTINA NŐVÉREN KERESZTÜL AD ÁT A VILÁGNAK, MEGVILÁGITJA A 3. ÉVEZRED ÚTJÁT" mondotta a Szentatya. Csak az irgalom által lehet az Istenről könnyen megfeledkező emberiségnek üdvössége! Húsvét után 8 napig folyamatosan ünnepeljük, hogy Húsvéti-Örömünkben testet öltött és megvalósult Istennek az emberek iránti szeretete, vagyis IRGALMA. Ebből élünk és ezáltal üdvözülünk. Jól tudta ezt Tamás apostol is, aki "késett" együtt örülni apostoltársaival, akik még együtt voltak az utolsó vacsora termében. Itt feltámadásának estéjén kapják meg az Úrtól a Szent Lelket és a bűnbocsátó hatalmat: Jn 20,22-23. Igy a Bűnbánat Szentsége a Keresztséggel és az Oltáriszentséggel együtt: Húsvéti-Szentségek. Nekünk is az apostolokkal és Tamással együtt kell éreznünk és együtt kell kimondanunk: "ÉN URAM! ÉN ISTENEM!" És ha az apostolokhoz hasonlóan méltó 21. századi tanúságtevői leszünk a FELTÁMADOTTNAK, BIZONYOSAN SZÁMITHATUNK ISTEN IRGALMÁRA!
Kérjük imáinkban, hogy világitsa meg az ISTENI IRGALOM FÉNYE a mi földi útjainkat is és legyünk úgy boldogok, hogy "nem látunk és mégis hiszünk!" És egy üres sír nem lehet számunkra húsvéti élmény, csak a személyes találkozás a FELTÁMADOTTAL. Ezért kérjük imáinkban, hogy a feltámadás új fényében tudjuk megvalósitani az irgalmas szeretet gyakorlását embertársaink között, egymást erősitve maradandó fény legyünk embertársaink számára. A m e n.

 


 


 

VIRÁGVASÁRNAP
2017.04.09.

 

Az ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA: a N a g y h é t első napja. Emlékezünk Jézus ünnepélyes jeruzsálemi-bevonulására pálma- vagy barkaszenteléssel és körmenettel. Az evangéliumból Jézus szenvedésének történetét, a passiót olvassuk. (Mt 26,14 - 27,66). Jézus látja a jövőt: tudatosan vállalja a keresztutat is, hogy megerősitse tanitványait, de jól tudja azt is, hogy a nép lelkesedése-, hozsannázása és ünneplése még nem igazi hit, csak földies várakozás. Lemond isteni-hatalmáról is, "kiüresiti Önmagát!" Testvérünkké lett: velünk emberekkel megosztotta az örömöt, a gondokat, a kisértést, a szenvedést, sőt még a halált is!
A nagyböjti szent időben lelkünket bűnbánattal- és jótettekkel már előkészitettük, ma pedig egész Egyházunkkal együtt lélekben előre átéljük Krisztus Urunk szenvedését: követjük keresztútján, hogy feltámadásának is követői- és részesei lehessünk. Az Ő útja a mi utunk is, az Ő keresztje a mi keresztünk is, igy lesz feltámadása, a mi feltámadásunk is!
A N a g y h é t első 3 napján (hétfő-kedd-szerda) a Húsvét előtti események az evangéliumok témái: Jézus Betániában Lázárnál és testvéreinél, Júdás árulásának megjövendölése és az utolsó vacsora.
N a g y c s ü t ö r t ö k: Délelőtt olajszentelési szentmise a püspökök székesegyházában. Este szentmise az utolsó vacsora (első szentmise) emlékére. Orgona- és harangok elnémulnak. Szentmise végén "oltárfosztás!" Éjjel szentségimádás.
N a g y p é n t e k: Jézus Krisztus kereszthalála. Keresztút- és esti szertartás: Passió, Hódolat a szent kereszt előtt. Szentáldozás. Szentségimádás külön kijelölt helyen.
N a g y s z o m b a t: Imádkozás a szent-sirnál. Éjszaka: Húsvéti-Vigilia. Tűzszentelés., húsvéti gyertya megáldása, Örömének (Exultet). Igeliturgia. Dicsőség- és Ünnepélyes Alleluja. Húsvéti Evangélium. Vizszentelés. Keresztségi fogadalom megújitása. Allelujás körmenet. Húsvétvasárnap a húsvéti-ételek megszentelése.
A Magyar Feltámadás reményében Boldog- és Áldott Húsvétot kiván: János atya.

 


 

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
2017.04.02.

 

Nagyböjt nincs Húsvét nélkül. Mi sem tudunk úgy böjtölni Jézus feltámadása óta, hogy Húsvétra ne emlékeznénk. Ahogy közeledik Húsvét ünnepe, egyre nagyobb csodákat olvashatunk az evangéliumból. Nemcsak a betegek gyógyitását, hanem a 4 napos halott feltámasztását is! És a Jeruzsálemhez közeli Betániában Lázár feltámasztásának története is az első Húsvétra, Jézus Húsvétjára mutat. A Mester üzenetet kap: "Beteg, akit szeretsz!" (Jn11,3). De ez a betegség nem halálos, hanem "Isten dicsőségét szolgálja!" Hasonlit az elmúlt vasárnapi csodához, a vak koldús meggyógyitásához.
Jézus tudja, hogy kereszthalála sem végleges, mert az Ő feltámadása is Isten dicsőségét fogja szolgálni! Nem véletlen, hogy közvetlen Húsvét előtt, Lázár feltámasztása után, sok zsidó is hitt Jézusban. A zsidó főtanács viszont ettől fogva halálra szánta. Azt a Jézust szánta halálra, akinek életadó hatalma van, és halálon is túlmutató szeretete. Ezért nem tudunk nagyböjtöt tartani Húsvét nélkül! Keresztény vallásunk sem "nagyböjti"-, hanem "HÚSVÉTI-VALLÁS!" Hitünk Maga Krisztus: aki a "feltámadás és az örök élet!" (Jn 11,25). Ő az, aki a lelki halálból is képes az embert feltámasztani. Ezért, mint az élet- és halál Urát kérjük továbbra is imáinkban: Segits minket Urunk, hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni, és földi életünk végén részünk legyen az örök életben. Segits minket, hogy ne csak Húsvét felé közeledve, hanem életünknek minden napján feltámadásodat, az Első Húsvétot tartsuk a legfontosabbnak és "földi életünk nagyböjtje végén eljuthassunk az Örök Húsvétra! A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
2017.03.26.

 

Nagyböjti 4. vasárnapunk az örvendezés (laetare) vasárnapja, ami kifejezi, hogy nem tudunk Nagy Böjtöt tartani örvendezés nélkül az első Húsvét óta, Jézus feltámadása óta. Helyesen kell LÁTNUNK, hogy mit kell TENNÜNK, hogy böjtünk kedves legyen Isten előtt! Lássuk lelkünkkel is és ne szenvedjünk "lelki-vakságban" mint a farizeusok! (Jn 9,16-19). Minden ember vakon születik, és amikor megnyilik a szeme világa először a szemével kezd látni, majd később az értelmével is.
Jézus a Világ-Világossága látóvá tesz egy vakon született embert. A zsidó vallás szerint, ha az ember teste beteg, beteg a lelke is. (Jn 9,2-5). Ha az ember testileg vak, lelkileg is vak. De hogyan nyilvánul meg Isten dicsősége egy vakon született emberen? Úgy, hogy lehetőséget ad Jézusnak a gyógyitásra, lehetőséget ad a csodatételre. Adjunk mi is lehetőséget Jézusnak, és kérjük Tőle imáinkban a lelki látás kegyelmét, hogy rajtunk is beteljesedjen a csoda: földi nagyböjtünk végén a "Húsvét-Csodája!" De érezzük azt is, hogy a szeretet az, ami egyedül is képes megnyitni szemünket.
Látnunk kell világosan, hogy embertársaink bűnei és hiányosságai nem a mi erényeink! Az igaz hit világosságával a bűn- és a tudatlanság "vakságát" legyőzve nagyböjti imáink-, lelkigyakorlataink- és böjtölésünk nyissák meg szemünket Isten akaratának felismerésére!
Megünnepelve Urunk születésének hirüladását ("Gyümölcsoltó-Boldogasszonyt") kérjük továbbra is a Boldogasszony közbenjárását, hogy Őhozzá hasonlóan helyes irányba tudjunk továbbhaladni "nagyböjti-zarándokutunkon" Húsvét felé és nagyböjtünket ebben az évben is olyan Húsvéttal tudjuk, majd befejezni, ahol a dicsőségesen föltámadt Krisztus-Világossága, megnyitva lelki-szemünket, szétoszlatja szivünk- és lelkünk homályát és sötétségét. A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
2017.03.19.

 

Közgazdász szakemberek szerint a következő nagy háborúkat nem az olajért, hanem a tiszta vizért fogják megvivni. De igényli az emberiség a tiszta-friss vizet is, az ÉLŐ-VIZFORRÁST, aki Jézus Krisztus Önmaga. És Ő elindul Jeruzsálemből (Júdeából) Szamárián keresztül Galileába és igy érkezik Szikár városába Jákob kútjához. Ezt a vidéket Jákobtól kapta örökségbe fia: József.
Forró déli-időben (hatodik órában) a Júdeai sivatagban a viz óriási érték! Napjainkban is. És ma is sokan szenvednek "lelki-szárazságban" és 21. századunk kútjai (reklám-hirdetések, média, információk, stb.) hirdetik, hogy belőlük meritsünk, mégis tovább szomjaszunk! Mert a lelki-szárazságot és a lélek szomját csak Krisztus olthatja.
A zsidók és Jézus tanitványai nem érintkeztek a bűnös szamaritánusokkal, az emberek is lenézték őket, mint "keverék-népet" mivel félig zsidók-félig pogányok voltak. És a kor erkölcsi normái szerint egy férfi nem folytatott nyilvános helyen párbeszédet asszonnyal! És Jézus túllépve az előitéleteken ÉLŐ VIZET kinál a bűnösnek. Felfedi messiási-voltát. És nekünk is kinálja: evangéliumi tanitását és szeretetét, hogy azzal oltsuk lelkünk szomjúságát!
Az asszony is ráébred arra, hogy Istent nem a "külső"-, hanem a "belső"-végtelenbe, a lelkünkben kell keresnünk! Meg kell ismernünk Isten lelki ajándékait és el kell fogadnunk lelki- és kegyelmi adományait. És aki ezt elfogadja, soha többé nem szomjazik. (Jn 4,10-14).
Persze napjainkban is sokaknak kinos Jézus Krisztus 2000 éves evangéliumi-tanitása, a "kereszténység tiszta vize!" De mi továbbra is kérjük Jézust imáinkban: adjon Saját Lelkéből, hogy a Szentlélek élő vizéből meritve mi is "Tiszta-Források" legyünk Igazságot szomjazó embertestvéreink számára! A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
2017.03.12.

 

URUNK SZINEVÁLTOZÁSA, A DICSŐSÉG FÉNYE, mint sajátos evangéliumi-műfaj, természetfeletti esemény: LÁTOMÁS. "Láttuk az Ő dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét!" (Jn1,14). Jézus Krisztus böjtje, imái, csodái és SZINEVÁLTOZÁSA is előképei- és előkészitése HÚSVÉT NAGY CSODÁJÁNAK: Mt 17,19 és (2 Pét 1,16-21). De a 6 nappal korábbi beszélgetés bizonyitása és lezárása is: "Te vagy a Krisztus!" -mondotta Péter. (Mk 8.27-30).
Jézus földi életében a Mennyei Atya természetfeletti jelekkel igazolta Megváltónk Istenfiúságát és küldetését. A Tábor-Hegy, mint magaslat isten közelségét jelenti. Mózes és Illés, mint az Ószövetségi törvények- és próféciák képviselői tanúskodnak arról, hogy Jézus valóban a megigért Messiás. Három kedves tanitványának pedig (Péternek-Jakabnak-és Jánosnak) megmutatja Önmagát Istensége-Dicsőségében. Igy erősiti hitüket. És a mi hitünket is: nagyböjti-zarándokútunkon megerősit minket is a szineváltozás-képe, segit Isten felé fordulnunk, hogy tovább sugározzuk Isten Fényét és jó irányba haladjunk tovább Húsvét felé. Az apostolok félelmét legyőzte a Krisztus iránti szeretet: a félelmet csak szeretettel lehet legyőzni. (Lk 9,28b-36). Csak szeretettel tudjuk elfogadni és vállalni nagyböjti (lelki)gyakorlatainkat: böjtöt, imát, jótetteket és bűnbánatot, amelyekhez a Szentlélek adja az Erőt és a Kegyelmet. Igy "évről-évre a megtisztult lélek örömével várhatjuk Húsvét Szent Titkának Ünnepét!" - ahogy a Nagyböjti-Szentmisékben is imádkozzuk. Megtisztult, nyitott lélekkel érezzük Péter Apostollal együtt: "URAM JÓ NEKÜNK ITT LENNI!"
Kisérjen minket is életünk folyamán URUNK SZINEVÁLTOZÁSA, és böjtjével-, imáival- és csodáival erősitse a mi hitünket is, hogy mint "Húsvéti-Előképek" készitsenek elő minket is HÚSVÉT méltó megünneplésére! Érezzük továbbra is Krisztus vigasztaló közelségét: és igy részünk legyen az Istenlátás örök szinről-szinre látásában. A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
2017.03.05.

 

A farsang befejeződött, a nagyböjt elkezdődött: a bűnbánat-, a megtisztulás-, az áldozatvállalás- és a böjtölés időszaka. A nagyböjti szent idő, a szent 4O nap hamvazószerdától tart nagycsütörtök estig: Krisztus Urunk is 4O napos böjttel kezdte Nyilvános-Megváltói-Működését. Ahogyan Ő legyőzte böjtölésével a kisértést, ugyanúgy kell nekünk is legyőznünk kisértéseinket: a test-, a hatalom- és a világ kisértéseit! (Mt 4,1-11).
A hamvazkodás is a helyes böjtre figyelmeztet mindannyiunkat, mint Egyházunk-Szentelménye, amely "Az Egyház imái által gyógyitó erőt nyer és lelkünkben az őszinte bűnbánat felébresztésére szolgál, hogy általa egy új- és jobb életre feltámadjunk, és igy évről-évre Húsvétjainkat is megtisztult lélekkel ünnepelhessük!" (Irta XVI.Benedek Pp. 2012-es Nagyböjti-Körlevelében).
Nagyböjti-Keresztútjaink-Stációi (Állomásai) is Jézus Krisztus szenvedésére- és kereszthalálára emlékeztetnek: de hisszük- és tudjuk, hogy "nagyböjtünk- és keresztútunk" végén
15. állomásként ott a Húsvét, ott a Feltámadás!
Nagyböjtben levetjük farsangi-jelmezeinket és farsangi álarcunkat, és "maszk" nélkül, tiszta arccal- és nyitott lélekkel állunk Isten szent szine előtt: a nagyböjt küszöbén kérve a Szentlélek erősitő kegyelmét! Jézust is a Szentlélek vitte ki a pusztába -a Jeruzsálem és Jerikó közötti kopár hegyre- ahol megkisértette a gonosz-lélek, el akarta távolitani megváltói-küldetésének teljesitésétől!
Imádkozzunk, hogy valóban szent legyen ez a 4O napunk: a Szentlélek ereje által a kisértéseket legyőzve és Kegyelmekben gyarapodva készülhessünk Húsvét Szent Ünnepére. És ahogyan Jézus határozottan elútasitotta a kisértőt, nekünk is Jézus határozottságát kell alkalmaznunk. Annak a Jézusnak a határozottságát, aki helyettem semmit, de értem mindent meg tesz: vezet minket továbbra is nagyböjti-földi-keresztútunkon, hogy Vele együtt eljussunk az Örök-Húsvétra. A m e n.

 


 

FARSANGVASÁRNAP
2017.02.26.

 

Az Úr Jézus tanitása, hogy "ne aggodalmaskodjunk!" hanem szeressünk és helyesen, Istennek tetsző módon gazdálkodjunk a ránk bizott értékeinkkel. Ne aggodalmaskodjunk ételünk-, italunk- és ruházatunk miatt: ne evilági-értékeket keressünk, hanem lelki-értékeket! Szükségünk van evilági-értékeinkre is, de nem szabad fontosabbnak tartanunk a földi dolgokat az égi dolgoknál! Különbséget kell tennünk a végetérő-földi- és az örök értékek között! Biznunk kell Isten gondviselő jóságában: és ha valóban az "odafönt-valókat keressük, az összes többit mind mellé kapjuk!"
Jézus nem a munka ellen beszél, hanem bizalomra serkent Isten iránt, aki "gondoskodik rólunk!" Óv minket a gazdagságtól, ami szolgává teheti az embert, megfosztva szabadságától! De bátorit is, hogy merjünk változtatni magunk körül: ember vidd bele az Isten által teremtett világba Isten Országának örök igazságait!
Istent- és embertársainkat szolgálva gyakorlati keresztényekké kell lennünk: "Nem szolgálhatunk két Úrnak!" Isten az, aki gondoskodik rólunk- és általunk gondoskodik embertársainkról! "Isten kinyújtott keze vagyunk a szegények felé!" (Szent Kalkuttai Teréz Anya). És Egyházunk nem lehet felelős az anyagi-értékekért, de annál inkább felelős a lelki-értékekért!
Kérjük Jézust, hogy evangéliumi-tanitását megvalósitva "keresztény értékeinknek hűséges ügyintézői legyünk!" (1 Kor 4,1) és mint gondviselő jóságának hűséges tanúi aggodalmaskodás nélkül keressük az Ő "Örök-Országát és Örök-Igazságát!" A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
2017.02.19.

 

A SZERETET MINDENT LEGYŐZ! Amor omnia vincit! És ez nem elméleti-, hanem nagyon is gyakorlati SZERETET! Jézus nemcsak beszél a szeretetről, hanem gyakorlatban is megvalósitja, amikor vállalja értünk a szenvedést és a kereszthalált! Tanitása tökéletesiti az ószövetségi-törvényt, mint természetes igazságosságot, amely szerint a bűntetés nem lehet súlyosabb, mint az okozott kár: "szemet-szemért!" Jézus tanitása szerint a rosszat jóval, a gyűlöletet szeretettel kell viszonozni, és a büntetést Istenre kell hagyni. Tudnunk kell megbocsátani és az emberi törvényeken túllépve Isten örök törvényét, a szeretetet kell alkalmaznunk, megbocsátásunk pedig menjen el a végső határig. Embertársainkkal együtt mindannyian rászorulunk Isten irgalmára, aminek előfeltétele, hogy mi is irgalmasok vagyunk.
A GYAKORLATI-SZERETETET kell megvalósitanunk keresztény hétköznapjainkban: és ha emberi törvények állnak Isten szeretet-törvényének vagy az igazság útjába, akkor az emberi-törvényeken kell változtatnunk, mert az igazság mindig igazság marad!
A cselekvő- és megbocsátó szeretetnek is vannak fokozatai:
1. A "Szemet-szemért, fogat-fogért!" ószövetségi-törvény számár a szeretet ismeretlen.
2. "Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!" (Mt 7,12).
3. "Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja barátaiért!"
A Krisztusi-Életformát vállaló életmódunkat minden emberért kell megélnünk, hogy Pál apostollal elmondhassuk: "MINDENKINEK MINDENE LETTEM!" Imádkozzunk Ferenc pápánkhoz hasonlóan, kérve Mennyei Atyánktól: "Mindennapi szeretetünket add meg nekünk ma!" Legyen a szeretet mindennapi kenyerünk, mert a szeretet mindent legyőz, de a szeretetet nem győzi le semmi! Számunkra legyen a szeretet a legfőbb törvény: és imádkozzunk, hogy ezt a törvényt minél tökéletesebben meg is tudjuk valósitani! A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
2017.02.12.

 

Törvények irányitják az egész világot: Isten örök törvényei. És ez a 10 Parancs, a SZERETET-TÖRVÉNYE. De az ember saját világot akar épiteni, amelyet nem isteni-, hanem emberi törvények irányitanak. Az ember "lelketlenné- és szeretetlenné" teszi Isten LEIRT-SZERETETÉT és igy rendelkezések gyűjteményévé változtatja! Jézus nem megszüntetni jött a SZERETET-TÖRVÉNYÉT, hanem visszavezetni az embert a "törvény lelkéhez" az Isten-Szeretetéhez!
Az értelmünkkel megismerhető természettörvényeken túllépve Jézus-Krisztus természetfölötti-evangéliumi-tanitása segiti az embert - immár 2000 éve- céljai- és boldogsága megvalósitásában. Minden ember boldoggá szeretné tenni a születés- és halál által behatárolt földi életét! Az ember munkatársa a Teremtő Istennek: az Ő nagy művének folytatója és keresi Isten akaratát! (Sir 15,15-20). Az evangélium, mint Isten irott üzenete, arra késztet minket, hogy Istenhez igazodó keresztény életünkben átgondoljuk- és átimádkozzuk a tőle kapott talentumaink (tehetségünk) és szabadságunk életet formáló jó- és helyes felhasználását!
Az Úr Jézus példákon keresztül mutatja mi az elvárása: Mt 5,17-37. "Korunkban Egyházunk nem maradhat közömbös azon dolgok iránt, amelyek az ember igazi (testi-lelki) javai- és értékei, de nem nézheti tétlenül az emberre ártalmas dolgokat sem!" (Szent II.János-Pál pápa). Napjaink "divatos" ideológiái- és tévtanitásai "fertőzik" az evangéliumi-tanitást is. De mi ezt az isteni-tanitást tettekre váltva nem hagyhatunk el abból egy "jodtányit" (i-betűt!) sem és egy vesszőt sem. Beszédünkben- és tanitásunkban az IGEN legyen IGEN, a NEM legyen NEM (Mt 15,37): csak igy lehetünk örökösei Isten-Örök-Országának! A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
2017.02.05.

 

1."Szállj be lelkünk hajlékába, ó Világ-Világossága!" énekeltük Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén. A mai evangéliumban az Úr Jézus az apostolait, és minket is Benne hivő keresztényeket nevez a "Világ-világosságának" és a "föld sójának!" (Mt 5,13-16). Napjainkban merjünk és tudjunk "Világosság" és "só" lenni! Nem elég Krisztust követő kereszténynek lennünk, annak is kell látszanunk, és nem elég annak látszanunk, annak is kell lennünk! Hétköznapi keresztény életünkben is a sóhoz hasonlóan óvni kell embertársainkat a romlástól, vagyis a bűntől: amint a só izt ad ételeinknek, úgy kell nekünk is embertársaink életét kereszténységünk örömhirével, az evangéliummal megtölteni.
Keresztény életünk nem eltitkolt, hanem nyilvános: "a világ-világossága" vagyunk és Jézus tanitványaihoz hasonlóan életünkkel kell, hogy példát mutassunk embertársainknak munkánkkal, szavainkkal- és tetteinkkel. Ez a küldetésünk és Isten Szentlelke küldetésünk hatékony ereje.
Krisztus örömhirét szóban-, irásban- és a médián keresztül is hirdetnünk kell, nem véka alá rejtve, hanem életmódunkkal: munkahelyünkön, egyházunkban és környezetünkben egyaránt.
2.Kilenceddel készülünk a Lourdesi-Jelenést, február 11-ét megünnepelni: és ez a nap a betegek világnapja is. Imádkozzunk betegeink felgyógyulásáért, hogy mielőbb testi- és lelki egészségnek örvendezhessenek! Ehhez kérjük imáinkban Szűzanyának, a betegek gyógyitójának közbenjárását is!
3.A "Házasság-Hetében" imádkozunk a házastársakért, hogy esküjükhöz hiven továbbra is hűségesek maradjanak egymáshoz. De imádkozunk a fiatal házastársakért- és a házasságra készülőkért is: érezzék, hogy a házasságkötés nemcsak egyéni életük befejezése, hanem előkészület a jövőre, hogy boldog szülők- és boldog nagyszülők legyenek.
Kérjük továbbra is imáinkban, hogy Isten Kegyelme segitse keresztény küldetésünket és igy valóban a föld sója és a világ-világossága lehessünk! A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
2017.01.29.

 

AZ EVANGÉLIUMI 8 BOLDOGSÁG, a "Hegyi-Beszéd" ami tartalmazza mindazt, ami az embert Isten gyermekévé teheti. A nyolc boldogság Krisztust követő keresztény életünk normája ás alapja. Az ember nem földhöz ragadt, hanem éghez kötött, és szabaddá teszi lelkét minden földi kötöttségtől.
A számmisztikában és a Szentirásban is a 7-es szám a tökéletesség (a teljesség) jele (száma). Isten hat nap alatt tökéletesnek teremtette a világot, a hetedik napon "megpihent"!
A Szentlélek 7 ajándékát Pünkösdkor kapják az apostolok, a 7x7+1. napon Húsvét után.
A 8-as a BOLDOGSÁG száma és jele, ami itt a Hegyi-Beszédben 9: "Boldogok vagytok, amikor MIATTAM üldöznek titeket!" (Mt 5,12). Nem emberek miatt, tetteitek miatt, hanem MIATTAM!
"Boldogok a lelki szegények!" akik lélekben (belsőleg) szabadok és elismerik Isten végtelen gazdagságát és részesülnek is abból. Nem az anyagi- hanem a lelki dolgokhoz kell ragaszkodnia az evangéliumi-boldog-embernek! És ez nem a vagyon nélküli szegényeket jelenti, hanem a jámbor embereket, akik nem embertársaiktól, hanem Istentől várnak mindent.
A szomorúak a bűnük miatt- és a bűnök miatt szomorkodnak! A szelidek önuralmat tudnak gyakorolni magukon és akik éhezik- és szomjazzák az igazságot vágyódnak Isten után és a lelki értékek után.
Az irgalmasok átérzik embertársaik (felebarátaik) problémáit és szenvedéseit és segitenek rajtuk. A tisztaszivűek (tisztalelkűek) távol tartják magukat a bűntől! A békességszerzők igyekeznek az embertársaik között felmerülő ellentéteket megszüntetni.
A "9. boldogság" összefoglalása a Hegyi-Beszédnek: Ember! Csak akkor vagy igazán boldog (boldog-üldözött), ha vállalod a Krisztus evangéliumi-tanitása szerinti életmódot, hogy önzetlenül tegyed a jót és igy eljuss Isten örök-országába! És ez azt is kifejezi, hogy csak az Isten- és ember iránti SZERETET földi- és örök boldogságunk forrása és a világ előrehaladásának egyetlen útja!
A Karácsony utáni 40. napunk is a SZERETET ÜNNEPE: Jézus Krisztus templomba történő bemutatásának (Gyertyaszentelő Boldogasszonynak) ünnepe. Az égő gyertya üzenete számunkra, hogy minél több embertársunkat Krisztushoz, a Világ-Világosságához vezessük! Kérjük Istentől a SZERETET természetfeletti kegyelmi ajándékait, hogy békében és egymást segitve nyerjük el majdan örök boldogságunkat. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
2017.01.22.

 

A több, mint 2000 éve történt "Betlehemi-Csoda" óta emberközeli lett Isten országa: és annak Jézus Krisztus a megvalósitója. A Vele találkozó ember feladata, hogy megtérjen és higgyen! (Mt 4,17). A Vele találkozó első tanitványok is elhagyva munkájukat- és otthagyva halászhálóikat, a Jézus által mutatott "új-életmódot" választják. (Mt 4,18)
Nekünk is az új évben új életmódot kell változtatnunk és a két meghivott apostolhoz hasonlóan, mint Krisztus 21.századi apostolainak a Szentlélek által megerősödve embereket kell "halásznunk" hálóinkkal!
Az evangéliumi tanitás 4 mozzanata: 1.A prófécia szerint Jézus délről visszatér Gallileába és Kafarnaumba költözik (Mt 12-16) 2.Meghirdeti programját: megadja igehirdetésének tartalmát (17.vers) 3.Meghivja első 2 apostolát (Mt 4,18-22) és 4.Összefoglalja eddigi tanitását, gyógyitását és sikeres gallileai-megváltói-működését. (Mt 4,23-25).
Teljesiti megváltói-küldetését: minden népnek -a pogányoknak is- Megváltója- és hiteles megszólitója, és készen áll a Megváltás-Művének beteljesitésére! Választ vár az embertől, és nem mindegy, hogy az ember passziv elszenvedője, vagy aktiv cselekvője lesz Isten Kegyelmi Művének! Mert Isten az embertmentő idők teljességében vállalta emberi sorsunkat, és azóta az Isten-nélküli-élettel kisérletező ember előbb-utóbb önmagának lesz ellensége és kiirtja önmagát az Istentelen- és megrokkant hitű világból!
De a Krisztust követő keresztény ember már itt a földön törekszik megvalósitani Mestere tanitását- és Isten akaratát: az EGYséget az EGY PÁSZTOR vezetésével, amit EGYHÁZNAK nevezünk. Ezért nem lehet ökümenikus-imahetünket "befejezni", hanem folytatnunk kell örök-célunk elnyeréséig, kérve tovább Urunkat- és Mesterünket: "Őrizd meg Urunk EGYházadat szándékod szerint békében és add meg teljes EGYségét!"
És ahogyan a testvérpár Jakab és János életmódot változtattak és követték az Urat, hozzájuk hasonlóan nekünk is vállalnunk kell a "megtérést" és vállalnunk kell azt, hogy munkatársai leszünk annak a Jézus Krisztusnak, aki mindannyiunk Megváltója és haza vár minket Örök-Országába. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
2017.01.15.

 

Keresztelő Szent János úgy mutatja be az Üdvözitőt, mint aki nagyobb nála és valóban Isten Fia. Hármas tanúságot tesz Krisztusról: 1.Ő az Isten Báránya, akinek isteni hatalma van a bűnök megbocsátására, vagyis Ő a Megváltó. 2.Közvetiti a Szentlelket a benne hivőknek a Keresztségben. 3.Ő Isten Választottja: Isten Szeretett Fia.
Jánoshoz hasonlóan nekünk is tanúságot kell tennünk Krisztusról. Karácsonykor a lelkünkbe befogadott Isten-Gyermeket el kell vinnünk embertársainknak, embertársainkat pedig Jézushoz kell vezetnünk. Legyünk mi is JELEK és CSILLAGOK, ha kell BÖLCSEK és KERESZTELŐ JÁNOSOK: akik másokat is Jézushoz vezetnek. (Jn 1,35-42). Az Új Esztendőben megújult lélekkel, életmódunkat is bátran megváltoztatva, kérjük Isten áldását, hogy összefogva és ezáltal erőssé válva érezzük azt, hogy felelősek vagyunk egymásért!
És érezzük azt is, hogy a keresztények-egységéért kezdődő ökumenikus imahetünkben minden keresztény felelős minden keresztényért! Imádkozzunk egymásért: "Őrizd meg Urunk Egyházadat a Te isteni szándékod szerint békében és add meg teljes egységét, hogy valóban EGYHÁZ legyünk és az is maradjunk!" És amikor ökumenikus imahetünk befejeződik, az egységre való törekvéseink-, imáink- és munkáink ne érjenek véget, folytassuk év elején megkezdett munkánkat Isten nagyobb dicsőségére- és embertársaink lelki üdvösségére. Egymásra jobban odafigyelve, legyünk XXI. századi apostolai a krisztusi út hirdetésének, méltó követői Jézus Krisztusnak, aki mindannyiunkat meghivott véget nem érő közösségébe, örök országába.
Továbbra is kérjük imáinkban: "Urunk Jézus Krisztus, Te békességet adtál nekünk apostolaidon keresztül, a Te isteni-békédet. Kérünk "LEGYEN BÉKESSÉG KÖZTÜNK MINDENKOR!" A m e n.

 


 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
2017.01.08.

 

VIZKERESZTkor ünnepeltük, hogy a karácsonykor született Gyermek Isten Fia, a megváltó és vizkereszt utáni vasárnapunk Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Ez évközi első vasárnapunk, a karácsony utáni 3. vasárnap.
Vizkereszt ünnepével elkezdődött a farsang, amely hamvazószerdáig, a nagyböjt első napjáig tart. A farsangi időszakban a vizkeresztkor szentelt vizzel szenteljük fel otthonainkat és lakásainkat. A viz a tisztaságot- és a bűntelenséget az Istenhez való tartozást jelenti a Keresztségben, a házszentelésben és minden szentelményben. Kereszteléskor a keresztszülők, Bérmáláskor a bérmaszülők tanúsitják, mint felelős tanúk, hogy aki a Keresztség, vagy a Bérmálás Szentségében részesül méltó annak felvételére. Jézus Krisztus keresztségénél Maga a Mennyei Atya tanúsitja: "Ez az én szeretett Fiam!" (Lk 3,22). Ő áll Jézus mögé, Vele van, nem hagyja egyedül, segiti megváltói küldetésében. A Szentlélek pedig erősiti, aki galamb képében van jelen Jézus keresztelkedésénél.
Farsang idején mi emberek elrejtőzünk jelmezek, álarcok- és maszkok mögé. De nagyböjtben mindezeket levetve őszinte imádkozó lélekkel és őszinte arccal állunk Isten szent szine elé, őszintén böjtölünk és imádkozunk, hogy ne csak külsőleg, hanem belsőleg lelkünket is felkészitsük Húsvét ünnepére.
Ahogyan Karácsony az Isten- és az ember-, a föld és az ég találkozása, ugyanúgy Krisztus keresztsége is: a leirt evangéliumi látomásban, mint üdvösségtörténeti eseményben is "Megnyilik az ég" és eggyé válik a földdel, mintha megszünne az ég és a föld közötti különbség! Helyreáll az ember által elrontott kapcsolat Isten- és ember között: Jézus az, aki új életet ad számunkra.
Jézushoz hasonlóan mi is a Mennyei Atya szeretett gyermekei vagyunk, ezért kérjük Őt továbbra is imáinkban: Add, hogy mi, akik keresztségünk óta a Megkeresztelt Üdvözitő követői- és követei vagyunk, mindvégig hűséges gyermekeid maradhassunk és kedved teljék bennünk! A m e n.

 


 

VÁLTOZÁSOK ÚJ ÉVE
2017.01.01.

 

Az elmúlt év végén hálát adtunk Istennek az egész év látható- és láthatatlan (kegyelmi) ajándékaiért. Most az Új Esztendő küszöbén továbbra is kérjük áldását, hogy érezzük az Ő kegyelmi-támogatását és természetfeletti segitségét az Új Év minden napján. Jézus evangéliumi tanitása helyes irányba indit mindannyiunkat minden év első napjaiban: világosan és érthetően hirdeti, hogy amit az ember elrontott Isten teremtett világában, azt a Teremtő helyreállitotta irgalmas jóságával és szeretetével, amikor második személyében Ő Maga is része lett ennek a világnak. (Jn 1,1.14).
Ebben az Új Évben nemcsak kérünk, hanem megköszönjük Istennek az újrakezdés lehetőségét is: hogy az Ő segitségével tudjunk jó irányba változtatni, és tudjunk mi is megváltozni- és megújulni és tudjuk egyházunkban természetfeletti küldetésünket teljesiteni.
Ma, Karácsony 2. Vasárnapján, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén kérjük az Ő közbenjárását is, hogy úgy használjuk az Istentől ajándékba kapott időnket, hogy földi életünk boldogságát- és örök életünk üdvösségét szolgáljuk. Ezen a napon, a Béke Világnapján, imádkozzunk azért is, hogy "Legyen békesség köztünk mindenkor!" és meg tudjunk bocsátani egymásnak. Már ma "Köszöntsük egymást a béke jelével!" úgy, hogy az egész évben maradandó legyen!
A B.U.É.K. négy betűje jelentse azt számunkra, hogy "Bizzuk Újra Életünket Krisztusra!" arra a Krisztusra, aki nemcsak küld, hanem bátorit is minket: "Ne féljetek, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig!"
És az Ő nyugodt, bátoritó hangja áthatol húsz évszázadon, hogy legyünk mi is az Új Esztendő "Betlehemi-Csillagai", hogy példáinkkal-, szavainkkal- és tetteinkkel- és egész életünkkel Jézushoz közelebb kerülve embertársainkat is Hozzá vezessük. A m e n.

 

Kovács János nyugalmazott tábori lelkész, alezredes, kisegítő lelkész

 

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2017 | 2016 | 2015 |

 

Lelkiség / Elmélkedések