Lelkiség / Elmélkedések

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

 

2018

 

FARSANGVASÁRNAP
2018.02.11.

 

Farsangvasárnapja van. Az evilági örömök, karneválok és a mulatozások ideje. De igazán örülni és örvendezni csak az egészséges lelkű ember képes. A beteg, a leprás nem. Mi a nagyböjt küszöbét átlépve hamvazószerdán már nem mulatozunk, hanem böjtölünk, örömmel tesszük a jót és segitünk embertársainkon, de örömmel is böjtölünk. Bűnbánatot- és lelkigyakorlatot tartunk, hogy tiszta lélekkel készülhessünk húsvét szent ünnepére. Jézus is azt akarja, hogy megtisztuljunk: "Akarom, tisztulj meg!" mondja a leprásnak. Jézus kinyújtott kezéhez hasonlóan legyünk mi magunk is "Jézus kinyújtott kezei" embertársaink felé! Akarjuk mi is hogy együtt mindannyian megtisztuljunk! Szólitsuk meg és érintsük meg korunk leprásait: nyújtsuk ki kezünket a szenvedély-betegek és a lelki betegségben szenvedő embertársaink felé, "akarjuk, hogy megtisztuljanak!" Akarjuk, hogy testileg-lelkileg egészségesek legyenek!
Jézus nem akarja, hogy Őt csodadoktornak tekintsék, és népszerűséget, karriert sem akar. Egyszerűen "helyet cserél" a leprás beteggel: a leprás egészségesen visszatér az emberi közösségbe, Jézus pedig továbbra is emberektől távol, közösség nélküli, elhagyott helyeken tartózkodik. És folytatja megváltói-küldetését: teljesiti a Mennyei Atya akaratát. Örömmel teszi.
Kezdjük mi is örömmel idei nagyböjtünket:és még nagyobb örömmel érkezzünk meg mindannyian legnagyobb örömünnepünkre, Húsvét Szent Ünnepére. Legyen teljes az örömünk, és ha kell tudjunk megváltozni, tudjunk megújulni és tudjunk megtisztulni, hogy földi életünk nagyböjtje végén eljussunk az örök feltámadásra, örök húsvétunkra. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
2018.02.04.

 

Jézus betegeket gyógyit. Ezzel jelzi Isten Országának eljöttét. Kafarnaumban is, ahol meggyógyitja Péter apostol anyósát és sok-sok beteget, akiknek megtiltotta, sőt apostolainak is, hogy Messiási voltáról tanúskodjanak! Tette ezt azért is, mert a Messiási-fogalom eltorzult, és politikai szinezetet vett fel: ha nem igy jár el, nem tudta volna Megváltói működését akadálytalanul folytatni, mert szembe került volna a római hatóságokkal is.
Szent Márk evangélista irja le Jézusnak egy napját. Amikor kora reggel kiment a falu határába, hogy csendes helyen imádkozzék, és kapcsolatot teremtsen a Mennyei Atyával, az Őt izgatottan kereső apostolok azt mondták Neki: "Mindenki Téged keres!" (Mk 1,19-39). Igy kezdődött Jézus megváltiói nyilvános működése, evangéliumhirdető életszakasza.
Örömhirt hozott: itt Galileában és Kafarnaumban virradt az emberiségre az a fényesség, amely azóta is beragyogja az egész világot.
Jézus gyógyszere és gyógymódja az imádság. Nemcsak visszaállit, rehabilitál egy egészséges állapotot, hanem egy új állapotot teremt, amikor a testből és lélekből álló beteg embereket meggyógyitja.
Kérjük mi is Gyertyaszentelő Boldogasszonyunk közbenjárását a Lorettói-litánia fohászával: "Betegek gyógyitója, add, hogy testi-lelki egészségnek örvendjünk!" A Te isteni dicsőségedet és embertársaink üdvösségét szolgálva földi életünkben segitsen minket továbbra is a Te Kegyelmed és Szentlelked ereje, hogy amikor életünk gyertyája kialszik, Simeonnal együtt megláthassuk Örök Világosságod Országát. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
2018.01.28.

 

Jézussal, és első kiválasztott apostolaival mi is elmegyünk a kafarnaumi zsinagógába. Mi is hallgatjuk az Ő evangéliumi tanitását, amelyben megnyilvánul az isteni hatalom közelségének ereje. Jézus nem egy irástudó a sok közül, több annál! Szava és igéje maga a valóság, nem a valóságról kigondolt beszéd. (Mk 1,21-28). Igéje nemcsak tanitás, hanem csodás tett, csodás cselekedet, amikor isteni hatalmával kiűzi a gonosz lelket az ördögtől megszállt emberből.
Megváltói küldetése üdvösségünk szolgálata: isteni hatalma nem ellenünk van, hanem értünk. Minket akar megmenteni. Szentlelke erejével csak Ő képes kiűzni a gonoszt a mi lelkünkből is! Isteni hatalma és mindenhatósága: irgalom-, megbocsátás- és szabadság, ami jelzi mindannyiunk számára, hogy Krisztust követő kereszténységünk nemcsak vallás, hanem életmód! Február 2-án, pénteken, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén megszenteljük keresztény életmódunkat jelképező gyertyáinkat, hogy a világosság (FÉNY) és a tisztulás (TŰZ) jeleként lehessünk mi is méltó tanúságtevői és XXI. századi "apostolai" Jézus Krisztusnak, aki velünk maradt és velünk él napjainkban is.
Éljünk úgy, hogy amikor földi életünk végén "életünk gyertyájának lángja" kialszik, gyújtsa nekünk is újra az örök világosságot Jézus Krisztus a Világ-Világossága, akinek hatalma nem emberi, hanem isteni hatalom, ás napjainkban is erőt ad nekünk. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
2018.01.21.

 

Az Úr Jézus nyilvános működésének kezdetével "Betelt az idő!" Az évszázadokon át folyamatosan a "beteljesedés" felé haladó idő az "evangéliumi-jelenben" befejeződött. Itt az idő, Isten Országa közel van, de eddig is folyamatosan közeledett az ember felé, Jézussal pedig megérkezett hozzánk. (Mk1,14-20). Isten üdvösséget teremtő munkája elérte célját: Krisztus megérkezett, itt van velünk és velünk is marad, (MT 28-20) készen áll a megváltás művének beteljesitésére. Választ vár tőlünk, emberektől, hogy ne passziv szemlélői, hanem aktiv cselekvői legyünk Isten kegyelmi művének.
Jézus a két testvérpár példáján keresztül hiv minket is az evangélium befogadására: és a Szentlélek által megerősödve nekünk is embereket kell halásznunk hálóinkkal. A Szentlélek által ujjászületve leszünk méltó mukatársai és emberhalászai annak a Jézus Krisztusnak, aki beteljesitette az időt és itt van velünk.
Ahogyan a két testvérpár: Péter és András, ill. Jakab és János életmódot változtattak és követték az Urat, hozzájuk hasonlóan nekünk is meg kell változnunk, meg kell térnünk. Jézus követése nemcsak az evangéliumi tanitás megismerése, hanem teljes ráhagyatkozás, életünk teljes odaadása, hogy Szentlelke által Jézus működhessen bennünk és formálja életünket. Elkötelezem magam Jézus mellett embertársaim szolgálatának érdekében. Új közösséget teremtek. Nemcsak imádkozom a keresztények egységéért évente egy alkalommal az ökumenikus imahéten, hanem mindent megteszek azért, hogy ez az egység megvalósuljon. Cselekvő szeretettel vagyok Jézus munkatársa. Csak igy juthatok el közösségem, az Egyház tagjaival együtt Isten Örök Országába. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
2018.01.14.

 

A karácsonyi idő befejeződött, és megkezdődött az évközi idő, amelynek liturgikus szine a zöld. Az évközi idő vasárnapjain Egyházunk Jézus nyilvános működésére emlékezik és az evangéliumokból is az Ő életét és tanitását olvassuk. Jézus az Egyházban tovább él közöttünk, tanit és vezet minket az üdvösség útján.
És ahogyan Keresztelő Szent János két tanitványa János és András rátaláltak Jézusra, hozzájuk hasonlóan mi is találjuk meg a Messiást, Krisztust. És ahogyan Sámuel hallgatott Isten üzenetére, úgy hozzá hasonlóan mi is halljuk meg napjainkban is Isten üzenetét. Legyünk Istennek 21. századi "Sámueljei!" Hallgassunk Istenre és akkor Isten is meghallgat minket!
Most, farsang idején kell elvinnünk embertársainknak a Karácsonykor lelkünkbe fogadott Istengyermeket, és Keresztelő Jánoshoz hasonlóan embertársainkat Jézushoz kell vezetnünk. Szegődjünk mi is Jézus nyomába András és János apostolokhoz hasonlóan és "maradjunk is Nála!" Az új évben megújult lélekkel kérjük Isten áldását tanúságtevő keresztény életünkre és imádkozzunk egymásért! Cselekvő szeretettel tegyünk meg mindent, hogy "Megtaláljuk a Messiást," hogy rátaláljunk Krisztusra! Legyünk méltó követői annak a Jézus Krisztusnak, aki mindannyiunkat meghivott örök országába. A m e n.

 


 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
2018.01.07.

 

Ahogyan Karácsony Ünnepe az Isten- és az ember, a föld és az ég találkozása, ugyanúgy Krisztus keresztsége is az. A leirt evangéliumi-látomásban is, mint üdvösségtörténeti-eseményben "Megnyilik az ég" és eggyé válik a földdel, mintha megszünne az ég és a föld közötti különbség. Helyre áll az ember által elrontott kapcsolat Isten- és az ember között.
Tegnap, Vizkeresztkor ünnepeltük, hogy a Karácsonykor született Gyermek Isten Fia, és Vizkereszt utáni vasárnapunk Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Ez a vasárnap évközi 1. vasárnapunk is.
Vizkereszt, január 6-a, Krisztus Urunk megjelenésének ünnepe: Keleti-Ortodox-Testvéreink Karácsonyi Ünnepe a Juliánus-naptár szerint. Napkelet bölcsei aranyat-tömjént-és mirhát hoztak ajándékba a Gyermeknek: aranyat a királynak, tömjént Istennek és mirhát (kenetet) Isten fölkentjének, Krisztusnak. Több, mint 2000 évvel az Istengyermek születése után, mi is tudjunk és merjünk ajándokat adni neki: lelki-ajándékokat. A megújulás jelével, az új szentelt-vizzel szenteljük meg lakásunkat és házainkat: szenteljük meg egész életünket. A betlehemi-csillaghoz hasonlóan vezessük mi is embertársainkat Isten Örök-Országa felé! Keresztelő Szent Jánoshoz hasonlóan meg kell, hogy lássuk Jézusban a Messiást, Őhozzá kapcsolva életünket.
Vizkereszt-ünnepével elkezdődik a farsang, amely hamvazó-szerdáig, a nagyböjt első napjáig tart. Az idei farsang ne a bálok és karneválok fontosságát jelentse számunkra, hanem azt, hogy farsangi maszkunkat és álarcunkat levetve, Isten szent szine előtt őszintén és imádkozó lélekkel folytatjuk földi zarándok utunkat.
Tegyünk meg mindent azért, hogy Jézushoz hasonlóan mi is a Mennyei Atya szeretett gyermekei lehessünk és kérjük Őt imáinkban: Istenünk, Te a mai napon kinyilvánitottad, hogy Jézus a Te szeretett Fiad. Add, hogy mi, akik keresztségünk óta a Megkeresztelt Üdvözitő követői vagyunk, ujjászületve vizből- és Szentlélekből mindvégig hűséges gyermekeid maradhassunk és kedved teljék bennünk. A m e n.

 

Kovács János nyugalmazott tábori lelkész, alezredes, kisegítő lelkész

 

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

 

Lelkiség / Elmélkedések