Lelkiség / Elmélkedések

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

 

2018

 

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
2018.06.17.

 

A parányi mustármagról szóló példabeszéd hasonlit Isten Országához. Isten-Örök-Országa is: élet, csirázás és szárba szökkenés. A mag tulajdonságaiban és törvényében benne van növekedés és a fejlődés elfogadása is, vagyis a változás: a mag megsemmisül és teremni fog! "Elhal és bő termést hoz!" (Jn 12,24). Isteni erő működik benne titokzatosan, és ez juttatja a teljes kifejlethez.
A példabeszédben Isten Országa az Egyház, a magvetés az igehirdetés (és a prédikáció), a szántóföld az igehirdetést hallgató keresztények lelke, a magvető, az igének hirdetője Krisztus és az Ő igéjének hirdetői, az aratás a halál, a sarló Isten akarata. A jó szántóföld, az ember lelke készségesen fogadja be Isten igéjét és készségesen teljesiti Isten akaratát. Ahogyan a magvető várakozik a termés beéréséig, ugy kell nekünk is türelmesen várni Jézus Krisztus második eljövetelét. A csodát Isten teszi, amikor a parányi magból terebélyes nagy fát növeszt. Láthatatlan, de megtapasztalható ereje által a Szentlélek látható növekedést (Életet) ad minden kicsi magnak, minden élőlénynek, az Ő törvénye irányit mindent, ami él. Csak az élő ember, mint Isten legtökéletesebb teremtménye képes elfogadni ezt a csodát és felfogni értelmével az életnek ezt a rendszerét. De mindig marad az ember számára megismerhetetlen terület, amit hittel kell elfogadnia. Nekünk is terebélyes fává kell növekednünk földi életünk végére, hogy addig az Ő akaratát teljesitve valóban bejuthassunk Örök Országába: "Elhalt búzaszemekké kell lennünk, hogy bő termést hozzunk!
Kérjük imáinkban azt a kegyelmet, hogy Isten-Örök-Országáért hasonlitsunk a parányi mustármaghoz és mint terebélyes fa verjünk örökre gyökeret Isten Országában földi életünk végén. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP
2018.06.10.

 

Szent Márk evangéliumának ez a szakasza (Mk 3,20-35) négy eseményt mutat be Jézussal kapcsolatban: 1.Kafarnaumi rokonait, akik haza akarják vinni a "megzavarodott" Jézust. 2.A Jeruzsálemi irástudókat, akiknek vádaskodását Jézus kivédi. 3.Jézus tanitását a Szentlélek elleni bűnökről. És a 4.Jézus "valódi" rokonait.
1./Az egyre népszerűbb Jézust tömeg veszi körül és Ő csodákat tesz: gyógyit, parancsol a tisztátalan lelkeknek. Nem megzavarodott, hanem még az emberhez méltó életmódot is elhanyagolja, tulbuzgó megváltói-küldetésének teljesitésekor: evésre sincs igénye, kilép önmagából (exisztémi, gör.),
2./És valóban zavarba ejtő viselkedése, ami nem természetellenes, hanem természetfeletti. Ebből készitenek az Őt vádoló farizeusok természetellenes vádiratot: "ördögi" hatalommal tud parancsolni a tisztátalan erőknek, a gonosznak. Jézus példázata szerint a sátán, a gonosz önmagát nem űzheti ki az emberek lelkéből, csak a Szentlélek az, aki erre képes!
3./Ezért nem nyernek bocsánatot a Szentlélek elleni sátáni bűnök! Isten, aki végtelenül irgalmas, az embereknek megbocsátja bűneit, de a gonosz lélek nem nyer bocsánatot, bűne "örökre megmarad!" (Mk 3,29).
4./Jézus melletti állásfoglalásunk, követése és tanitásának megvalósitása ráhagyatkozásunk a Szentlélekre. Csak igy vagyunk Jézusnak "rokonai!" Az irástudók, akik gonosz szándékkal Isten örömhirének, az evangéliumnak Jézusban felismerhető elérkezése ellen érvelnek és vádaskodnak lélektelenné (Szentlélektelenné!") válnak és ez az életmódjuk lelketlenné és megátalkodottá teszi egész életüket.
Kérjük Istent imáinkban, hogy az Ő akaratát felismerve, a Szentlélek megújitó erejével valósitsuk meg Jézus Krisztus evangéliumi tanitását. A m e n.

 


 

ÚRNAPJA
2018.06.03.

 

Minden évben a Pünkösd utáni második vasárnapunk Úrnapja: Krisztus Szent Testének és Szent Vérének ünnepe, az Oltáriszentség ünnepe. Ünnepeljük azt az üdvösségtörténeti eseményt, hogy Jézus Krisztus igérete szerint velünk maradt a Kenyér- és a Bor szine alatt. (Mt 28,20).
Az Oltáriszentség az egyetlenegy Szentség, amelyet Krisztus Urunk nem a feltámadása után, hanem közvetlen előtte, az utolsó vacsorán (Első Szentmisén) alapitott. És ebben a Szentségben nemcsak ajándékot adott, hanem Önmagát adta nekünk embereknek! Ezért DEMONSTRÁLUNK a MONSTRANCIÁVAL, a Szentségtartóval, vagyis megmutatjuk és felmutatjuk az Úrfelmutatáskor átváltoztatott Szent Testet és Szent Vért, bizonyitva, hogy az Úr velünk maradt.
Ezért nem ér véget Úrnapi Körmenetünk, hanem minden Szentmisében folytatódik: Világegyházunk templomaiban minden nap minden órájában és minden percében ünnepeljük az Eucharisztiát valahol, mint "Hitünk Szent Titkát!"
Kérjük imáinkban a velünk maradt Üdvözitőt, hogy Krisztushivők legyünk mindnyájan egyek, és részesedve a megváltás nagy művében, hétköznapjainkat is az "ÚR NAPJÁVÁ" tudjuk változtatni!
A Budapesti Eucharisztikus Világkongresszusunk előtt kérjük az Oltáriszentségben velünk maradt Idő- és Örökkévalóság Urát, mint Béke Fejedelmét, hogy békétlen világunkban Ő, aki "Úr és Király a föld felett, forrasszon eggyé minden népet és minden nemzetet!" A m e n.

 


 

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
2018.05.27.

 

Nemcsak a mai ünnepen, hanem minden alkalommal, amikor keresztet vetünk magunkra, azt a HÁROM SZEMÉLYT hivjuk segitségül, akik együtt a Három Személyű Egy Istent jelentik. Az Atya teremtette (Teremtő), a Fiú megváltotta (Megváltó), a Szentlélek pedig megszenteli a világot. Véges (természetes) emberi értelmünkkel is eljutunk addig, hogy Isten létezik, de továbblépni csak (természetfeletti) hittel tudunk. "Hiszek, hogy értsek, és értek, hogy higgyek!" irja Szent Ágoston. Hisszük a Három Személyű Egy Istent: hisszük a háromságban az egységet és az egységben a háromságot. Elszemélytelenedő világunkban az ember nehezebben jut el a Személyes Isten létezéséig: a logika szintjén leáll, nem pótolja szeretettel.
A mai ünnepen ünnepeljük az ember- és az Isten csodálatos közösségét: ünnepeljük azt, hogy együtt vagyunk Jézus Krisztussal (Mt 28,20) és "a Szentlélekkel is együtt, az Atya Isten dicsőségében!" Az Atya-a Fiú- és a Szent Lélek kapcsolata kölcsönös szeretet és szeretetben való egység. Jézus Krisztus "Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett!" - imádkozzuk a hitvallásunkban.
A 3 Személyű Egy Isten megvallásával lettünk keresztények, imáinkat is az Atya- a Fiú- és a Szent Lélek nevében kezdjük és azzal is fejezzük be. Az Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szent Lélek temploma vagyunk. Kérjük imáinkban, hogy "a Mi Urunk Jézus Krisztus Kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek Isten egyesitő ereje alakitsa életünket!" Imádkozzunk azért is, hogy a Szentháromság Egy Isten kiáradó szeretete vezessen minden embert az evangéliumi-tanitás világosságára, hogy mi, akik a keresztségben Isten gyermekei lettünk, eljussunk a Szentháromság Egy Isten boldogitó, véget nem érő szinelátására. A m e n.

 


 

PÜNKÖSD
2018.05.20.

 

Pünkösdvasárnap Egyházunk születésnapja, a Szentlélek kiáradásának (eljövetelének) ünnepe, a Húsvét utáni 50. nap. A Feltámadás-, a Mennybemenetel- és a Pünkösd csodáját (egységét) nem lehet elválasztani egymástól! A Szentlélek egyesitő ereje éltet minket is, mint Egyházunk tagjait. Ő, mint Egyesitő-Erő gyűjt egybe minket is kárpát medencei-magyarokat évről-évre ezen a napon, erősít és bátorít mindannyiunkat, hogy ne csak megismerői, hanem megvalósitói legyünk Jézus evangéliumi tanitásának. Pünkösdkor indul útjára a Nagy Missió (az Egyház), amely folytatódik egészen a világ végéig. Általunk folytatódik. Olyan világban kell tanúságot tennünk (missionálnunk), amely világ gyanúsan tekint ránk, ugyanakkor igényli- és szomjazza a tanúságtevőket.
Húsvét után az apostolok bezárkóztak, és úrrá lett rajtuk a "félelem-lelke!" De a Szentlélek (a Bátorság-Lelke) erősebb a "félelem-lelkénél!" Ő minden akadályt legyőz, még az idegen nyelvi akadályt is. Ő a "Szeretet-Nyelvét" képviseli.
A pünkösdi-búcsúk és a pünkösdi-ünneplések minden évben befejeződnek, de a Szentlélek kiáradása továbbra is folytatódik. Véget ér május is a Szűzanya hónapja, de kérnünk kell továbbra is Magyarok Nagy Asszonyának, a Csíksomlyói Szűzanyának közbenjárását, hogy továbbra is részesüljünk a Szentlélek 7 ajándékában, Ő erősitsen minket a Bölcsesség-, a Jó Tanács-, az Értelem-, a Tudomány-, a Jámborság, a Lelki-Erő- és az Úr Félelmének Lelkével, és igy a mi Urunk Jézus Krisztus Kegyelme-, az Atya Isten szeretete- és a Szentlélek egyesitő ereje legyen velünk örökre. A m e n.

 


 

URUNK MENNYBEMENETELE
2018.05.13.

 

Urunk mennybemenetelében Jézus szeretetmegnyilvánulását kell látnunk, mert a világból való távozása feltétele a Szentlélek eljövetelének, aki Krisztus művét fogja folytatni a világban. (Jn 16,5-11). Égbe kell szállnia a testnek, hogy földre szállhasson a Lélek! Igy lesz Ő mindannyiunk számára Istenhez az Atyához vezető ÚT! És mi, akik várjuk az Úr második eljövetelét örökösei vagyunk az Ő Örök Országának.
Urunk mennybemenetele a Feltámadás (Húsvét) és a Szentlélek eljövetele (Pünkösd) közötti természetfeletti esemény, csoda. Jézus megdicsőült testben visszatért az Atyához, Isten Örök Országába, de itt maradt velünk, a kenyér és a bor szine alatt, ezt ünnepeljük Úrnapján. ami a Pünkösd utáni második vasárnapunk. Persze nemcsak a múltat, hanem a jövőnket is, jövendő örök életünket is ünnepeljük, amikor a Mennybemenetelt ünnepeljük. Ünnepeljük azt, hogy velünk maradt örökre.
Jézus a MENNYBE MENT (ascendit in Caelum), ünnepe Áldozócsütörtök, a Húsvét utáni 40. nap, a Boldogságos Szűzanya a Mennybe vétetett (assumpta est), ünnepe augusztus 15. Nagyboldogasszony napja.
A mai ünnepünk üzenete, hogy Jézus Krisztus életét- és evangéliumi tanitásának megvalósitását rábizta tanitványaira és követőire, vagyis reánk! Ennek a Krisztusi -Küldetésnek a teljesitése minden idők keresztény emberének, mint az apostoli hivatás örököseinek életprogramja kell, hogy legyen, hogy Jézus művét folytassuk, Örök-Országát épitsük már itt a földön. És várva a mennybe ment Krisztus második eljövetelét, kérjük, hogy Szentlelkének kegyelmi ajándékait megőrizve ne hagyjon magunkra küzdelmeinkben, és hogy mennybemenetele nekünk is felemelkedésünk legyen. A m e n.

 


 

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
2018.05.06.

 

6. Húsvéti Vasárnapunk Jézus mennybemenetele előtti vasárnap. Az evangélium Jézus búcsúbeszéde, ami nem a mai értelemben vett "búcsúzás" mert velünk maradt! (Mt 28,20). Ezt érezzük is, ha megmaradunk szeretetében, és az Atya szeretetében is. (Jn 15,9).
Amikor megkereszteltek bennünket Istennek gyermekei lettünk: és egy gyermek csak akkor tud egészségesen, testileg-lelkileg fejlődni, ha érzi, hogy szeretik. Isten Maga a Végtelen Szeretet, Ő szeret minden embert. (1 Jn 4-10). Mindannyiunknak nyitott lélekkel kell befogadnunk ezt a Szeretetet, mint Isten jóságát és továbbitani, tovább adni felebarátaink felé, Jézus Krisztus akaratát teljesitve: "Megmaradva az Ő szeretetében!"
De ez a vasárnapunk, május első vasárnapja anyák napja is, és egész május égi édesanyánknak a Szűz Anyának a hónapja. Ma köszöntjük és ünnepeljük az édesanyákat és imádkozunk értük, hogy legyenek a magyar családokban is a magyar jövő számára gyermeket nevelő jó édesanyák. És ahogyan kapcsolatot teremtünk és közösségben vagyunk égi- és földi Édesanyánkkal Anyaszentegyházunkban, ugyanúgy kell közösségben lennünk Krisztussal is.
Imádkozzunk azért, hogy Isten szeretetében megmaradva, élő közösséget épitve egyházában az igaz szeretet példaképei lehessünk és Szentlelkének vezetésével és irányitásával minden áldozatot meghozzunk egy megújuló élet reményében. A m e n.

 


 

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
2018.04.29.

 

A szőlőtőről és a szőlővesszőről szóló evangéliumi példabeszéd a lehető legteljesebben irja le az ember és Krisztus közötti kapcsolatot. A keresztséggel beleoltódtunk Krisztusba, mint szőlővesszők a szőlőtőbe. Ő, mint szőlőtő állandóan saját isteni életével és kegyelmével tölt el minket. Lelkileg belőle táplálkozunk. Életünk csak akkor teljes, ha valóban bő termést hozunk. (Jn 15,1-8).
Az evangéliumi példázat olyan egyházképet állit elénk, amelyben az élő- és haldokló vesszők együtt vannak a szőlőtőn: de a gyümölcsöt termő vessző is lehet haldokló, és a haldokló vessző is lehet gyümölcstermő. És nekünk, mint Egyházunk tagjainak a megtérés kegyelme által kell kapcsolódnunk a szőlőtőhöz, Magához Krisztushoz, aki világosan tudomásunkra hozza: "Nélkülem semmit sem tehettek!" És ez igy is van. Ha Istent csupán tetteink és terveink utólagos jóváhagyására kérjük, akkor nélküle cselekszünk, nem pedig Vele: nem "Őáltala- nem Ővele- és nem Őbenne!"
És ez a mai evangéliumi tanitás figyelmeztetés is, figyelmeztetés számunkra, emberek számára: Ember ne bizd el önmagad! Ember! Neked nem az a jó, ha a magad által elképzelt "isten" leszel, hanem az, ha általam elképzelt ember!
Jézus, mint szőlőtő, általunk, a szőlővesszők által akarja szeretetét megmutatni a világnak. Kérjük Őt imáinkban, hogy tegyen minket isteni jósága alkalmas eszközévé, és igy az általa elképzelt emberekként szeretetének művét folytatva jussunk el szeretetének örök országába. A m e n.

 


 

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
2018.04.22.

 

Ez a vasárnapunk a JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA, hivatások 55. világnapja. Minden hivatás világnapja, minden emberi munkáé. ami Isten dicsőségét szolgálja. Jézus mindannyiunk Jó Pásztora, de nekünk is Őhozzá hasonlóan "Jó Pásztoroknak" kell lennünk. És ez már nem magán-ügy(!), hanem konkrét-, valóságos- és teljes elköteleződés nem valami, hanem Valaki mellett, Akire rábizzuk egész életünket és Isten szolgálatába állitjuk. Igy leszünk együtt papok és hivek Isten Igéjének, Jézus Krisztus evangéliumának hiteles hirdetői.
Ma azért imádkozunk, hogy minél több fiatal meghallja az Úr hivó szavát és vállalja a papi- ás szerzetesi hivatást. A pap (görög nyelven: klerikus=lefoglalt) Isten és az emberek számára fölszentelt személy, aki ebben a természetes világban él, de egy másik természetfeletti világ megbízottja és szolgája, mint a lelkek pásztora: összekötő Isten- és ember között, amit liturgikus ruhájának leglényegesebb része, a stóla is jelképez. A római pápa, Isten szolgáinak a szolgája (Servus Servorum Dei) aki Jézus Krisztus földi helytartója (pontifex maximus: ponton), hid Isten és ember között. A jó pap csak hiveivel, együtt lehet a jó nyájnak az apostoli küldetést folytató jó pásztora. Olyan pásztor, aki nem politikus, nem is a kultúra terjesztője, hanem szolga: Isten és az emberek szolgája. Nem civil szakember, hanem a Szentség kiválasztott embere, a lelkek pásztora, a közösség vezetője, aki Mesterének evangéliumi tanitását megvalósitva vezeti egységre nyáját, hogy "Egy akol legyen és egy Pásztor!" Mi pedig legyünk önmagunknak is jó pásztorai, akik bátran ráhagyatkozunk a Szent Lélekre, hogy Ő irányitson bennünket!
Jézus a Jó Pásztor, mindannyiunk Pásztora, Neki szenteljük életünket és ráhagyatkozunk, hogy Ő vezessen bennünket. Nyitott lélekkel befogadjuk a Szent Lelket, hogy mindannyiunkat, vezetőket és vezetetteket irányitson Isten Örök Országa felé! Ma, a "Hivatások Világnapján" csak ez a cselekvő szeretet lehet az Istentől ajándékba kapott hivatásunkra adott válaszunk! Imáinkban pedig kérjük továbbra is Jó Pásztorunkat: Urunk! -Add, hogy minél többen kövessék hivó szavadat és folytassák Krisztus munkatársaiként Isteni-Művedet, már itt a földön épitve Örök-Egyházadat, a jó nyájaknak legyenek jó pásztoraik és együtt legyünk a "Föld sója, és a világ-világossága!" A m e n.

 


 

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
2018.04.15.

 

A feltámadt Krisztus, mint a Világ - Világossága legyőzi lelkünkben a bűn sötétségét. A tavaszi napforduló után és Húsvét után növekszik a világosság és legyőzi a sötétséget: a nappal (A FÉNY) győzedelmeskedik az éjszaka (A SÖTÉTSÉG) felett. Ezért kezdjük fényünneppel (Exultettel) minden évben templomainkban a Húsvéti Ünnepünket. Jézus feltámadásával nemcsak a bűn sötétségét győzte le, hanem örökre megsemmisítette a legnagyobb bűnt, a halált és örök életet ajándékozott nekünk.
Az üres sír és a Föltámadottal való találkozások hitelessé és elfogadottá tették Jézus Krisztus evangéliumának örök igazságait, ami az apostolok nagypénteki szomorúságát és a mi szomorúságunkat is húsvéti örömmé változtatta.
Mert Jézus Krisztus feltámadása nem egy holttest megelevenedése, Ő nem tér vissza az evilági, végetérő életbe, Ő nem a feltámasztott, hanem az ÖRÖKRE FELTÁMADOTT testében és lelkében egyaránt. Éreznünk kell, hogy itt van velünk, valóságosan jelen van számunkra. Ezzel a húsvéti örömmel kell szivünket is átformálni, lelkünket megnyitni, hogy nyitott lélekkel fogadjuk be a Szentlelket, Isten Végtelen Lelkét ne zárjuk keretek közé! A Végtelent ne tegyük végessé, a természetfelettit ne tegyük természetellenessé! Nem zárkózhatunk be a történelem- és az emberi érzékek korlátai közé!
Kérjük imáinkban Feltámadt Üdvözitőnk Erősitő Kegyelmét, hogy megmaradva húsvéti embereknek, az Ő apostolaihoz és tanitványaihoz hasonlóan, Szent Lelkének erősitő kegyelme által legyünk mi is az Ő hiteles apostolai és tanitványai legyünk hiteles tanúságtevői. A m e n.

 


 

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
2018.04.08.

 

2. Húsvéti vasárnapunk az Isteni irgalmasság vasárnapja. 2000-ben ezen a napon avatta szentté II.János-Pál pápa a lengyel származású Fausztina nővért, aki a 3. évezred első szentje és aki magánkinyilatkoztatásból kijelölte ezt a napot az Isteni irgalmasság vasárnapjának.
Húsvét után nyolc napig folyamatosan ünnepeljük, hogy Jézus föltámadásában, megvalósult és testet öltött Istennek az emberek iránti szeretete, vagyis I r g a l m a. Ebből élünk és ezáltal üdvözülünk. Feladatunk, hogy az Istenről könnyen megfeledkező emberiségnek hirdessük Isten irgalmát!
Tamás apostol is ezt hirdette, aki "késett" együtt örülni apostoltársaival, akik még együtt voltak az utolsó vacsora termében. Ahogyan Tamás apostolnak, úgy nekünk sem lehet egy üres sír húsvéti élmény, csak a személyes találkozás a feltámadt Krisztussal. Nekünk is az apostolokkal és Tamással is együtt kell éreznünk, és együtt kell kimondanunk: "Én Uram, én Istenem!" Ha az apostolokhoz hasonlóan méltó tanúságtevői leszünk a Feltámadottnak, bizonyosan számithatunk Isten irgalmára. Mert "Az isteni irgalom fénye, melyet az Úr Fausztina nővéren keresztül ad át ismét a világnak, megvilágitja a 3. évezred útját!" mondotta Szent II. János-Pál pápa. Imádkozzunk, hogy világitsa meg az isteni irgalom fénye a mi útjainkat is és legyünk úgy boldogok, hogy nem látunk és mégis hiszünk. És kérjük azt is imáinkban, hogy a feltámadás új fényében tudjuk megvalósitani az irgalmas szeretet gyakorlását és igy egymást erősitve maradandó húsvéti fény legyünk embertársaink számára. Imádkozva az "Isteni irgalmasság rózsafűzérét" kérjük Istent: "Irgalmazzon nekünk és az egész világnak!" A m e n.

 


 

A FELTÁMADÁS CSODÁJA
2018.04.01.

 

Születés-Halál-Feltámadás: ha a születést természetesnek nevezzük, a halált pedig természetellenesnek, akkor a F E L T Á M D ÁS -t mindenképp természetfeletti eseménynek kell tekintenünk, vagyis C S O D Á N A K. De a húsvéti-feltámadás Csodája lelki megújulás is. Lélekben ás hitünkben is erősit minket, és arra emlékeztet, hogy Isten természetfeletti szeretete győzött a természetellenes halál felett. Isten szeretete jelen van Krisztus feltámadásában is: Mert a szeretetet nem lehet megölni! Egy testet keresztre lehet fesziteni, de Istent, aki a Szeretet nem lehet megölni! Mert Ő újra- és újra testet ölt. Testet ölt az Örök Szeretet és nem szűnik meg soha. (1Kor 13,8). A Szeretetet nem lehet ellopni! Ha ellopták volna Jézus holttestét, talán még napjainkban is mutogatnák: ime itt vannak csontjai, itt vannak földi maradványai. De ez lehetetlen, mert feltámadt, valóban feltámadt! És nekünk ez a legfontosabb húsvéti üzenet: hogy testvéreinket erősitve közös szeretetünk, közös hitünk és közös húsvéti örömünk maradandó legyen és betöltse egész életünket.
A Szentlélek erősit és segit mindannyiunkat, hogy méltó tanúságtevői legyünk a föltámadt és velünk maradt Krisztusnak. Mert a feltámadás kereszténységünk, vagyis Krisztussal elkötelezett hiteles életmódunk központi igazsága nem filozófiai állitás, vagy olcsó emberi bizonyiték, hanem hiteles történelmi tény, örömhir. Az örök szeretet örömhire az ember számára.
A Húsvét előtti napokban elkisérjük Jézust keresztútján, elkisérjük a halálba, igy jutunk el Vele a föltámadásba is! Igy részesülünk abból a szeretetből, amely végighalad az Isten- és ember közötti kapcsolat történetén.
Húsvéti Örömünk, a Feltámadás Csodája legyen földi- és örök életünknek, legyen örök üdvösségünknek feltétele és alapja, és legyen Örök a Húsvétunk! A m e n.

 


 

VIRÁGVASÁRNAP
2018.03.25.

 

A N a g y h é t első napja, az Úr szenvedésének vasárnapja. Ezen a napon emlékezünk Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására: pálma- vagy barkaszenteléssel és körmenettel. Az evangéliumból Jézus szenvedéstörténetét, a passiót olvassuk: Mk 14,1-15,47. A nagyböjti szent időben lelkünket bűnbánattal, lelkigyakorlatokkal és jócselekedetekkel már előkészitettük, most pedig egész Egyházunkkal együtt lélekben átéljük Urunk szenvedését és föltámadását is. Követjük Őt keresztútján, hogy föltámadásának is követői és részesei lehessünk. Az Ő keresztútja a mi keresztútunk is, az Ő keresztje, a mi keresztünk is, igy lesz feltámadása a mi feltámadásunk is!
A Nagyhét első 3 napján a Húsvét előtti események (Jézus Betániában Lázárnál és testvéreinél, Júdás árulásának megjövendölése, ill. az utolsó vacsora) az evangéliumok témái. (Jn 12,1-13,21 és Mt 26,14-25).

 

N a g y c s ü t ö r t ö k: Délelőtt olajszentelési szentmise a püspöki-székesegyházakban: a keresztelendők, a betegek olajának és a krizmának szentelése.Este szentmise az utolsó vacsora (első szentmise) emlékére. Oltáriszentség (Eucharisztia) alapitása. Az orgona és a harangok elnémulnak. Szentmise végén oltárfosztás, éjjel szentségimádás és virrasztás a Szent-Sirnál.

 

N a g y p é n t e k: Jézus Krisztus kereszthalála.
1. Igeliturgia: olvasmányok és Passió. Homilia. Könyörgések.
2. Hódolat a Szent Kereszt előtt.
3. Szentáldozás: Oltár leteritve (kereszt nélkül) + gyertyák. Oltári Szentséget oltárra helyezzük, majd áldozás és Szentségimádás külön kijelölt helyen.

 

N a g y s z o m b a t: Imádkozás a Szent-Sirnál.
Éjszaka Húsvéti-Vigilia: 1. Tűzszentelés, húsvéti gyertya megáldása, majd Húsvéti-Örömének (Exultet).
2. Igeliturgia: Olvasmányok (Könyörgések). DICSŐSÉG! (Megszólal az orgona és a harangok!)
ÜNNEPÉLYES ALLELUJA! Húsvéti evangélium. Homilia.
3. Keresztségi liturgia: Vizszentelés. Keresztségi fogadalmunk megújitása. Hivek könyörgése.
4. Eucharisztia liturgiája: Felajánlás. Úrfellmutatás. Áldozás.
5. Körmenet: végén Mária antifóna, könyörgés. Te Deum...! Ünnepélyes áldás!

 

H ú s v é t v a s á r n a p: a húsvéti ételek megszentelése. Ünnepi Szentmise.

 

Magyar Húsvétot és Magyar Feltámadást várva, áldott ünnepeket kiván: János atya.

 


 

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
2018.03.18.

 

5. Nagyböjti vasárnapunk népi neve "Feketevasárnap!" Liturgiánk a szenvedő Krisztust helyezi előtérbe, ami nagypéntek elővételezése. Jézus közeledik Jeruzsálemhez, közeledik a megdicsőüléshez: nyiltan megmondja, hogy a halálon keresztül fog megdicsőülni. És azoknak a görögöknek, akik az ünnepre jöttek Jeruzsálembe nagyobb a hitük, mint azoknak a zsidóknak, akik rendszeresen hallották Jézus evangéliumi tanitását, sőt még csodáinak is tanúi voltak. A görögök "Látni akarták Jézust!"
Szent János evangélista nem irja le, hogy konkrétan hogyan is történt ez a találkozás, viszont leirja, hogy Jézus szerint "Eljött az óra!" Ami azt jelenti, hogy Jézus a Mennyei Atya üzenetét ismeri föl a görögök kérésében, akinek akaratát teljesiti, mint Megváltó. Ő nem azért lett emberré, hogy Isten létére ember legyen, hanem azért, hogy megváltson minket és feltámadása által megajándékozzon bennünket az örök élettel. "Már eljött az óra!" Eljött az idő: a szenvedés és a kereszt ideje, a megdicsőülés ideje. (Jn 12,20-33).
A búzaszem maga Jézus, aki aki által emberek milliói nyerik el az örök üdvösséget. Igy az Ő halálának órája nem a megsemmisülés, hanem a megdicsőülés! Ahogyan Ő "Igent" mondott a Mennyei Atya akaratára, ugyanúgy mondott "Igent" a most ünnepelt Szent József is. Jézus is és József is emberi akaratukat teljesen alárendelték a Mennyei Atya isteni akaratának. Nekünk sem elég napról-napra imádkoznunk: "Mi Atyánk!...Legyen meg a Te akaratod!" Tettekben megnyilvánuló cselekvő szeretettel kell, hogy a szenvedő Jézust lássuk szenvedő embertársainkban: és kérjük imáinkban is Jézust, mint Megváltónkat: hogy Ő, aki földi életében megtapasztalta a legnagyobb emberi szenvedéseket, erősitsen minket is nehéz óráinkban, hogy a mi szenvedésünk is üdvösségünket szolgálja. Nagyböjti-fohászunkkal pedig imádkozzuk: "Imádunk Téged Krisztus- és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által Megváltónk lettél és megváltottad a világot!" A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
2018.03.11.

 

Nagyböjti 4. vasárnapunk a "Laetare" (az öröm) vasárnapja. Egyházunk örül nagyböjtben is: mert a feltámadás, a húsvét, az üdvösségtörténet központi és legfontosabb eseménye. Olyan fontos esemény, hogy mi már nem tudunk nagyböjtöt sem tartani húsvét nélkül. Persze feltámadás nincs halál nélkül, feltámadás nincs kereszt nélkül! Jézus Krisztus keresztje, szenvedése és halála tanit meg minket is helyesen szeretni. És ez a mai evangéliumi-tanitás lényege: "Úgy szerette Isten a Világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte!" (Jn 3,15). Isten, a Mennyei Atya, szereti az általa teremtett embert és az általa teremtett világot.
Az ember a hit által azonosul a meghalt és föltámadt Krisztussal és igy részese Istenfiúságának is. Ezért Krisztust követő keresztény feladatunk, hogy ne csak a feltámadás csodáját, hanem Magát a Feltámadt Krisztust is adjuk át embertársainknak! Nikodémus, mint nyitott szivű farizeus is érezte ezt a feladatot, aki a sötétségben, éjnek idején is keresi Jézust, mint Istentől jött Prófétát.
És Jézus feltámadása mindent megváltoztat: az első húsvéttal elkezdődik a helyreállitás és az újjáteremtés: az ember és a világ teremtése és helyreállitása. Nemcsak Nikodémusnak, hanem minden embernek ujjá kell születnie vizből- és Szentlélekből, ha be szeretne jutni Isten Örök Országába! (Jn 3,6).
És mi magyar keresztények, akik "hiszünk Magyarország feltámadásában" méginkább hinnünk kell Jézus feltámadásában, hinnünk kell húsvétban! Hinnünk kell, hogy a "magyar kálvária" és a "magyar nagyböjt" elvezet mindannyiunkat a "magyar húsvétra", a "magyar feltámadásra!" És ahogyan magyar népünk 1848. március 15-e után kivivta szabadságát, ugyanúgy kell megszereznünk napjainkban is a lelki szabadságot. Magyar szivvel- és magyar lélekkel örvendezzünk ezen a vasárnapon, az öröm vasárnapján: és kérjük Istent továbbra is, áldja meg magyar népünket "jókedvvel, bőséggel!" A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
2018.03.04.

 

A templom magtisztitása Jézus által (Jn 2,13-25) olyan esemény, amely jele és eszköze üdvösségünknek. Jézus nemcsak a templomot tisztitja meg, hanem lelkünket is, hogy tiszta lélek lakozzék testünkben a "Szentlélek-Templomában!" Mert belső világunk is templom: mi magunk Isten temploma vagyunk! Mi az, amit az idei nagyböjtben ki kell "űzni" nekem is lelkemből? Mi az, ami nem "újszövetségi" bennem? És mi az, aminek helyet kell adnunk saját lelkünk templomában?
Nem mindegy, hogy a szent és a profán, a minőség és a mennyiség hogyan találkoznak mindennapi életünkben! Jézus szigorúan és egyértelműen szétválasztja és elkülöniti e két dolgot egymástól.
Az ószövetségi templom felépitése és környezete, a külső, még a "pogányoknak" is helyet adó részétől befelé haladva "tisztul meg" és ér el a Szentélyig. Jézus egyedül tesz rendet itt a külső templomban, ami inkább hasonlit egy elpiacosodott, zajos üzlethez, mint az imádság házához. És Ő védve Atyja Házának tisztaságát, ezzel az eseménnyel nyilvánosan is lezárja az ószövetségi áldozatok érvényességének idejét. Igy örök jele marad üdvösségünknek, de nagyböjti figyelmeztetésünk is, hogy még nyitottabban és még bátrabban figyeljünk életünk apróbb jeleire, vagyis arra, hogy mit kell megtisztitanunk lelkünkben és hétköznapi keresztény életmódunkban!?
A jövőt (az Új-Szövetséget) csak akkor lehet elkezdeni, ha a múlt (az Ószövetség) befejeződött. Ha hiszünk Jézusnak, Ő megtisztitja egész életünk "vásárcsarnokát" és harmadnapra "felépit" egy olyan templomot számunkra is, ami örök üdvösségünk temploma, ahol a megfeszitett Krisztust hirdetjük: aki a zsidóknak botrány, a pogányoknak oktalanság, de nekünk Isten ereje és Isten bölcsessége. Kérjük azt a Kegyelmet, hogy ez az isteni erő és ez az isteni bölcsesség tegye tisztává "lelkünk-vásárcsarnokát" Húsvét Szent ünnepére! A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
2018.02.25.

 

2. Nagyböjti-Vasárnapunk Urunk Szineváltozásának ünnepe. Ünnepeljük azt az üdvösségtörténeti eseményt, hogy Jézus előre jelezte megdicsőülését, és kinyilatkoztatta Istenségét. Szent János apostol irja Jézus első csodájáról a kánai menyegzőn: "Ezzel megmutatta isteni hatalmát és tanitványai hittek benne!"
A "Szineváltozás" sajátos evangéliumi műfaj, természetfeletti esemény: "Látomás!" "Láttuk az Ő dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét!" irja Szent János apostol: Jn 1,14. Jézus böjtje-, csodái- és szineváltozása is előkészitése- és előképei Húsvét Nagy Csodájának, a Feltámadásnak: Mt 17,19 (2Pét 1,16-21). Ahogyan Ő készült Húsvétra, nekünk is ugyanúgy kell NAGY BÖJTÖT tartanunk és készülnünk kell nekünk is Húsvétra. Hogy tudjunk vátoztatni, nekünk is meg kell változnunk! Lelkileg kell megújulnunk Húsvét ünnepére.
Jézusban találkozik az Ószövetség az Újszövetséggel: Mózes az ószövetségi törvényeket, Illés pedig a prófétákat képviseli. Jakab és János az Újszövetség képviselői. Mi is az Újszövetség képviselői vagyunk, mint az Úr 21. századi apostolai- és tanúságtevői. Jézus csodái segitenek minket is, hogy jó irányba haladjunk Húsvét felé: a nagyböjti szent 40 napban is, földi életünkben pedig "örök-húsvétunk" felé! Változzunk- és változtassunk úgy, hogy "földi életünk nagyböjtje" végén nekünk is elmondhassa Mennyei Atyánk: "Te vagy az én szeretett Fiam!"
Egymásra jobban odafigyelve, üldözött keresztény testvéreinket jobban segitve, kérjük azt a kegyelmet, mint természetfeletti ajándékot, hogy rajtunk is beteljesedjen egy nagy (szine)változás: hogy mi is megdicsőülten nyerjük el örök üdvösségünket! A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
2018.02.18.

 

Kedden este véget ért a farsang és elkezdődött hamvazó szerdával a nagyböjt: a bűnbánat-, a megtisztulás-, az áldozatvállalás- és a böjtölés időszaka, húsvéti előkészületünk 40 napja. Idei nagyböjtünk minket is a pusztába küld, hogy Jézushoz hasonlóan böjtöléssel győzzük le a kisértést és a kisértőt. Nagyböjtünk liturgikus szine, a viola (lila) is a bűnbánat szine, de a hamvazkodás is erre figyelmeztet: "A hamvazás az Egyház szentelménye, amely az Egyház imái által gyógyitó erőt nyer, és lelkünkben az őszinte bűnbánat felébresztésére szolgál, hogy általa egy új- és jobb életre feltámadjunk, és igy évről-évre Húsvétjainkat is megtisztult lélekkel ünnepelhessük!" Irja Ferenc pápa nagyböjti körlevelében.
Levetjük farsangi álarcunkat és "maszk" nélkül, tiszta arccal- és nyitott lélekkel állunk Isten szine előtt: a Szentlélek erősitő kegyelmét kérve a nagyböjt küszöbén. Jézust is a Szentlélek vitte ki a pusztába, ahol megkisértette a gonosz lélek, el akarta távolitani megváltói küldetésének teljesitésétől!
Kérjük imáinkban, hogy valóban szent legyen ez a 40 napunk. És ahogyan Jézus határozottan elutasitotta a kisértőt, úgy nekünk is Jézus határozottságával kell fellépnünk a kisértővel szemben! Annak a Jézusnak a határozottságával, aki helyettünk semmit, de értünk mindent meg tesz és vezet minket továbbra is nagyböjti-földi kerezstútunkon, amelynek stációi szenvedésére- és kereszthalálára emlékeztetnek, de a végén ott a Feltámadás, ott a Húsvét, a 15. állomás! Éljünk úgy, hogy földi életünk "nagyböjtje" végén Jézussal együtt eljussunk mi is Örök Húsvétunkra. Úgy legyen! A m e n.

 


 

FARSANGVASÁRNAP
2018.02.11.

 

Farsangvasárnapja van. Az evilági örömök, karneválok és a mulatozások ideje. De igazán örülni és örvendezni csak az egészséges lelkű ember képes. A beteg, a leprás nem. Mi a nagyböjt küszöbét átlépve hamvazószerdán már nem mulatozunk, hanem böjtölünk, örömmel tesszük a jót és segitünk embertársainkon, de örömmel is böjtölünk. Bűnbánatot- és lelkigyakorlatot tartunk, hogy tiszta lélekkel készülhessünk húsvét szent ünnepére. Jézus is azt akarja, hogy megtisztuljunk: "Akarom, tisztulj meg!" mondja a leprásnak. Jézus kinyújtott kezéhez hasonlóan legyünk mi magunk is "Jézus kinyújtott kezei" embertársaink felé! Akarjuk mi is hogy együtt mindannyian megtisztuljunk! Szólitsuk meg és érintsük meg korunk leprásait: nyújtsuk ki kezünket a szenvedély-betegek és a lelki betegségben szenvedő embertársaink felé, "akarjuk, hogy megtisztuljanak!" Akarjuk, hogy testileg-lelkileg egészségesek legyenek!
Jézus nem akarja, hogy Őt csodadoktornak tekintsék, és népszerűséget, karriert sem akar. Egyszerűen "helyet cserél" a leprás beteggel: a leprás egészségesen visszatér az emberi közösségbe, Jézus pedig továbbra is emberektől távol, közösség nélküli, elhagyott helyeken tartózkodik. És folytatja megváltói-küldetését: teljesiti a Mennyei Atya akaratát. Örömmel teszi.
Kezdjük mi is örömmel idei nagyböjtünket:és még nagyobb örömmel érkezzünk meg mindannyian legnagyobb örömünnepünkre, Húsvét Szent Ünnepére. Legyen teljes az örömünk, és ha kell tudjunk megváltozni, tudjunk megújulni és tudjunk megtisztulni, hogy földi életünk nagyböjtje végén eljussunk az örök feltámadásra, örök húsvétunkra. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
2018.02.04.

 

Jézus betegeket gyógyit. Ezzel jelzi Isten Országának eljöttét. Kafarnaumban is, ahol meggyógyitja Péter apostol anyósát és sok-sok beteget, akiknek megtiltotta, sőt apostolainak is, hogy Messiási voltáról tanúskodjanak! Tette ezt azért is, mert a Messiási-fogalom eltorzult, és politikai szinezetet vett fel: ha nem igy jár el, nem tudta volna Megváltói működését akadálytalanul folytatni, mert szembe került volna a római hatóságokkal is.
Szent Márk evangélista irja le Jézusnak egy napját. Amikor kora reggel kiment a falu határába, hogy csendes helyen imádkozzék, és kapcsolatot teremtsen a Mennyei Atyával, az Őt izgatottan kereső apostolok azt mondták Neki: "Mindenki Téged keres!" (Mk 1,19-39). Igy kezdődött Jézus megváltiói nyilvános működése, evangéliumhirdető életszakasza.
Örömhirt hozott: itt Galileában és Kafarnaumban virradt az emberiségre az a fényesség, amely azóta is beragyogja az egész világot.
Jézus gyógyszere és gyógymódja az imádság. Nemcsak visszaállit, rehabilitál egy egészséges állapotot, hanem egy új állapotot teremt, amikor a testből és lélekből álló beteg embereket meggyógyitja.
Kérjük mi is Gyertyaszentelő Boldogasszonyunk közbenjárását a Lorettói-litánia fohászával: "Betegek gyógyitója, add, hogy testi-lelki egészségnek örvendjünk!" A Te isteni dicsőségedet és embertársaink üdvösségét szolgálva földi életünkben segitsen minket továbbra is a Te Kegyelmed és Szentlelked ereje, hogy amikor életünk gyertyája kialszik, Simeonnal együtt megláthassuk Örök Világosságod Országát. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
2018.01.28.

 

Jézussal, és első kiválasztott apostolaival mi is elmegyünk a kafarnaumi zsinagógába. Mi is hallgatjuk az Ő evangéliumi tanitását, amelyben megnyilvánul az isteni hatalom közelségének ereje. Jézus nem egy irástudó a sok közül, több annál! Szava és igéje maga a valóság, nem a valóságról kigondolt beszéd. (Mk 1,21-28). Igéje nemcsak tanitás, hanem csodás tett, csodás cselekedet, amikor isteni hatalmával kiűzi a gonosz lelket az ördögtől megszállt emberből.
Megváltói küldetése üdvösségünk szolgálata: isteni hatalma nem ellenünk van, hanem értünk. Minket akar megmenteni. Szentlelke erejével csak Ő képes kiűzni a gonoszt a mi lelkünkből is! Isteni hatalma és mindenhatósága: irgalom-, megbocsátás- és szabadság, ami jelzi mindannyiunk számára, hogy Krisztust követő kereszténységünk nemcsak vallás, hanem életmód! Február 2-án, pénteken, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén megszenteljük keresztény életmódunkat jelképező gyertyáinkat, hogy a világosság (FÉNY) és a tisztulás (TŰZ) jeleként lehessünk mi is méltó tanúságtevői és XXI. századi "apostolai" Jézus Krisztusnak, aki velünk maradt és velünk él napjainkban is.
Éljünk úgy, hogy amikor földi életünk végén "életünk gyertyájának lángja" kialszik, gyújtsa nekünk is újra az örök világosságot Jézus Krisztus a Világ-Világossága, akinek hatalma nem emberi, hanem isteni hatalom, ás napjainkban is erőt ad nekünk. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
2018.01.21.

 

Az Úr Jézus nyilvános működésének kezdetével "Betelt az idő!" Az évszázadokon át folyamatosan a "beteljesedés" felé haladó idő az "evangéliumi-jelenben" befejeződött. Itt az idő, Isten Országa közel van, de eddig is folyamatosan közeledett az ember felé, Jézussal pedig megérkezett hozzánk. (Mk1,14-20). Isten üdvösséget teremtő munkája elérte célját: Krisztus megérkezett, itt van velünk és velünk is marad, (MT 28-20) készen áll a megváltás művének beteljesitésére. Választ vár tőlünk, emberektől, hogy ne passziv szemlélői, hanem aktiv cselekvői legyünk Isten kegyelmi művének.
Jézus a két testvérpár példáján keresztül hiv minket is az evangélium befogadására: és a Szentlélek által megerősödve nekünk is embereket kell halásznunk hálóinkkal. A Szentlélek által ujjászületve leszünk méltó mukatársai és emberhalászai annak a Jézus Krisztusnak, aki beteljesitette az időt és itt van velünk.
Ahogyan a két testvérpár: Péter és András, ill. Jakab és János életmódot változtattak és követték az Urat, hozzájuk hasonlóan nekünk is meg kell változnunk, meg kell térnünk. Jézus követése nemcsak az evangéliumi tanitás megismerése, hanem teljes ráhagyatkozás, életünk teljes odaadása, hogy Szentlelke által Jézus működhessen bennünk és formálja életünket. Elkötelezem magam Jézus mellett embertársaim szolgálatának érdekében. Új közösséget teremtek. Nemcsak imádkozom a keresztények egységéért évente egy alkalommal az ökumenikus imahéten, hanem mindent megteszek azért, hogy ez az egység megvalósuljon. Cselekvő szeretettel vagyok Jézus munkatársa. Csak igy juthatok el közösségem, az Egyház tagjaival együtt Isten Örök Országába. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
2018.01.14.

 

A karácsonyi idő befejeződött, és megkezdődött az évközi idő, amelynek liturgikus szine a zöld. Az évközi idő vasárnapjain Egyházunk Jézus nyilvános működésére emlékezik és az evangéliumokból is az Ő életét és tanitását olvassuk. Jézus az Egyházban tovább él közöttünk, tanit és vezet minket az üdvösség útján.
És ahogyan Keresztelő Szent János két tanitványa János és András rátaláltak Jézusra, hozzájuk hasonlóan mi is találjuk meg a Messiást, Krisztust. És ahogyan Sámuel hallgatott Isten üzenetére, úgy hozzá hasonlóan mi is halljuk meg napjainkban is Isten üzenetét. Legyünk Istennek 21. századi "Sámueljei!" Hallgassunk Istenre és akkor Isten is meghallgat minket!
Most, farsang idején kell elvinnünk embertársainknak a Karácsonykor lelkünkbe fogadott Istengyermeket, és Keresztelő Jánoshoz hasonlóan embertársainkat Jézushoz kell vezetnünk. Szegődjünk mi is Jézus nyomába András és János apostolokhoz hasonlóan és "maradjunk is Nála!" Az új évben megújult lélekkel kérjük Isten áldását tanúságtevő keresztény életünkre és imádkozzunk egymásért! Cselekvő szeretettel tegyünk meg mindent, hogy "Megtaláljuk a Messiást," hogy rátaláljunk Krisztusra! Legyünk méltó követői annak a Jézus Krisztusnak, aki mindannyiunkat meghivott örök országába. A m e n.

 


 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
2018.01.07.

 

Ahogyan Karácsony Ünnepe az Isten- és az ember, a föld és az ég találkozása, ugyanúgy Krisztus keresztsége is az. A leirt evangéliumi-látomásban is, mint üdvösségtörténeti-eseményben "Megnyilik az ég" és eggyé válik a földdel, mintha megszünne az ég és a föld közötti különbség. Helyre áll az ember által elrontott kapcsolat Isten- és az ember között.
Tegnap, Vizkeresztkor ünnepeltük, hogy a Karácsonykor született Gyermek Isten Fia, és Vizkereszt utáni vasárnapunk Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Ez a vasárnap évközi 1. vasárnapunk is.
Vizkereszt, január 6-a, Krisztus Urunk megjelenésének ünnepe: Keleti-Ortodox-Testvéreink Karácsonyi Ünnepe a Juliánus-naptár szerint. Napkelet bölcsei aranyat-tömjént-és mirhát hoztak ajándékba a Gyermeknek: aranyat a királynak, tömjént Istennek és mirhát (kenetet) Isten fölkentjének, Krisztusnak. Több, mint 2000 évvel az Istengyermek születése után, mi is tudjunk és merjünk ajándokat adni neki: lelki-ajándékokat. A megújulás jelével, az új szentelt-vizzel szenteljük meg lakásunkat és házainkat: szenteljük meg egész életünket. A betlehemi-csillaghoz hasonlóan vezessük mi is embertársainkat Isten Örök-Országa felé! Keresztelő Szent Jánoshoz hasonlóan meg kell, hogy lássuk Jézusban a Messiást, Őhozzá kapcsolva életünket.
Vizkereszt-ünnepével elkezdődik a farsang, amely hamvazó-szerdáig, a nagyböjt első napjáig tart. Az idei farsang ne a bálok és karneválok fontosságát jelentse számunkra, hanem azt, hogy farsangi maszkunkat és álarcunkat levetve, Isten szent szine előtt őszintén és imádkozó lélekkel folytatjuk földi zarándok utunkat.
Tegyünk meg mindent azért, hogy Jézushoz hasonlóan mi is a Mennyei Atya szeretett gyermekei lehessünk és kérjük Őt imáinkban: Istenünk, Te a mai napon kinyilvánitottad, hogy Jézus a Te szeretett Fiad. Add, hogy mi, akik keresztségünk óta a Megkeresztelt Üdvözitő követői vagyunk, ujjászületve vizből- és Szentlélekből mindvégig hűséges gyermekeid maradhassunk és kedved teljék bennünk. A m e n.

 

Kovács János nyugalmazott tábori lelkész, alezredes, kisegítő lelkész

 

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

 

Lelkiség / Elmélkedések