Lelkiség / Elmélkedések

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

 

2018

 

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
2018.12.30.

 

A család, mint minden emberi közösség alapja az élet-, a jövő- és a remény hordozója. A családból indul el az emberi élet, az egészséges családból: ami a társadalom legkisebb sejtje, "kis társadalom", a társadalom pedig "nagy család!" Ha egészségesek a családok, egészséges társadalom is. Sajnos családellenes világunkban mindkettő beteg. Kallódó gyermekek, széthulló családok korunk jellemzői. De szeretettel-, imával- és munkával mindkettő gyógyitható.
Egyházunk is Krisztus Nagy Családja, és mi keresztelkedésünk óta tagjai vagyunk. A Szent Család -a Kis Jézus, a Boldogságos Szűz Anya és Szent József- a mindenkori családok példaképei: akiket minden évben a Karácsony utáni vasárnap, az év utolsó vasárnapján, Szent Család vasárnapján ünneplünk, és ezen a napon áldjuk meg családjainkat is. Mint az év utolsó vasárnapján hálát adunk Istennek az elmúlt év (lelki) ajándékaiért és Kegyelmeiért és kérjük is áldását az új esztendőre. Imáinkban külön is kérjük, hogy gyermekeink, a Gyermek Jézushoz hasonlóan családban növekedjenek: korban-, bölcsességben- és kedvességben Isten és az emberek előtt!
Az Új Esztendő első napján egy "365 oldalas könyv" első tiszta lapja kezdődik számunkra: rajtunk múlik, hogy "mit irunk rá!?" Úgy töltsük ki az új évi naptárunk lapjait-, és napjait, hogy kedves legyen Isten előtt munkánk-, imánk- és szeretetünk. A m e n.

 


 

ADVENT 4. VASÁRNAPJA
2018.12.23.

 

4. adventi vasárnapunkon meggyújtottuk adventi koszorúnkon a h i t-, a r e m é n y- és az ö r ö m gyertyáinak lángjáról negyedik gyertyánkat, a s z e r e t e t gyertyáját. De lelkünkben is kell, hogy világitson mind a négy gyertya, hogy méltóképpen fogadjuk a Világ-Világosságát, a Szeretet érkezését! Nem valamit, hanem Valakit, aki az Örök Szeretet, és Akire érdemes volt várakozni. Minden Karácsony lényege, hogy Isten érkezik az emberhez, ahhoz az emberhez, aki arra született, hogy szeressen, befogadja és továbbadja Isten szeretetét. Ez legyen számunkra a legnagyobb karácsonyi ajándék: és tudjuk ezt a nagy ajándékot elfogadni Istentől! És érezzük, hogy évről-évre nemcsak eljön hozzánk Isten, hanem velünk is marad. (Mt 28,20). A Világ-Világossága egész földi életünket beragyogja legyőzve lelkünkben a bűn sötétségét, legyőzve minden évben az év legsötétebb éjszakáját is.
A betlehemi éjszaka és azóta minden Karácsony az Isten és az ember-, az Ég és a föld találkozása. Isten emberré lett, hogy az ember Istené lehessen! Erzsébet Máriát hite miatt boldognak nevezte, mert "Ő hitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr üzent neki." Legyünk mi is boldogok: higgyünk a beteljesedésben és érezzük, hogy Isten minket is "tekintetre méltatott!"
Advent befejezéseként ne aludjon ki lelkünkben a négy gyertya fénye, hanem Karácsony után is tovább világitson lelkünkben, vezetve mindannyiunkat "Örök Karácsonyunk" felé! A m e n.

 


 

ADVENT 3. VASÁRNAPJA
2018.12.16.

 

Elérkeztünk advent-közepéhez. A hit- és a remény gyertyái mellett ma meggyújtottuk a 3. gyertyánkat az adventi koszorúnkon: az ÖRÖM GYERTYÁJÁT. Örülünk, hogy közeledik a Karácsony. De mi közeledünk-e Karácsony felé? Isten keres minket: "Ébredj ember!..." És mi keressük-e Istent!?
Keresztelő János adventi programjával- és prófétai magatartásával segit nekünk is közeledni Isten felé, segit közelednünk Karácsony felé. Segit minket adventi várakozásunkban. És számunkra az advent lényege, hogy beteljesedjen várakozásunk! Keresztelő Szent Jánoshoz hasonlóan készitsük mi is elő az Úr útját: legyünk "JELEK" embertársaink számára. Adventünk legyen a cselekvő szeretet adventje!
A mai evangéliumunkból megtudjuk azt is: Mit kell tennünk!? Legyen számunkra valóban ez a nap az ÖRÖM VASÁRNAPJA, hogy Karácsony utáni hétköznapjaink is az öröm- és örvendezés napjai lehessenek! Földi életünk "nagy adventjében" is Isten szeretete őrizzen minket továbbra is Krisztus második eljövetelének napjáig. Örüljünk Karácsony közelségének, és mi is közeledjünk lélekben Karácsony felé. Érezzük azt, hogy minden (lelki) ajándék Istentől van, és a legnagyobb ajándéka számunkra, hogy Szent Fiát ajándékozta nekünk. Isten akaratát felismerve- és megvalósitva idei Karácsonyunk mindannyiunk örömteli ünnepe legyen. A m e n.

 


 

ADVENT 2. VASÁRNAPJA
2018.12.09.

 

Ahogyan Keresztelő Szent János előkészitette az Úr útját, ugyanúgy nekünk is útat kell készitenünk Isten felé és egymás felé. Tovább haladva adventi-zarándok
útunkon, a megújulás-, a megtérés- és a bűnbánattartás kell, hogy legyen "adventi programunk!" A Lukács szerinti mai evangéliumunk történeti időbe helyezi Jézus születésének- és földi életének eseményeit: Tibériusz császártól kezdve, Pilátus-, Heródes-, Fülöp- és Kaifás uralkodásának idejével jelöli meg Keresztelő János fellépésének időpontját (Lk 3,1-6), aki bejelenti a Megváltó születését!
Folytatjuk mi is adventi zarándokutunkat Karácsony felé, meggyújtva 2. adventi gyertyánkat, a remény gyertyáját, hogy Karácsonykor 4 égő gyertyával a lelkünkben világitva köszöntsük a Megváltót.
Adventünket minden évben szebbé teszi Szent Miklós püspök ünnepe (De. 6.) és a Boldogságos Szűzanya szeplőtelen fogantatásának ünnepe (Dec. 8). Kérjük továbbra is az Isten-Anya közbenjárását, hogy valóban "méltók lehessünk Krisztus igéreteire!" Legyen idei Karácsonyunk élő találkozás Jézussal, mint Isten Fiával, aki "velünk marad a világ végéig!" (Mt 28,20). Kérjük imáinkban Istentől azt a Kegyelmet, hogy évről - évre tudjuk folytatni földi életünk adventjének zarándokútját "Örök karácsonyunk" felé. A m e n.

 


 

ADVENT 1. VASÁRNAPJA
2018.12.02.

 

ÚJ(RA) A D V E N T ! Új kezdet, a megújulás ideje. Nemcsak egy új egyházi év kezdete, hanem várakozás, a biztos megérkezés reményében. Adventünk célja: várakozva megújulni! Ne csak külsőleg készüljünk Karácsonyra, hanem gyújtsuk meg lelkünkben is első adventi gyertyánkat és induljunk el helyes irányba karácsony felé, hogy adventi várakozásunk elérje célját és az adventi gyertyák erősödő fénye elvezessen mindannyiunkat karácsony világosságára! Persze nem egyedül várakozunk! Istennel való személyes együttlétünk, az imádság készit elő mindannyiunkat a Karácsonyi-Kegyelem befogadására és a Lelki-megújulásra.
Legyen számunkra az idei év adventje LELKI - ADVENT! Ne valami (vásárlás-nyüzsgés-rohanás), hanem Valaki foglalja el lelkünkben adventünk- és karácsonyunk centrumát: az a Valaki, aki miatt van a karácsony! Mert változtatni és megújulni csak akkor tudunk, ha mi is megváltozunk. Jó irányba változunk: és jó irányba indulunk Karácsony felé!
Már Advent is legyen ünnepünk: legyen az idő beteljesedésének ünnepe, érezzük egyre jobban Isten közelségét és mi is közeledjünk Isten felé, mi is közeledjünk Karácsony felé!
Imádkozva kérjük azt a Kegyelmet, hogy idei Adventünk valóban megújulás és új kezdet legyen és Isten felé vezető útunkon megmaradva, földi életünk adventje végén eljussunk Örök Karácsonyunkra. És addig a cselekvő szeretet tetteit gyakorolva közeledjünk Örök Karácsonyuk felé! A m e n.

 


 

KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA
2018.11.25.

 

Ma Krisztus Király ünnepével ismét véget ér egy Egyházi Év, de tanúságtevő keresztény életünk folytatódik: zarándoklunk tovább Isten Örök Országa felé. (Lk 1,33). Életünk célja, hogy eljussunk Örök Országába és az Ő szeretetprogramját már itt földi életünkben meg tudjuk valósitani, mint az Ő Örök Országának állampolgárai.
"Isten Országa bennünk van!" Nemcsak mi zarándoklunk Isten Országa felé, hanem kérjük is imáinkban "Jöjjön el a Te Országod!" Hogy ne csak időben, hanem lélekben is közelebb kerüljünk Hozzád!
Mint minden királynak, igy Krisztus Királynak is van "Országa": és az Ő Örök Országa egy államforma nélküli birodalom, ahol Ő mint Király nem hatalommal, hanem szolgáló szeretettel kormányoz, mint a lelkek királya. Mint töviskoronás király vállalja értünk a szenvedést és a halált, aminek következménye az örök feltámadás!
Mint minden polgári év vége, úgy az Egyházi Év vége is számadás: Számadás önmagunkkal, hogy hogyan valósitottuk meg a mögöttünk maradó évben Krisztus Király szeretettörvényeit!? Mit kell tennem az Új Egyházi Évben, mi az amit másképp kell csinálnom!?
Mint minden ünnepnek, mai ünnepünknek is van üzenete: mégpedig az, hogy minden emberi hatalomnak az Ő Örök Országához kell igazodni, és ezt a hatalmat nem kényszerrel, hanem szolgálattal kell gyakorolni.
Migrációs és terrorista világunkban, amikor a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk, napjainkban is aktuális az 1938-as Budapesti Kongresszusunk fohásza: "Krisztus kenyér, s bor szinében Úr és Király a föld felett, forrassz eggyé békességben minden népet és minden nemzetet!" A m e n.

 

 


 

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
2018.11.18.

 

Jövő vasárnap ismét véget ér egy liturgikus év és Krisztus Király vasárnapja után, Advent 1. Vasárnappal Új Egyházi Évet kezdünk. A liturgikus év végén Egyházunk a Szentirási részletekkel arra figyelmeztet, hogy a földi idő- és a történelem véges, amikor a jó megkapja jutalmát és a rossz megkapja büntetését.
Jeruzsálem pusztulása, mint az Ószövetség befejezése előképe a világ végének. Hogy mikor lesz a világ vége, arról konkrét időpontot Jézus sem ad. Az előjelek sem konkrét időpontot mutatnak, hanem az itélet valóságára figyelmeztetnek.
A keresztény ember kötelessége, hogy virrasszon és mindig készen legyen számot adni Örök Birája, Isten előtt! (Mk 13,24-32). Jézus figyelmeztet, hogy figyeljünk mi is az "idők jeleire" és "emeljük föl fejünket, tekintsünk a végső dolgok felé!" Vegyük észre az idők jeleiből, hogy azok már a végső utunk felé mutatnak! Keressem Jézust a mellettem lévő emberben, felebarátomban, mert csak igy találom meg életem értelmét, csak igy találok rá a közel lévő Istenre. Legyünk éberek és imádkozzunk: "Mk 13-33!"
A világot Isten teremtett és áldozatot hozott érte: saját Fiát adta áldozatul. Isten áldozata miatt van szeretet-, megbocsátás- és újrakezdés. Ezt jól tudta Szent Erzsébet is, de nemcsak tudta, hanem ÉLTE szeretetben a megbocsátást és megbocsátásban a szeretetet. És tudta azt is, hogy ez az ÉLET nevű kapcsolat tovább él a világ végéig, amikor "Isten lesz minden-mindenben!"
Erzsébetnek és a szenteknek példáját követve mi is hozzunk meg minden áldozatot, és Jézust lássuk minden emberben, de ne csak lássuk, hanem cselekvő szeretettel tegyünk meg mindent, hogy velük együtt egyre közelebb jussunk Istenhez! A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
2018.11.11.

 

Római katolikus vallásunk lényeges része az Istenkeresés, ami a farizeusokból hiányzik. Ők a vallásos gyakorlatukban nem Istent, hanem önmagukat keresik, és magas lovon ülve önmaguknak követelnek tekintélyt, nem Istennek! A mai vasárnapon Jézus egy negativ (farizeusi)- és egy pozitiv (követendő) példát állit elénk.
A szegény özvegy Istent keresi tiszta lelkülettel és tudja azt is, hogy Isten látja legkisebb tetteinket is. Istennek nem az adomány nagysága a fontos, hanem a lelkület: amit Tőle kaptunk, abból adunk Neki vissza.
A hatalom és a dicsőség keresése hiteltelenné teszi hitünket, mint ahogy a farizeusok hitét is, akiknek hite vallásos látszat alatt rejtőzködő önkozpontúság, egoizmus. A Krisztust követő keresztény ember életmódja nem önközpontú (nem egocentrikus), hanem Istenközpontú (Teocentrikus). A templomperselybe 2 fillért Istennek visszaadó özvegyasszony, mint teocentrikus ember, követendő példa mindannyiunk számára. Ő Istennek szerez tekintélyt nem Önmagának.Istennek legyen tekintélye, ne nekünk! A tekintélyt nem megkövetelni kell, hanem ki kell érdemelni.
Ahogyan a ma ünnepelt Szent Márton le tudott szállni a "magas lóról" és köpenyét a koldusra tudta teriteni, úgy nekünk is észre kell vennünk napjaink "lelki-koldúsait!" Az Úr Jézus sem magas lovon, hanem szamárháton vonult be virágvasárnap Jeruzsálembe.
Kérjük imáinkban, hogy a Szentlélek kiáradása által kapjuk meg a tiszta hit- és az igazlelkűség kegyelmét, és az maradjon is meg lelkünkben. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
2018.11.04.

 

Az evangéliumban hallott főparancs szerint minden embert szeretnünk kell. Persze Jézus nem azt kéri tőlünk, hogy tagadjuk meg érzelmeinket azokkal szemben, akik nem szimpatikusak, nem rokonszenvesek, de megmagyarázza, hogy mit jelent "szeretni ellenségeinket" is. Isten csak azt kéri tőlünk, amire képesek vagyunk, amit tudunk teljesiteni. Jézus tanitása szerint szeretni annyi, mint a Legfőbb Jót, Istent adni, magát Istent ajándékozni embertársaink számára. Jézus szerette a farizeusokat is, de keményen birálta őket, amikor nem fogadták el Isten Szeretet-törvényét, nem fogadták el Jézust Megváltójuknak! Jézushoz hasonlóan nekünk is magatartásunkkal- és példaadásunkkal kell, hogy segitségére legyünk embertársunknak Isten megtalálásában.
A főparancs minimális szinten annyit jelent, hogy senkinek nem kivánhatunk rosszat. A szeretet fokozatai: 1."Szemet-szemért, fogat-fogért!" Ez pusztán emberi törvény, jogi szinten. 2."Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!" 3."Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja barátaiért!" A főparancs hallatán az irástudó nem mer többet kérdezni Jézustól. De nekünk, Krisztust követő keresztényeknek itt nem szabad megállnunk, tovább kell lépnünk: kérnünk kell imáinkban, hogy az Úr tegyen minket is alkalmassá a főparancs követésére, vagyis, hogy Neki, a szeretet képviselőjének lehessünk méltó követői. Ő úgy szeretett minket, hogy életét adta értünk, nekünk is életünket kell adnunk felebarátainkért.
Számunkra a Szeretet nem törvény, nem valami, hanem Valaki. Isten Maga a Szeretet! (Jn 4,16). Istent szeretni helyesen csak embertársainkon keresztül tudjuk, és embertársainkat szeretni, csak Istenen keresztül, Jézus Isteni Tanitásán keresztül tudjuk. Kérjük imáinkban, hogy CSELEKVŐ SZERETETTEL méltó tanúságtevőknek bizonyuljunk. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
2018.10.28.

 

Jézus útban Jeruzsálem felé sok csodás gyógyitást tett: ezek közé tartozik a Jerikói vak koldús meggyógyitása. Ez a gyógyitás is közvetlen húsvét előtt, előképe a legnagyobb csodának, a feltámadásnak. A meggyógyitott ember "követi Jézust az úton", azon az úton, amely Jeruzsálembe a Golgotára vezet. És akinek megnyilik a szeme a hitre, követi Jézust: változtat életmódján, követi Jézust életének alakitásában is. Ez a helyes látásmód hiányzik a farizeusoknál és a nép vezetőinél, akik lelkileg vakok maradtak és nem ismerik fel Jézusban a Messiást!
Nekünk is helyesen kell látnunk, mint Jézus 21. századi követőinek és észre kell vennünk a lelki vakságban szenvedő embertársainkat és Jézus útjára kell vezetnünk őket. A szentekhez hasonlóan, akiket néhány nap múlva november 1-jén fogunk ünnepelni. "Hiszem a szentek egységét, várom a holtak feltámadását!" imádkozzuk a hitvallásunkban. Erre emlékezünk minden év november 1-jén és 2-án: mindenszentek ünnepén (Festum omnium sanctorum) és halottak napján (Dies mortuorum). De nem feledjük, hogy számunkra nemcsak az a kérdés: hogy van-e élet a halál után, hanem az, hogy milyen az életünk a halálunk előtt!? Sajnos napjainkban is vannak embertársaink, akik járják a maguk emberi útját, Isten Útja helyett. A kereskedelemmé fejlesztett "temetői kultusz" is elvonja figyelmünket a lényegről: mindenszentek ünnepéről és a halottak napjáról! Kérjük továbbra is imáinkban: "Add Urunk, hogy mi is, mint a Te néped, szentjeid példájára épitsük a Te Országodat, és igy a már előttünk eltávozott testvéreinkkel- és szeretteinkkel együtt mindannyian részesüljünk majdan szentjeid dicsőségében. Urunk, adj mindannyiunknak lelki világosságot, hogy Krisztus útján tovább haladva eljuthassunk Hozzád az Örök Világosságra. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
2018.10.21.

 

Az apostolok között is vannak hatalomra vágyók, karrieristák: Ők politikai Messiást láttak Jézusban. Nemcsak Jakabot és Jánost, a többi tizet is érdekli az emberi dicsőség és pozició! Ők csak abban különböznek a Zebedeus-fiaktól, hogy mig azok ketten őszintén kimondták amire vágytak, addig a tiz inkább hallgatott. Nem értették Isten Országának lényegét! Nem értették, hogy: "A Messiásnak szenvednie kell, és meghalni!" mert ez feltétele a feltámadásnak!
Csak Jézus feltámadása után és az első pünkösd után értették meg. Pünkösd után bátran hirdették, hogy JÉZUS ÉL! Az a Jézus örökké él, aki nem a hatalom szeretetét, hanem a szeretet hatalmát képviselte és napjainkban is képviseli! Ő nem az emberek akaratát, hanem a Mennyei Atya akaratát teljesitette, mert végtelen isteni szeretete, amely nem ér véget, nagyobb az emberek hatalmánál, ami véget ér!
És mi, Jézus Krisztus 21. századi követői- és tanúságtevői ismerjük Jakab és János vértanúságát, ismerjük jövőjüket. Mi is a Jézus iránti vonzódásunkkal és ne a hatalom szeretetével legyünk közel Mesterünkhöz: nem mellette uralkodva, hanem Őt követve, de mindenképp szolgálva. Mai missziós vasárnapunkon kérjük azt a Kegyelmet, hogy az "ITE MISSA EST!" MISSZIÓS küldetésünket méltón teljesithessük és imádkozzunk, hogy Jézus nyomdokain járva földi életünk végén a szenvedés- és a halál küszöbét átlépve eljuthassunk Örök Országába. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
2018.10.14.

 

Krisztust követő magatartásunk (kereszténységünk) nemcsak vallás, hanem életmód! A gazdag ifjút is érdekli ez az életmód, ezért szimpatikus Jézusnak: Jézus "ránéz és megszereti!" És Ő az a Jézus, akinek nincs vagyona, földi halálakor még köntösét is kisorsolták. Feltehetjük a kérdést: Hány vagyonos embernek sikerült fenntartania a nevét 2000 éven keresztül? Vagy hány vállalkozás maradt fenn ennyi ideig? Napjaink multimilliomosait fogják-e emlegetni 2000 év múlva?
Sikerorientált világunkban önmagam jóléte a legfontosabb függetlenül embertársam szegénységétől. Mai világunkban az anyagi javak birtoklása változott életmóddá, nem a Krisztust követő életmód! A ma embere "földhöz ragadt ember" és ilyen körülmények között kell nekünk keresztényeknek "éghez ragadt emberré lennünk!" A ma embere számára fontosabb a felhalmozott vagyon, mint örök üdvössége! A gazdagság földhözragadttá teszi az embert és eltériti hivatásától! Jézus a szegényeket, a lélekben szegényeket nevezi boldognak. Tudta ezt Jókai Mór is, aki jól ismerte a bibliát és Jézus evangéliumi tanitását, ezért is két regényének cime: "Gazdag szegények" és "Szegény gazdagok!" Leirja, hogy Isten Örök Országa felé a szegénység útján haladhatunk előre!
A gazdag ifjúnak van az evangéliumban egy "negativ" párhuzama: a "tékozló fiú!" A "tékozló fiú" bűnbánatot tart és megtér (visszatér) az atyai házhoz, mig a "gazdag ifjú" vagyonát megtartva távozik az "atyai háztól!" Az atyai házba, vagyis Isten Országába belépni csak üres kézzel lehet! (Mk 10,17-30).
Nekünk is válaszolja Jézus, hogy "Valami még hiányzik nekünk!" És ez a "valami" nem valami, hanem Valaki: maga Jézus Krisztus! Vannak anyagi- és vagyoni akadályok is, amelyeket el kell távolitanunk, ha meggátolnak minket itt földi életünk zarándokútján, ami örök életünk útja is. És nem feledjük Szent Ferenc figyelmeztetését: "A gazdagok feleslegeihez, a szegényeknek több, mint joguk van!" A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
2018.10.07.

 

Jézus tanitása szerint a házasság nemcsak emberi intézmény, hanem isteni akarat megvalósitása. Rámutat arra, hogy nem az a kérdés, hogyan lehet elbocsátani a feleséget, hanem az, hogy hogyan lehet megtartani! Látta és ma is látja, a sok válást, látja az elhagyott házastársakat, az árván maradt gyermekeket, látja a hűtlenség okozta sebeket. Csak akkor boldog egy család, ha imádkoznak egymásért a családtagok: ha tisztelik a házastársak Isten elgondolását.
Imádkozni kell azért, hogy a házastársak és a családok életét szentelje meg a szeretet, és szilárditsa meg a hűség, hogy igaz keresztény otthont teremthessenek és életük is példaképül szolgáljon. A családtagok és a házastársak tudjanak megbocsátani egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott a házasságtörő asszonynak.
A házasság nem elavult intézmény, nemcsak emberi intézmény, hanem isteni, szent dolog: Jézus Krisztus által alapitott Szentség.
Egyházunk nem bont házasságot, legfeljebb érvénytelenit. Kimondja: hogy a "megkötött házasság" a kötés pillanatában érvénytelen volt, mert...! Márk 10,2-16: "Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!"
Imáinkban kérjük továbbra is Isten áldását családjainkra, szentelje meg a keresztény családokat és a keresztény házastársakat: hogy életük példaképül szolgáljon embertársaik és az egész világ számára. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
2018.09.30.

 

Jézus evangéliumi tanitásában összehasonlitja és szembesiti a közösségen (az Egyházon) kivüli jót, az Egyházon belüli rosszal. Vannak napjainkban is "anonim" névtelen keresztények,akik nem ismerik Jézus tanitását, ők az Egyházon kivül teszik a jót, ezért fognak üdvözülni. Jézus tanitásának lényege, hogy testünk legfontosabb szervei, a szemünk- és a kezünk épségétől, és testi egészségünktől is fontosabb örök üdvösségünk. Egyházunkon és egyházközségünkön belül mi is felelősek vagyunk egymásért, felelősek vagyunk testvéreink örök üdvösségéért. Ezért imádkozzuk minden szentmise elején: "kérlek titeket testvéreim, hogy IMÁDKOZZATOK értem Urunkhoz, Istenünkhöz!" És ebben az IMÁDKOZZATOK kifejezésben benne van, hogy cselekvő szeretettel is tegyetek meg mindent testvéreitek örök üdvösségéért! Jézus Krisztus evangéliumi tanitását megvalósitva Isten akaratához igazitsuk életünket! (Mk 9,38-43).
És ma, Szentirás vasárnapján Egyházunk arra szólit fel, hogy olvassuk és valósitsuk is meg Jézus evangéliumi üzenetét. A szóbeli kinyilatkoztatás és az irásbeli kinyilatkoztatás, a Szentirás is Isten üzenete számunkra.
A héten, október 4-én ünnepeljük Assisi Szent Ferencet, aki nemcsak elsajátitotta, hanem meg is valósitotta ezt az isteni-üzenetet, mint Egyházunk legkrisztusibb szentje, a krisztusi szegénység lelkiségének hőse. A Kr.u.-i 12. század végén született, egy olyan családból, ahol elsődleges volt az anyagi jólét és annak gyarapitása, de Ő nem ezt az életmódot választotta!
Kérjük imáinkban azt a kegyelmet, hogy Szent Ferenchez hasonlóan mi is hiteles közvetitői lehessünk Jézus evangéliumi tanitásának! A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
2018.09.23.

 

Jézus tanitványai nem értik, hogy miért kell szenvednie a Messiásnak: ők egy dicsőségesen uralkodó politikai Messiásról álmodoznak. Jézusnak nem könnyű elfogadtatni velük az igazi messiási-eszményt: vagyis azt, hogy a Mennyei Atya akaratának teljesitése és a szolgáló szeretet együtt jár a szenvedésekkel és a megpróbáltatásokkal. Ennek a csúcspontja "életünket adni barátainkért!" (Jn 15,13). Ez a feltámadásnak is a feltétele: szenvedés és halál nélkül nincs feltámadás! Jézus is amikor szenvedéséről és haláláról beszél, azzal fejezi be beszédeit, hogy "harmadnapra feltámad!" Ezt az apostolok és tanitványai is csak a feltámadás után 50 nappal, Pünkösdkor értették meg, a Szentlélek értette meg velük, hogy Isten útjai egészen mások, mint emberi elképzeléseink!
Nem az uralkodás jelenti a sikert, hanem a szolgálat: nem a hatalom szeretete, hanem a szeretet hatalma! Isten Országának új rendjében csak az lehet első, aki mindenkinek a szolgája. Ezt úgy akarja Jézus megértetni tanitványaival, hogy egy gyermeket állit példaképnek, amikor azok arról vitatkoznak, hogy ki a nagyobb közülük. (Mt 18,3-4). A gyermek nem a saját erejében bizik, hanem szülei és mások hűséges szeretetében, igy nekünk is, ha Istent elfogadjuk Mennyei Atyánknak, biznunk kell az Ő megbocsátó szeretetében. Követve Szent Fia példáját a Szentlélekben kell állandóan megújulnunk: nem ösztönös emberi vágyaink, hanem a Lélek ereje kell, hogy irányitsa tetteinket és egész gondolkodásmódunkat. Mert Isten mindennapi életünk megpróbáltatásaival is nevel bennünket, erőt ad, hogy mindezeket szelid türelemmel vállalni tudjuk.
Imádkozzunk, hogy keresztény magyar családjaink is szelidséggel és alázatossággal tudják elfogadni a gyermekeket, mint Isten akaratát és Istennek tetsző módon keresztény bölcsességgel neveljék Őket. Legyünk mi is gyermekek: Isten gyermekei. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
2018.09.16.

 

Péter apostol megértette és megérezte, hogy Jézus valóban a Messiás. És nem politikai Messiás, akit a zsidók vártak. De miért kell a Messiásnak szenvednie!? És azoknak is, akik Őt követik!? Ezt már Péter sem értette! Csak Jézus feltámadása után értették meg az apostolok is, hogy halál nélkül nincs feltámadás.
Napjainkban is Istenként, Messisásként kell imádnunk Jézus Krisztust, érezve Péterhez hasonlóan, hogy Ő valóban Isten Fia, a Megváltó. Ebben legyünk Péterek, ne abban. hogy akadályozzuk Jézus Messisási küldetését. Isteni módon gondolkodjunk Jézusról. Ne emberi okoskodással akarjuk megmenteni örök életünket, hanem az Ő evangéliumi tanitása szerint merjük "elvesziteni" földi életünket! Vállaljuk "mindennapi keresztünket" és Isten akaratát felismerve vállaljuk, ha kell a szenvedéseket is, hozzákapcsolva Jézus szenvedéséhez. (Mk 8,35).
Péterhez hasonlóan napjainkban sem értjük és nem tudjuk elfogadni, hogy Isten a szenvedéseken-, a betegségeken- és a csalódásokon keresztül vezet minket Jézushoz, aki mindezeket legyőzte és feltámadt a halálból. Ezért nemcsak a szenvedéseket, hanem a halált is el kell fogadnunk, hogy mi is Őhozzá hasonlóan feltámadjunk a halálból!
Legyünk a Messisás méltó követői, vállaljuk ha kell a szenvedéseket. Felismerve Isten akaratát, vegyük fel "mindennapi keresztünket" és kérjük Isten Kegyelmét, hogy embertársainkat is segitve "kereszthordozásukban" velük együtt elnyerjük örök üdvösségünket. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
2018.09.09.

 

A betegségek és a fogyatékosságok nehézzé teszik életünket. De nemcsak testünknek vannak fogyatékosságai és betegségei, lelkünknek is! Fontos, hogy "lelki szemünkkel" is lássunk és "lelki fülünkkel" is halljunk! Ne legyünk lelki süketnémák! Ne szenvedjünk lelki vakságban!
Az ember a test- és lélek egysége: ahogy a test nem ember a lélek nélkül, úgy a lélek sem ember a test nélkül. Jézus nem egy betegséget, hanem a testből- és lélekből álló beteg embert gyógyitja: visszaadja az enber testi-lelki egészségét. Az orvostudomány is különbséget tesz az élő (gyógyitható) és az élettelen (holt) test között: a latin "corpus" és "cadaver" kifejezésekkel. Nem külön a test és külön a lélek, hanem az ember fog feltámadni, a testből- és lélekből álló ember.
Hallgatás a fegyverünk, sok beszéd fegyver ellenünk! Kérjük mi is Jézustól. hogy testileg-lelkileg egészségesen, nyitott lélekkel halljuk meg Isten üzenetét és adjuk is tovább: Effata! Nyiljunk meg! Tudjunk embertársaink felé is nyitottak lenni: tudjuk meghallani és meghallgatni is őket! Ne legyen bennünk "lelki süketség!" Ne legyen bennünk "lelki némaság!" Amikor hallgatnunk kell tudjunk hallgatni és ha szólnunk kell, ne maradjunk némák: ne maradjunk lelkileg némák! Jézus Kegyelme az, ami szólásra indit bennünket. Jézus az, aki a süketség és a némaság ördögét kiűzi lelkünkből és nyitottakká tesz embertársaink felé.
Kérjük, hogy nyissa meg fülünket, hogy meghalljuk amikor szól hozzánk, és nyissa meg nyelvünket is, hogy válaszolni tudjunk evangéliumi üzenetére: hangos szóval és cselekvő szeretettel tudjuk szolgálni Isten dicsőségét és embertársaink örök üdvösségét! A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
2018.09.02.

 

Jézus mindig óvta tanitványait a csupán külsőségekben megmutatkozó "ószövetségi-vallásosság"-tól, vagyis a farizeusok és az irástudók magatartásától. Az Ő evangéliumi tanitásának lényege a S z e r e t e t. Szeretnünk kell Istent és szeretnünk kell embertársainkat. A szeretet centruma az ember szive (lelke), és a képmutató farizeusok szive távol van Istentől. Bezárják lelküket Isten előtt, aki már a teremtéssel a szivbe irja örök törvényeit, a szeretet törvényeit: ezt kell az embernek megvalósitania Isten és a felebarát szeretetével. Ezt a belső törvényt érezni kell minden embernek, hogy tegye és szeresse a jót és kerülje a bűnt és a rosszat, mert a "Sok rossz belülről származik és tisztátalanná teszi az embert!" Csak Isten természetfeletti segitségével, a Kegyelemmel tudjuk a bűnt-, a kisértéseket- és a rosszat legyőzni és tenni a jót! Az igazságosságon is túl kell lépnünk szeretettel, mert a szeretet gazdagabb erény az igazságnál.
Ezt az Isteni Szeretetet, mint Újszövetségi Törvényt Jézus nem kőtáblára vési, hanem az emberi szivekbe irja. És nekünk válaszolnunk kell Jézus evangéliumi üzenetére: fel kell Őt ismernünk embertársainkban és Istenhez közeli szivvel-lélekkel szolgálni őket. Isten dicsőségét és minden ember javát szolgálva kell élnünk a világban. Mert az emberiség egyetlen nagy család a Teremtő Isten alkotta világban csak együtt tud létezni.
Legyünk nagylelkűek! Legyünk tisztaszivűek! Halljuk meg a szegények- és rászorulók üzenetét: Jézust látva bennük segitsük őket! Kérjük imáinkban a lelki-fejlődés és lelki gazdagodás Kegyelmét, hogy ne csak külső tetteinkkel, hanem belső meggyőződéssel, szivvel-lélekkel szolgáljuk Istent és embertársainkat. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
2018.08.26.

 

Nem a farizeusok, nem a zsidók, hanem Jézus tanitványai botránkoztak beszédén és tanitásán. Természetes-értelmi magyarázatot kerestek természetfeletti tanitásának magyarázatához természetfeletti hit nélkül. Hit nélkül, ami nem egyszeri ajándék számunkra, azért minden nap meg kell küzdenünk. Jézusnak sok olyan tanitása van, amely az emberi értelem számára érthetetlen és megmagyarázhatatlan, de hittel elfogadható- és és szeretettel, cselekvő szeretettel megvalósitható. Ezt röviden Szent Ágoston igy foglalta össze: "Hiszek, hogy értsek és értek, hogy higgyek!" Ezért kell vallásunkat gyakorló Krisztust követő kereszténynek lennünk. Ne csak "vasárnapi-keresztények" legyünk! Jézus nem mondta és nem tanitotta, hogy legyünk kényelmes követői, de azt igen: "Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak!" Ezért kéri hitünket és állhatatos kitartásunkat, hűségünket. Az Őt elhagyó tanitványait nem tartja vissza, nem megy utánuk, nem próbálja meggyőzni őket, hogy maradjanak és tanitásán sem változtat: mert az Ő tanitása örök- és változtathatatlan, az Ő tanitása Isten örök igéje. Az "Örök élet igéi Nála vannak!" Hit dolgában nem fogad el megalkuvást!
Isten, a Teremtő több, mint az általa teremtett világ. Jézus természetfeletti tanitása több, mint tudomány: "Lélek és élet!" Ennek kell, hogy gyakorlati megvalósitói legyünk: földi életünk bevezetés az örök életbe, részesedés Isten életéből. Csak Krisztus tanitásának megvalósitásával nyerhetjük el örök életünket, semmilyen más tanitással nem: ezért mondja Péter apostol: "Az örök élet igéi Nálad vannak! Hová mennénk!?"
Kérjük imáinkban azt a természetfeletti kegyelmet, hogy méltó- és kitartó képviselői legyünk Isten Igéjének és Jézus evangéliumi tanitásának. A m e n.

 


 

ISTVÁN A KIRÁLY ÉS A SZENT
2018.08.20.

 

Szent Királyunkat nemcsak a Kárpátok övezte hazában ünnepeljük, hanem szerte a nagyvilágban, ahol magyarok élnek emlékezünk az Ország- és Egyházalapitó apostoli királyunkra. 1083. augusztus 20-án, Szent László királyunk uralkodása idején Székesfehérváron ünnepelték szentté avatását. Azóta ez a nap magyarságunk szent ünnepe. István a Magyar Törzsek Szövetségéből alapit Egységes Magyar Államot, Magyar Királyságot és Magyar Egyházat, mint apostoli király. Uralkodása idején (1000-1038) és a későbbi évszázadokban is Magyar Hazánk lett a Keresztény Európa védőbástyája, a hősöket és szenteket adó Pannónia. Igy lépett be fiatal Magyar Államunk az európai nemzetek közé.
Két érsekséget (Esztergom- és Kalocsa) és nyolc püspökséget (Veszprém-, Győr-, Pécs-, Vác-, Csanád-, Eger-, Erdély és Bihar) alapit, amelyek napjainkban is lelki- és szellemi műhelyei Magyar Egyházunknak. Az általa alpitott benedekrendi apátságok (Pannonhalma-, Zalavár-, Pécsvárad-, Bakonybél- és Zoborhegy) közül Pannonhalma még napjainkban is működő szerzetesrend és kiemelkedő oszlopa nemcsak a hazai-, hanem az európai missziónak is!
István Királyunk nagysága a magyar jogalkotásban és a törvények bevezetésében- és megtartásában is megnyilvánul. Törvényei évszázadokon át védték- és óvták országunkat, biztositották magyar népünk jövőjét, fiatal államunkat is bevezetve a keresztény eszmékből és hazaszeretetből származó előnyökre.
A világtörténelem azon kevés uralkodói közé tartozik, aki sohasem vezetett sikertelen háborút, de még vesztes csatájáról sem tudunk. A nyugati uralkodókat is megelőzve, elsőként ajánlotta föl hazánkat és egész magyarságunkat a Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagy Asszonya oltalmába: ezzel megvetette alapját a Regnum Marianum, Mária Országa keresztény eszméjének.
Fiához, Szent Imre Herceghez intézett isteni törvényeket tartalmazó "Intelmei" ma is aktuálisak, minden magyar ember számára. Épségben maradt jobb keze, a "Szent Jobb" nemzeti karakterünk formálásában is segit bennünket és napjainkban is mutatja számunkra az utat, melyen továbbra is haladnunk kell Európában és a Világban. Jelenlegi világunk szellemi- és politikai zűrzavarában is vezet bennünket a szebb és boldogabb magyar jövő felé. Kérjük imáinkban Magyarok Nagy Asszonyának-, Szent Királyuknak-és Árpádházi Magyar Szenjeinknek közbenjárását, hogy meg tudjunk maradni kereszténynek és meg tudjunk maradni magyarnak. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
2018.08.19.

 

Az Oltáriszentség (Eucharisztia) lelki táplálékunk: testileg is és lelkileg is erősit. Szent János evangélista már jól ismeri a három együttlátó (Mt-, Mk- és Lk) evangéliumot és Ő már néhány évtizeddel később az Eucharisztia fontosságát emeli ki irásaiban. Evangéliumának lényege, hogy "éhségre" és "nyitottságra" van szükségünk, amit "HIT"-nek nevezünk. Ez azt jelenti, hogy keresnünk kell a találkozási pontokat Istennel, a kenyér és a bor kettős tapasztalati valóságában is: igy lehet az Oltáriszentség örök éltünk étele és itala, mint "Új-Szövetségi-Áldozat"! Jézus a kenyér- és a bor szinében (tapasztalati valóságában) maradt velünk. A vérét ontotta egyetlen- és örök áldozatában és jelenvalóvá tette azt örökre szentségi formában. Igy vesszük magunkhoz a szentáldozásban az istenségében- és emberségében feltámadt és ma is élő Jézus Krisztust. És az Ő Szent Teste- és Vére a mi jövendő feltámadásunk és örök életünk jele is! Igy képviseli a miséző pap az apostoli folyamatosságot: successio apostolica. Igy mindannyian, amikor részt veszünk a szentmisén, függetlenül az utolsó vacsora (első szentmise) óta eltelt kétezer évtől, mi is jelen vagyunk az utolsó vacsorán.
Jézusnak ez az életadó és önmagát ételként adó szeretete, ősképe minden földi szeretetnek, ami semmihez sem mérhető: mérhetetlen! És semmihez sem hasonlitható, fölötte áll minden szeretetnek, de mindenképp forrása és megszentelője minden földi szeretetkapcsolatnak is.
Kérjük a Mennybe Fölvett Szűz Anyának, Nagy Boldog Asszonyunknak és Szent István királyunknak is közbenjárását, hogy Krisztus Szent Testének- és Szent Vérének magunkhoz vétele továbbra is erősitsen minket földi életünkben és annak végén eljussunk égi országának örök asztalához. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
2018.08.12.

 

Jézus Krisztus Isten Fia, a Megváltó, aki érettünk emberré lett: valóságos Isten, és valóságos ember. A tömeg, ami nem közösség, Jézusnak csak az emberi természetét ismeri el, azt, amit lát és közvetlen megtapasztal. A csodálatos kenyérszaporitáskor a tömeg lakott jól, hallotta Jézus tanitását és látta több csodáját, mégis zúgolódott ellene. Csak az emberi- és nem az isteni természetét látják, annak ellenére, hogy a csodákat isteni hatalmával teszi.
Az ószövetségi manna étele volt a vándoroknak és a zarándokoknak, hogy elérjék az igéret földjét. (Jn 6,48-49). Az Eucharisztia az égből alászállott élő kenyér, lelki ételünk, hogy eljussunk örök életünkre. Kegyelmi erőforrás. De nemcsak az Eucharisztia, az Oltáriszentség, hanem a Bűnbánat Szentsége is az. Szentmiséinket bűnbánó imával kezdjük és a szentmise befejezése előtt szentáldozáshoz járulunk, ami örök életünk előképe. Jézus számunkra az ÖRÖK ÉLET KENYERE.
Ha értelmezzük a kenyérszaporitás csodáját 5 fokozatot különböztethetünk meg: 1.Isten, a Mennyei Atya, aki Szent Fiát igazolta (Jn 6,24-35). 2.Jézus, mint Isten Fia az Atya akaratát teljesiti, 3.A Jézus által adott kenyér, 4.A Jézus által adott kenyér tulajdonságai és 5.A tanitást hallgató emberek feladatai: mind az 5 fokozat segit befogadni Jézus evangéliumi tanitását és segiti 21. századi feladataink teljesitését!
A mai tanitás a 4. fokozat tanitása és az 5. felé mutató üzenettel zárul: Jézus világosan és érthetően tanitja, hogy Ő Maga az Élő Kenyér és ezt a Kenyeret nemcsak "hinni" hanem "enni" is kell! Ezt adta először az utolsó vacsorán, és ma is ezt, Önmagát adja nekünk, hogy majdan folytassuk eucharisztikus lakománkat örök országa égi asztalánál. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
2018.08.05.

 

Az Oltáriszentségben ünnepeljük, hogy Jézus itt maradt velünk a kenyér- és a bor szine alatt: "Velünk az Isten!" (Iz 7,14 Mt 1,23, Mt 28,20, stb.). Augusztus minden vasárnapján az Oltáriszentségről, az Eucharisztiáról szólnak a vasárnapi evangéliumok. Egy közösség egysége a közös étkezésben mutatkozik meg leginkább: egy természetfeletti közösség egysége a "természetfeletti étkezésben" az Eucharisztiában. Megalapitotta az Oltáriszentséget az utolsó vacsorán, az első szentmisén: testének és vérének szentségi jelenlétét alapitotta és megigérte, hogy velünk marad a világ végéig. Önmagát adja nekünk.
Az örök méccsel jelzett tabernákulumban Ő teszi Isten valódi házává templomainkat, ahol Isten Fia jön el oltárainkra a mi közösségünkbe. Őt vesszük magunkhoz a szentáldozásban és visszük magunkkal, mint a Nagy Jelet!
A zsidók is égi jelet követelnek Jézustól: ahhoz hasonlót, mint az égből leszálló manna volt. (Jn 6,30 és Mk 8,11). De Jézus nem egyszeri étkünk, hanem mindennapi kenyerünk, az örök élet kenyere, aki az égből, Istentől, az örök élet birodalmából szállt alá és életet ad a világnak. Nemcsak földi, hanem mennyei kenyérért is imádkoznunk kell, hogy Isten Krisztus által táplálja éhező lelkünket. Imádkoznunk kell azért is, hogy földi jólétünkért való küzdelmünk ne oltsa ki lelkünkből az örök üdvösség utáni vágyakozásunkat! Minden szentáldozásban tudjunk megújulni, mert csak igy lesz "áldozatunk kedves a Mindenható Atyaisten előtt!" Csak igy leszünk méltóak elnyerni örök életünket. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
2018.07.29.

 

A kenyérszaporitás csodája az Eucharisztia előképe. Nem egy emberrel, nem is egy kisebb csoporttal, hanem sok-sok emberrel történik. Itt nemcsak az a csoda, hogy Jézus mennyiségileg megsokasitotta a kenyeret, hanem minőségileg: az Ő jelenléte-, tanitása- és kisugárzása hatására az emberek bátran be merték adni a közösbe azt a keveset, az 5 kenyeret és a 2 halat, amijük volt. Vagyis Jézus jelenléte feloldotta az önzést és a félelmet és a tömeget közösséggé, a kenyér közösségévé alakitotta át. A szineváltozás-, a csodálatos halfogás- és a vizen járás egy szűkebb kör, a tanitványok hitbeli megerősitését szolgálja, de a kenyérszaporitás csodája tömeggel, sok-sok emberrel történik.
A testből- és lélekből álló embernek nemcsak testi-, hanem lelki táplálékra is szüksége van. Ezért változtatta át Jézus az utolsó vacsorán a kenyeret Szent Testévé és a bort Szent Vérévé, ami örök időkre szól!
Családellenes világunkban a nagymamák vasárnapján, Szent Anna ünnepén imádkozzunk azért is, hogy az idősebb korosztály nagyobb megbecsülést és nagyobb tiszteletet kapjon! De imádkozzunk azért is, hogy helyesen lássuk embertársaink testi-lelki igényeit, hogy mindent megtehessünk a szegénység és az éhinség megszüntetésére! Ne tömeg legyünk, hanem közösség, olyan közösség, amely bizik ma is Mesterében és ha csak öt kenyere van és két hala a közösségen belül Jézus a kevéssel is csodát tehet. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
2018.07.22.

 

Korunknak és a mai embernek a "betegsége" a folytonos rohanás. Egyre több a munkába temetkező és soha nem pihenő ember. Nemcsak a test, a lélek is elfárad! A munkában elfáradt, testből-és lélekből álló embernek nemcsak testi, hanem lelki pihenésre is szüksége van, időnként meg kell állnia. Nekünk is tudnunk kell kikapcsolódnunk és tudnunk kell Jézussal együtt megpihennünk. Jézus nem elmenekülni akar tanitványaival, az odasiető tömeget nem küldi el, nem keres másik "még magányosabb helyet" hanem "megesik rajtuk a szive" és tanitani kezdi őket. (Mk 6,30-34). Mint Jó Pásztor tovább dolgozik, mert az evangélium hirdetése még a pihenésnél is fontosabb!
A pihenés célja, hogy jobbá- és eredményesebbé tegye munkánkat. Mi tudunk-e pihenni? Tudunk-e megállni, hogy felüdüljünk? Tudunk-e ünnepelni? Tudunk-e Jézussal együtt elvonulni és Vele együtt pihenni? Tudjuk-e az Úr napját, a vasárnapot megszentelni?
A munka- és a pihenés kettősségét úgy oldhatjuk fel, hogy egyszerre nem csinálhatjuk a kettőt. Tudnunk kell pihenni, tudnunk kell dolgozni és tudnunk kell ünnepelni! Isten Örök Országát épitve kell apostolkodnunk és dolgoznunk, mint a Teremtő Isten munkatársai. Napjainkban sokminden válságban van, de a Krisztust követő keresztény ember nem lehet válságban. Nekünk is a rosszul megélt aktivitás helyett az ünnepléssel- és pihenéssel ötvözött munkát kell képviselnünk.
Napjaink profitorientált világában a munkaadók és a munkavállalók nem törődnek az evangélium tanitásával, pedig Jézus figyelmeztető tanitása minden embernek, nekik is szól!
Nem szabad megengednünk, hogy elrabolják tőlünk az apostolkodás- és evangelizálás munkájának örömét! Továbbra is kérnünk kell imáinkban azt a kegyelmet, hogy a munkát tartsuk fontosnak úgy, hogy természetfölötti értelmet adjunk neki és nemcsak a munkánk, hanem a pihenésünk- és ünneplésünk is kedves legyen Isten előtt. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
2018.07.15.

 

Az evangélium terjesztésével küldetésüket teljesitő apostolok útipoggyász nélkül (kenyér, tarisznya, pénzzel teli öv nélkül) kelnek útra Galilea útjain. Az egyszerűség és a bizalom képviselői, akik igénytelenségükben is reménykednek, hogy megélnek Isten kezéből. Azok a városok, amelyek befogadják őket, Isten Igéjét fogadják be, és igy lesznek Ők is az apostolokhoz hasonlóan az Isteni Ige tanúi.
Nekünk is ez a feladatunk: dolgozni az Egyházban, Jézus evangéliumi tanitását megismerve az apostolokhoz hasonlóan terjeszteni Isten Országának örömhirét. Keresztény tanúságtevő küldetésünk, hogy napjainkban is útipoggyász nélkül, Isten vándoraként keljünk útra "korunk hitetlen Galileájának" útjain. És ebből a szempontból szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint az apostolok, akik Izrael városaiban és falvaiban már megkezdték Isten Örök Országának épitését. Tőlünk ma azt várják embertársaink, hogy számukra lelki segitséget nyújtva velük együtt legyünk az evangélium gyakorlati megvalósitói. A Galileában megkezdett apostoli munka folytatóiként kell feltérképeznünk azokat a helyeket városainkban és falvainkban, ahol Isten Lelke már működni kezdett, ahol "nem kell a port is leráznunk lábainkról vád képpen ellenük!" (Mt 6,7-13). Jézus Krisztus tanúságtevőiként legyünk segitségükre, hogy ők is rátaláljanak az Isten felé vezető útra. Azonosulnunk kell az úton lévő apostolokkal, és hozzájuk hasonlóan hinnünk kell, hogy Isten Igéje hatékonyabb munkánknál. Az apostolokhoz hasonlóan hinnünk kell, hogy Magát Jézust visszük magányos embertársaink számára, hogy ne legyenek egyedül, legyünk együtt Isten Országának épitői. Legyünk együtt "boldog lelki szegények" legyünk "szegény gazdagok" napjaink "gazdag szegényei között!"
Érezve, hogy jót tenni jó, a Kr.u-i XXI. évszázad apostolaiként le kell győznünk modern világunk kisértéseit és a bűn miatt szegénnyé váltakat nekünk kell "evangéliumi szegényekké" változtatni. Ehhez kérjük imáinkban a Szentlélek Erősitő Kegyelmét. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
2018.07.08.

 

Jézus otthon, Názáretben tanit a zsinagógában. Akik hallgatják, a hitetlen és csodálkozó földijei, nem ismerik fel Benne a Messiást. A hitetlen Názáretiek figyelme
megáll az emberi dolgok szintjén, nem képesek továbblépni (transzcendálni) az isteni dolgok természetfeletti szintjére. Nekünk sem szabad megállnunk az emberi dolgok szintjén, hanem az evangéliumi és az apostoli tanitást megvalósitva az "Odaföntvalókat kell keresnünk, és az összes többit megkapjuk!" El kell fogadnunk és viszonoznunk kell Isten szeretetét, aki azonossá válik velünk Jézus Krisztusban a 2. Isteni Személyben és bennünk lakik a Szentlélek által, a 3. Isteni Személy által: "Az Ige testté lőn és bennünk lakozik!" És ha valóban bennünk lakozik, akkor kérjük Őt, hogy képesek legyünk továbblépni az isteni dolgok természetfeletti szintjére és képesek legyünk változni- és változtatni az örök szeretet irányába. Mert arra teremtettünk, hogy az Atya gyermekeiként, Jézus testvéreiként, és Szent Anyjának oltalma alatt Isten örök- és el nem múló teljes életének legyünk részesei!
"Senki sem próféta a saját hazájában!" (Nemo profeta in patria sua!"). Mk 6,1-16. A "Mária Fia" kifejezés is azt mutatja, hogy Jézus egyetlen fia Máriának és mutatja azt is, hogy József ekkor már nem volt életben. És most az aratás idején is Sarlós Boldog Asszony közbenjárása által kérjük Isten áldását aratóink munkájára és az Ő ünnepével kezdjük az új kenyeret adó aratást. Annak az új kenyérnek az aratását, ami számunkra az Eucharisztiában az örök élet kenyerévé változik és igy lesz mindennapi (testi) és természetfeletti (lelki) táplálékunk: földi- és örök életünk tápláléka, az élet és szentség forrása. És kérjük külön azt a Kegyelmet is, hogy soha ne utasitsuk vissza a felismert igazságot. Jézus evangéliumi tanitását földi életünkben magvalósitva, munkánk, tetteink és imáink és egész életünk és áldozatunk kedves legyen Isten előtt. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
2018.07.01.

 

Jézus számára a természetfeletti csoda is természetes. Folytatja csodás gyógyitásait, amelyek emberi mértékkel mérve egyre nagyobbak. És ez az emberi mérték azt gondolja, hogy a halál határt szab Jézus hatalmának. De Jázus isteni-hatalma a halál könyörtelen hatalmát is legyőzi. Csodáit is 2 csoportba sorolhatjuk: 1.Amikor küldetését és tekintélyét bizonyitja: pl. egy béna ember meggyógyitása. (Mk 2,1-12). 2.Amikor egyszerűen szeretettel gyógyit és szeretettel ad vissza életet. A halott kislányt is úgy szólitja meg, mintha élne: "Talita kúm!" Kislány kelj fel! (Mk 5.21-43). A kislány szülei örömükben mindent elfelejtenek: Jézus figyelmezteti Őket, hogy adjanak neki enni!
A vérfolyásos asszonyhoz is szeretettel fordul, rátekint elesettségére, meggyógyitja és küldi tovább: "Menj békével, szabadulj meg a bajodtól, pótold a hiányosságaidat, légy újra teljes, légy újra EGÉSZ, légy újra EGÉSZséges!"
És a "Csodán" csodálkoznak, nemcsak a jelenlévők, hanem a tanitványok is. Jézus viszont egészen nyugodt marad, mintha nem természetfeletti csoda, hanem a legtermészetesebb dolog történt volna. Mert az Ő számára a természetfeletti is természetes.
Mi is csak akkor vagyunk igazán Krisztusiak (Keresztények), ha a természetfeletti dolgok is természetessé válnak számunkra. Ne e világi csodákat várjunk Jézustól, hanem higgyünk Benne! Legyen hitünk! Higgyük, hogy Jézussal valóban itt van Isten Országa: eljött, megvalósult. Fogadjuk el mi is a felénk nyúló isteni-gyógyitó kezet, higgyünk természetfeletti, gyógyitó erejében és kérjük imáinkban, hogy megszabadulva betegségeinktől, gyógyultan, testileg-lelkileg EGÉSZségesen adhassunk hálát Istennek és rajtunk is beteljesedjen az örök csoda, az örök feltámadás. A m e n.

 

Kovács János nyugalmazott tábori lelkész, alezredes, kisegítő lelkész

 

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

 

2018

 

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE
2018.06.24.

 

Június 24-e Keresztelő Szent János születésének ünnepe, aki hat hónappal volt idősebb Jézusnál. Hat hónappal az angyali üdvözlet előtt Isten elküldte Gábor angyalt a jeruzsálemi templomban szolgálatot teljesitő Zakariás paphoz János születésének örömhirével. Egyházunk karácsony előtt fél évvel ünnepli Keresztelő Szent János születését, aki nemcsak meghirdette, hanem meg is mutatta az Üdvözitőt. Mint az Úr Jézus előhirnöke, Ő az "Ószövetség utolsó- és az Újszövetség első prófétája" Nemcsak vértanúságának napjáról (augusztus 29.) emlékezik meg Egyházunk, ahogyan a többi szenteknek ünnepeiről, hanem születésének napját is megünnepeljük.
Keresztény életünk is kell, hogy hasonlitson Szent János életéhez! Ahogyan Ő rámutatott Jézusra, mint Isten Fiára, nekünk is úgy kell rámutatnunk. Jézus nem szupersztár, nem egy próféta a sok közül, Ő nemcsak egy ember hanem valóban "Isten Fia a Megváltó, aki elveszi a világ bűneit!" Nekünk is Isten Országát kell épitenünk és Jézus Krisztus második eljövetelének előhirnökeként, nemcsak nevünkben kell Krisztust követő kereszténynek lennünk, hanem a valóságban is!
Kérjük imáinkban Istentől azt a Kegyelmet, hogy ahogyan a keresztelő utat készitett nekünk Jézushoz és Jézus által Istenhez, úgy készitsük mi is az utat, az evangéliumi tanitás útján járva és szolgálva Isten dicsőségét és embertársaink örök üdvösségét. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
2018.06.17.

 

A parányi mustármagról szóló példabeszéd hasonlit Isten Országához. Isten-Örök-Országa is: élet, csirázás és szárba szökkenés. A mag tulajdonságaiban és törvényében benne van növekedés és a fejlődés elfogadása is, vagyis a változás: a mag megsemmisül és teremni fog! "Elhal és bő termést hoz!" (Jn 12,24). Isteni erő működik benne titokzatosan, és ez juttatja a teljes kifejlethez.
A példabeszédben Isten Országa az Egyház, a magvetés az igehirdetés (és a prédikáció), a szántóföld az igehirdetést hallgató keresztények lelke, a magvető, az igének hirdetője Krisztus és az Ő igéjének hirdetői, az aratás a halál, a sarló Isten akarata. A jó szántóföld, az ember lelke készségesen fogadja be Isten igéjét és készségesen teljesiti Isten akaratát. Ahogyan a magvető várakozik a termés beéréséig, ugy kell nekünk is türelmesen várni Jézus Krisztus második eljövetelét. A csodát Isten teszi, amikor a parányi magból terebélyes nagy fát növeszt. Láthatatlan, de megtapasztalható ereje által a Szentlélek látható növekedést (Életet) ad minden kicsi magnak, minden élőlénynek, az Ő törvénye irányit mindent, ami él. Csak az élő ember, mint Isten legtökéletesebb teremtménye képes elfogadni ezt a csodát és felfogni értelmével az életnek ezt a rendszerét. De mindig marad az ember számára megismerhetetlen terület, amit hittel kell elfogadnia. Nekünk is terebélyes fává kell növekednünk földi életünk végére, hogy addig az Ő akaratát teljesitve valóban bejuthassunk Örök Országába: "Elhalt búzaszemekké kell lennünk, hogy bő termést hozzunk!
Kérjük imáinkban azt a kegyelmet, hogy Isten-Örök-Országáért hasonlitsunk a parányi mustármaghoz és mint terebélyes fa verjünk örökre gyökeret Isten Országában földi életünk végén. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP
2018.06.10.

 

Szent Márk evangéliumának ez a szakasza (Mk 3,20-35) négy eseményt mutat be Jézussal kapcsolatban: 1.Kafarnaumi rokonait, akik haza akarják vinni a "megzavarodott" Jézust. 2.A Jeruzsálemi irástudókat, akiknek vádaskodását Jézus kivédi. 3.Jézus tanitását a Szentlélek elleni bűnökről. És a 4.Jézus "valódi" rokonait.
1./Az egyre népszerűbb Jézust tömeg veszi körül és Ő csodákat tesz: gyógyit, parancsol a tisztátalan lelkeknek. Nem megzavarodott, hanem még az emberhez méltó életmódot is elhanyagolja, tulbuzgó megváltói-küldetésének teljesitésekor: evésre sincs igénye, kilép önmagából (exisztémi, gör.),
2./És valóban zavarba ejtő viselkedése, ami nem természetellenes, hanem természetfeletti. Ebből készitenek az Őt vádoló farizeusok természetellenes vádiratot: "ördögi" hatalommal tud parancsolni a tisztátalan erőknek, a gonosznak. Jézus példázata szerint a sátán, a gonosz önmagát nem űzheti ki az emberek lelkéből, csak a Szentlélek az, aki erre képes!
3./Ezért nem nyernek bocsánatot a Szentlélek elleni sátáni bűnök! Isten, aki végtelenül irgalmas, az embereknek megbocsátja bűneit, de a gonosz lélek nem nyer bocsánatot, bűne "örökre megmarad!" (Mk 3,29).
4./Jézus melletti állásfoglalásunk, követése és tanitásának megvalósitása ráhagyatkozásunk a Szentlélekre. Csak igy vagyunk Jézusnak "rokonai!" Az irástudók, akik gonosz szándékkal Isten örömhirének, az evangéliumnak Jézusban felismerhető elérkezése ellen érvelnek és vádaskodnak lélektelenné (Szentlélektelenné!") válnak és ez az életmódjuk lelketlenné és megátalkodottá teszi egész életüket.
Kérjük Istent imáinkban, hogy az Ő akaratát felismerve, a Szentlélek megújitó erejével valósitsuk meg Jézus Krisztus evangéliumi tanitását. A m e n.

 


 

ÚRNAPJA
2018.06.03.

 

Minden évben a Pünkösd utáni második vasárnapunk Úrnapja: Krisztus Szent Testének és Szent Vérének ünnepe, az Oltáriszentség ünnepe. Ünnepeljük azt az üdvösségtörténeti eseményt, hogy Jézus Krisztus igérete szerint velünk maradt a Kenyér- és a Bor szine alatt. (Mt 28,20).
Az Oltáriszentség az egyetlenegy Szentség, amelyet Krisztus Urunk nem a feltámadása után, hanem közvetlen előtte, az utolsó vacsorán (Első Szentmisén) alapitott. És ebben a Szentségben nemcsak ajándékot adott, hanem Önmagát adta nekünk embereknek! Ezért DEMONSTRÁLUNK a MONSTRANCIÁVAL, a Szentségtartóval, vagyis megmutatjuk és felmutatjuk az Úrfelmutatáskor átváltoztatott Szent Testet és Szent Vért, bizonyitva, hogy az Úr velünk maradt.
Ezért nem ér véget Úrnapi Körmenetünk, hanem minden Szentmisében folytatódik: Világegyházunk templomaiban minden nap minden órájában és minden percében ünnepeljük az Eucharisztiát valahol, mint "Hitünk Szent Titkát!"
Kérjük imáinkban a velünk maradt Üdvözitőt, hogy Krisztushivők legyünk mindnyájan egyek, és részesedve a megváltás nagy művében, hétköznapjainkat is az "ÚR NAPJÁVÁ" tudjuk változtatni!
A Budapesti Eucharisztikus Világkongresszusunk előtt kérjük az Oltáriszentségben velünk maradt Idő- és Örökkévalóság Urát, mint Béke Fejedelmét, hogy békétlen világunkban Ő, aki "Úr és Király a föld felett, forrasszon eggyé minden népet és minden nemzetet!" A m e n.

 


 

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
2018.05.27.

 

Nemcsak a mai ünnepen, hanem minden alkalommal, amikor keresztet vetünk magunkra, azt a HÁROM SZEMÉLYT hivjuk segitségül, akik együtt a Három Személyű Egy Istent jelentik. Az Atya teremtette (Teremtő), a Fiú megváltotta (Megváltó), a Szentlélek pedig megszenteli a világot. Véges (természetes) emberi értelmünkkel is eljutunk addig, hogy Isten létezik, de továbblépni csak (természetfeletti) hittel tudunk. "Hiszek, hogy értsek, és értek, hogy higgyek!" irja Szent Ágoston. Hisszük a Három Személyű Egy Istent: hisszük a háromságban az egységet és az egységben a háromságot. Elszemélytelenedő világunkban az ember nehezebben jut el a Személyes Isten létezéséig: a logika szintjén leáll, nem pótolja szeretettel.
A mai ünnepen ünnepeljük az ember- és az Isten csodálatos közösségét: ünnepeljük azt, hogy együtt vagyunk Jézus Krisztussal (Mt 28,20) és "a Szentlélekkel is együtt, az Atya Isten dicsőségében!" Az Atya-a Fiú- és a Szent Lélek kapcsolata kölcsönös szeretet és szeretetben való egység. Jézus Krisztus "Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett!" - imádkozzuk a hitvallásunkban.
A 3 Személyű Egy Isten megvallásával lettünk keresztények, imáinkat is az Atya- a Fiú- és a Szent Lélek nevében kezdjük és azzal is fejezzük be. Az Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szent Lélek temploma vagyunk. Kérjük imáinkban, hogy "a Mi Urunk Jézus Krisztus Kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek Isten egyesitő ereje alakitsa életünket!" Imádkozzunk azért is, hogy a Szentháromság Egy Isten kiáradó szeretete vezessen minden embert az evangéliumi-tanitás világosságára, hogy mi, akik a keresztségben Isten gyermekei lettünk, eljussunk a Szentháromság Egy Isten boldogitó, véget nem érő szinelátására. A m e n.

 


 

PÜNKÖSD
2018.05.20.

 

Pünkösdvasárnap Egyházunk születésnapja, a Szentlélek kiáradásának (eljövetelének) ünnepe, a Húsvét utáni 50. nap. A Feltámadás-, a Mennybemenetel- és a Pünkösd csodáját (egységét) nem lehet elválasztani egymástól! A Szentlélek egyesitő ereje éltet minket is, mint Egyházunk tagjait. Ő, mint Egyesitő-Erő gyűjt egybe minket is kárpát medencei-magyarokat évről-évre ezen a napon, erősít és bátorít mindannyiunkat, hogy ne csak megismerői, hanem megvalósitói legyünk Jézus evangéliumi tanitásának. Pünkösdkor indul útjára a Nagy Missió (az Egyház), amely folytatódik egészen a világ végéig. Általunk folytatódik. Olyan világban kell tanúságot tennünk (missionálnunk), amely világ gyanúsan tekint ránk, ugyanakkor igényli- és szomjazza a tanúságtevőket.
Húsvét után az apostolok bezárkóztak, és úrrá lett rajtuk a "félelem-lelke!" De a Szentlélek (a Bátorság-Lelke) erősebb a "félelem-lelkénél!" Ő minden akadályt legyőz, még az idegen nyelvi akadályt is. Ő a "Szeretet-Nyelvét" képviseli.
A pünkösdi-búcsúk és a pünkösdi-ünneplések minden évben befejeződnek, de a Szentlélek kiáradása továbbra is folytatódik. Véget ér május is a Szűzanya hónapja, de kérnünk kell továbbra is Magyarok Nagy Asszonyának, a Csíksomlyói Szűzanyának közbenjárását, hogy továbbra is részesüljünk a Szentlélek 7 ajándékában, Ő erősitsen minket a Bölcsesség-, a Jó Tanács-, az Értelem-, a Tudomány-, a Jámborság, a Lelki-Erő- és az Úr Félelmének Lelkével, és igy a mi Urunk Jézus Krisztus Kegyelme-, az Atya Isten szeretete- és a Szentlélek egyesitő ereje legyen velünk örökre. A m e n.

 


 

URUNK MENNYBEMENETELE
2018.05.13.

 

Urunk mennybemenetelében Jézus szeretetmegnyilvánulását kell látnunk, mert a világból való távozása feltétele a Szentlélek eljövetelének, aki Krisztus művét fogja folytatni a világban. (Jn 16,5-11). Égbe kell szállnia a testnek, hogy földre szállhasson a Lélek! Igy lesz Ő mindannyiunk számára Istenhez az Atyához vezető ÚT! És mi, akik várjuk az Úr második eljövetelét örökösei vagyunk az Ő Örök Országának.
Urunk mennybemenetele a Feltámadás (Húsvét) és a Szentlélek eljövetele (Pünkösd) közötti természetfeletti esemény, csoda. Jézus megdicsőült testben visszatért az Atyához, Isten Örök Országába, de itt maradt velünk, a kenyér és a bor szine alatt, ezt ünnepeljük Úrnapján. ami a Pünkösd utáni második vasárnapunk. Persze nemcsak a múltat, hanem a jövőnket is, jövendő örök életünket is ünnepeljük, amikor a Mennybemenetelt ünnepeljük. Ünnepeljük azt, hogy velünk maradt örökre.
Jézus a MENNYBE MENT (ascendit in Caelum), ünnepe Áldozócsütörtök, a Húsvét utáni 40. nap, a Boldogságos Szűzanya a Mennybe vétetett (assumpta est), ünnepe augusztus 15. Nagyboldogasszony napja.
A mai ünnepünk üzenete, hogy Jézus Krisztus életét- és evangéliumi tanitásának megvalósitását rábizta tanitványaira és követőire, vagyis reánk! Ennek a Krisztusi -Küldetésnek a teljesitése minden idők keresztény emberének, mint az apostoli hivatás örököseinek életprogramja kell, hogy legyen, hogy Jézus művét folytassuk, Örök-Országát épitsük már itt a földön. És várva a mennybe ment Krisztus második eljövetelét, kérjük, hogy Szentlelkének kegyelmi ajándékait megőrizve ne hagyjon magunkra küzdelmeinkben, és hogy mennybemenetele nekünk is felemelkedésünk legyen. A m e n.

 


 

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
2018.05.06.

 

6. Húsvéti Vasárnapunk Jézus mennybemenetele előtti vasárnap. Az evangélium Jézus búcsúbeszéde, ami nem a mai értelemben vett "búcsúzás" mert velünk maradt! (Mt 28,20). Ezt érezzük is, ha megmaradunk szeretetében, és az Atya szeretetében is. (Jn 15,9).
Amikor megkereszteltek bennünket Istennek gyermekei lettünk: és egy gyermek csak akkor tud egészségesen, testileg-lelkileg fejlődni, ha érzi, hogy szeretik. Isten Maga a Végtelen Szeretet, Ő szeret minden embert. (1 Jn 4-10). Mindannyiunknak nyitott lélekkel kell befogadnunk ezt a Szeretetet, mint Isten jóságát és továbbitani, tovább adni felebarátaink felé, Jézus Krisztus akaratát teljesitve: "Megmaradva az Ő szeretetében!"
De ez a vasárnapunk, május első vasárnapja anyák napja is, és egész május égi édesanyánknak a Szűz Anyának a hónapja. Ma köszöntjük és ünnepeljük az édesanyákat és imádkozunk értük, hogy legyenek a magyar családokban is a magyar jövő számára gyermeket nevelő jó édesanyák. És ahogyan kapcsolatot teremtünk és közösségben vagyunk égi- és földi Édesanyánkkal Anyaszentegyházunkban, ugyanúgy kell közösségben lennünk Krisztussal is.
Imádkozzunk azért, hogy Isten szeretetében megmaradva, élő közösséget épitve egyházában az igaz szeretet példaképei lehessünk és Szentlelkének vezetésével és irányitásával minden áldozatot meghozzunk egy megújuló élet reményében. A m e n.

 


 

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
2018.04.29.

 

A szőlőtőről és a szőlővesszőről szóló evangéliumi példabeszéd a lehető legteljesebben irja le az ember és Krisztus közötti kapcsolatot. A keresztséggel beleoltódtunk Krisztusba, mint szőlővesszők a szőlőtőbe. Ő, mint szőlőtő állandóan saját isteni életével és kegyelmével tölt el minket. Lelkileg belőle táplálkozunk. Életünk csak akkor teljes, ha valóban bő termést hozunk. (Jn 15,1-8).
Az evangéliumi példázat olyan egyházképet állit elénk, amelyben az élő- és haldokló vesszők együtt vannak a szőlőtőn: de a gyümölcsöt termő vessző is lehet haldokló, és a haldokló vessző is lehet gyümölcstermő. És nekünk, mint Egyházunk tagjainak a megtérés kegyelme által kell kapcsolódnunk a szőlőtőhöz, Magához Krisztushoz, aki világosan tudomásunkra hozza: "Nélkülem semmit sem tehettek!" És ez igy is van. Ha Istent csupán tetteink és terveink utólagos jóváhagyására kérjük, akkor nélküle cselekszünk, nem pedig Vele: nem "Őáltala- nem Ővele- és nem Őbenne!"
És ez a mai evangéliumi tanitás figyelmeztetés is, figyelmeztetés számunkra, emberek számára: Ember ne bizd el önmagad! Ember! Neked nem az a jó, ha a magad által elképzelt "isten" leszel, hanem az, ha általam elképzelt ember!
Jézus, mint szőlőtő, általunk, a szőlővesszők által akarja szeretetét megmutatni a világnak. Kérjük Őt imáinkban, hogy tegyen minket isteni jósága alkalmas eszközévé, és igy az általa elképzelt emberekként szeretetének művét folytatva jussunk el szeretetének örök országába. A m e n.

 


 

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
2018.04.22.

 

Ez a vasárnapunk a JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA, hivatások 55. világnapja. Minden hivatás világnapja, minden emberi munkáé. ami Isten dicsőségét szolgálja. Jézus mindannyiunk Jó Pásztora, de nekünk is Őhozzá hasonlóan "Jó Pásztoroknak" kell lennünk. És ez már nem magán-ügy(!), hanem konkrét-, valóságos- és teljes elköteleződés nem valami, hanem Valaki mellett, Akire rábizzuk egész életünket és Isten szolgálatába állitjuk. Igy leszünk együtt papok és hivek Isten Igéjének, Jézus Krisztus evangéliumának hiteles hirdetői.
Ma azért imádkozunk, hogy minél több fiatal meghallja az Úr hivó szavát és vállalja a papi- ás szerzetesi hivatást. A pap (görög nyelven: klerikus=lefoglalt) Isten és az emberek számára fölszentelt személy, aki ebben a természetes világban él, de egy másik természetfeletti világ megbízottja és szolgája, mint a lelkek pásztora: összekötő Isten- és ember között, amit liturgikus ruhájának leglényegesebb része, a stóla is jelképez. A római pápa, Isten szolgáinak a szolgája (Servus Servorum Dei) aki Jézus Krisztus földi helytartója (pontifex maximus: ponton), hid Isten és ember között. A jó pap csak hiveivel, együtt lehet a jó nyájnak az apostoli küldetést folytató jó pásztora. Olyan pásztor, aki nem politikus, nem is a kultúra terjesztője, hanem szolga: Isten és az emberek szolgája. Nem civil szakember, hanem a Szentség kiválasztott embere, a lelkek pásztora, a közösség vezetője, aki Mesterének evangéliumi tanitását megvalósitva vezeti egységre nyáját, hogy "Egy akol legyen és egy Pásztor!" Mi pedig legyünk önmagunknak is jó pásztorai, akik bátran ráhagyatkozunk a Szent Lélekre, hogy Ő irányitson bennünket!
Jézus a Jó Pásztor, mindannyiunk Pásztora, Neki szenteljük életünket és ráhagyatkozunk, hogy Ő vezessen bennünket. Nyitott lélekkel befogadjuk a Szent Lelket, hogy mindannyiunkat, vezetőket és vezetetteket irányitson Isten Örök Országa felé! Ma, a "Hivatások Világnapján" csak ez a cselekvő szeretet lehet az Istentől ajándékba kapott hivatásunkra adott válaszunk! Imáinkban pedig kérjük továbbra is Jó Pásztorunkat: Urunk! -Add, hogy minél többen kövessék hivó szavadat és folytassák Krisztus munkatársaiként Isteni-Művedet, már itt a földön épitve Örök-Egyházadat, a jó nyájaknak legyenek jó pásztoraik és együtt legyünk a "Föld sója, és a világ-világossága!" A m e n.

 


 

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
2018.04.15.

 

A feltámadt Krisztus, mint a Világ - Világossága legyőzi lelkünkben a bűn sötétségét. A tavaszi napforduló után és Húsvét után növekszik a világosság és legyőzi a sötétséget: a nappal (A FÉNY) győzedelmeskedik az éjszaka (A SÖTÉTSÉG) felett. Ezért kezdjük fényünneppel (Exultettel) minden évben templomainkban a Húsvéti Ünnepünket. Jézus feltámadásával nemcsak a bűn sötétségét győzte le, hanem örökre megsemmisítette a legnagyobb bűnt, a halált és örök életet ajándékozott nekünk.
Az üres sír és a Föltámadottal való találkozások hitelessé és elfogadottá tették Jézus Krisztus evangéliumának örök igazságait, ami az apostolok nagypénteki szomorúságát és a mi szomorúságunkat is húsvéti örömmé változtatta.
Mert Jézus Krisztus feltámadása nem egy holttest megelevenedése, Ő nem tér vissza az evilági, végetérő életbe, Ő nem a feltámasztott, hanem az ÖRÖKRE FELTÁMADOTT testében és lelkében egyaránt. Éreznünk kell, hogy itt van velünk, valóságosan jelen van számunkra. Ezzel a húsvéti örömmel kell szivünket is átformálni, lelkünket megnyitni, hogy nyitott lélekkel fogadjuk be a Szentlelket, Isten Végtelen Lelkét ne zárjuk keretek közé! A Végtelent ne tegyük végessé, a természetfelettit ne tegyük természetellenessé! Nem zárkózhatunk be a történelem- és az emberi érzékek korlátai közé!
Kérjük imáinkban Feltámadt Üdvözitőnk Erősitő Kegyelmét, hogy megmaradva húsvéti embereknek, az Ő apostolaihoz és tanitványaihoz hasonlóan, Szent Lelkének erősitő kegyelme által legyünk mi is az Ő hiteles apostolai és tanitványai legyünk hiteles tanúságtevői. A m e n.

 


 

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
2018.04.08.

 

2. Húsvéti vasárnapunk az Isteni irgalmasság vasárnapja. 2000-ben ezen a napon avatta szentté II.János-Pál pápa a lengyel származású Fausztina nővért, aki a 3. évezred első szentje és aki magánkinyilatkoztatásból kijelölte ezt a napot az Isteni irgalmasság vasárnapjának.
Húsvét után nyolc napig folyamatosan ünnepeljük, hogy Jézus föltámadásában, megvalósult és testet öltött Istennek az emberek iránti szeretete, vagyis I r g a l m a. Ebből élünk és ezáltal üdvözülünk. Feladatunk, hogy az Istenről könnyen megfeledkező emberiségnek hirdessük Isten irgalmát!
Tamás apostol is ezt hirdette, aki "késett" együtt örülni apostoltársaival, akik még együtt voltak az utolsó vacsora termében. Ahogyan Tamás apostolnak, úgy nekünk sem lehet egy üres sír húsvéti élmény, csak a személyes találkozás a feltámadt Krisztussal. Nekünk is az apostolokkal és Tamással is együtt kell éreznünk, és együtt kell kimondanunk: "Én Uram, én Istenem!" Ha az apostolokhoz hasonlóan méltó tanúságtevői leszünk a Feltámadottnak, bizonyosan számithatunk Isten irgalmára. Mert "Az isteni irgalom fénye, melyet az Úr Fausztina nővéren keresztül ad át ismét a világnak, megvilágitja a 3. évezred útját!" mondotta Szent II. János-Pál pápa. Imádkozzunk, hogy világitsa meg az isteni irgalom fénye a mi útjainkat is és legyünk úgy boldogok, hogy nem látunk és mégis hiszünk. És kérjük azt is imáinkban, hogy a feltámadás új fényében tudjuk megvalósitani az irgalmas szeretet gyakorlását és igy egymást erősitve maradandó húsvéti fény legyünk embertársaink számára. Imádkozva az "Isteni irgalmasság rózsafűzérét" kérjük Istent: "Irgalmazzon nekünk és az egész világnak!" A m e n.

 


 

A FELTÁMADÁS CSODÁJA
2018.04.01.

 

Születés-Halál-Feltámadás: ha a születést természetesnek nevezzük, a halált pedig természetellenesnek, akkor a F E L T Á M D ÁS -t mindenképp természetfeletti eseménynek kell tekintenünk, vagyis C S O D Á N A K. De a húsvéti-feltámadás Csodája lelki megújulás is. Lélekben ás hitünkben is erősit minket, és arra emlékeztet, hogy Isten természetfeletti szeretete győzött a természetellenes halál felett. Isten szeretete jelen van Krisztus feltámadásában is: Mert a szeretetet nem lehet megölni! Egy testet keresztre lehet fesziteni, de Istent, aki a Szeretet nem lehet megölni! Mert Ő újra- és újra testet ölt. Testet ölt az Örök Szeretet és nem szűnik meg soha. (1Kor 13,8). A Szeretetet nem lehet ellopni! Ha ellopták volna Jézus holttestét, talán még napjainkban is mutogatnák: ime itt vannak csontjai, itt vannak földi maradványai. De ez lehetetlen, mert feltámadt, valóban feltámadt! És nekünk ez a legfontosabb húsvéti üzenet: hogy testvéreinket erősitve közös szeretetünk, közös hitünk és közös húsvéti örömünk maradandó legyen és betöltse egész életünket.
A Szentlélek erősit és segit mindannyiunkat, hogy méltó tanúságtevői legyünk a föltámadt és velünk maradt Krisztusnak. Mert a feltámadás kereszténységünk, vagyis Krisztussal elkötelezett hiteles életmódunk központi igazsága nem filozófiai állitás, vagy olcsó emberi bizonyiték, hanem hiteles történelmi tény, örömhir. Az örök szeretet örömhire az ember számára.
A Húsvét előtti napokban elkisérjük Jézust keresztútján, elkisérjük a halálba, igy jutunk el Vele a föltámadásba is! Igy részesülünk abból a szeretetből, amely végighalad az Isten- és ember közötti kapcsolat történetén.
Húsvéti Örömünk, a Feltámadás Csodája legyen földi- és örök életünknek, legyen örök üdvösségünknek feltétele és alapja, és legyen Örök a Húsvétunk! A m e n.

 


 

VIRÁGVASÁRNAP
2018.03.25.

 

A N a g y h é t első napja, az Úr szenvedésének vasárnapja. Ezen a napon emlékezünk Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására: pálma- vagy barkaszenteléssel és körmenettel. Az evangéliumból Jézus szenvedéstörténetét, a passiót olvassuk: Mk 14,1-15,47. A nagyböjti szent időben lelkünket bűnbánattal, lelkigyakorlatokkal és jócselekedetekkel már előkészitettük, most pedig egész Egyházunkkal együtt lélekben átéljük Urunk szenvedését és föltámadását is. Követjük Őt keresztútján, hogy föltámadásának is követői és részesei lehessünk. Az Ő keresztútja a mi keresztútunk is, az Ő keresztje, a mi keresztünk is, igy lesz feltámadása a mi feltámadásunk is!
A Nagyhét első 3 napján a Húsvét előtti események (Jézus Betániában Lázárnál és testvéreinél, Júdás árulásának megjövendölése, ill. az utolsó vacsora) az evangéliumok témái. (Jn 12,1-13,21 és Mt 26,14-25).

 

N a g y c s ü t ö r t ö k: Délelőtt olajszentelési szentmise a püspöki-székesegyházakban: a keresztelendők, a betegek olajának és a krizmának szentelése.Este szentmise az utolsó vacsora (első szentmise) emlékére. Oltáriszentség (Eucharisztia) alapitása. Az orgona és a harangok elnémulnak. Szentmise végén oltárfosztás, éjjel szentségimádás és virrasztás a Szent-Sirnál.

 

N a g y p é n t e k: Jézus Krisztus kereszthalála.
1. Igeliturgia: olvasmányok és Passió. Homilia. Könyörgések.
2. Hódolat a Szent Kereszt előtt.
3. Szentáldozás: Oltár leteritve (kereszt nélkül) + gyertyák. Oltári Szentséget oltárra helyezzük, majd áldozás és Szentségimádás külön kijelölt helyen.

 

N a g y s z o m b a t: Imádkozás a Szent-Sirnál.
Éjszaka Húsvéti-Vigilia: 1. Tűzszentelés, húsvéti gyertya megáldása, majd Húsvéti-Örömének (Exultet).
2. Igeliturgia: Olvasmányok (Könyörgések). DICSŐSÉG! (Megszólal az orgona és a harangok!)
ÜNNEPÉLYES ALLELUJA! Húsvéti evangélium. Homilia.
3. Keresztségi liturgia: Vizszentelés. Keresztségi fogadalmunk megújitása. Hivek könyörgése.
4. Eucharisztia liturgiája: Felajánlás. Úrfellmutatás. Áldozás.
5. Körmenet: végén Mária antifóna, könyörgés. Te Deum...! Ünnepélyes áldás!

 

H ú s v é t v a s á r n a p: a húsvéti ételek megszentelése. Ünnepi Szentmise.

 

Magyar Húsvétot és Magyar Feltámadást várva, áldott ünnepeket kiván: János atya.

 


 

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
2018.03.18.

 

5. Nagyböjti vasárnapunk népi neve "Feketevasárnap!" Liturgiánk a szenvedő Krisztust helyezi előtérbe, ami nagypéntek elővételezése. Jézus közeledik Jeruzsálemhez, közeledik a megdicsőüléshez: nyiltan megmondja, hogy a halálon keresztül fog megdicsőülni. És azoknak a görögöknek, akik az ünnepre jöttek Jeruzsálembe nagyobb a hitük, mint azoknak a zsidóknak, akik rendszeresen hallották Jézus evangéliumi tanitását, sőt még csodáinak is tanúi voltak. A görögök "Látni akarták Jézust!"
Szent János evangélista nem irja le, hogy konkrétan hogyan is történt ez a találkozás, viszont leirja, hogy Jézus szerint "Eljött az óra!" Ami azt jelenti, hogy Jézus a Mennyei Atya üzenetét ismeri föl a görögök kérésében, akinek akaratát teljesiti, mint Megváltó. Ő nem azért lett emberré, hogy Isten létére ember legyen, hanem azért, hogy megváltson minket és feltámadása által megajándékozzon bennünket az örök élettel. "Már eljött az óra!" Eljött az idő: a szenvedés és a kereszt ideje, a megdicsőülés ideje. (Jn 12,20-33).
A búzaszem maga Jézus, aki aki által emberek milliói nyerik el az örök üdvösséget. Igy az Ő halálának órája nem a megsemmisülés, hanem a megdicsőülés! Ahogyan Ő "Igent" mondott a Mennyei Atya akaratára, ugyanúgy mondott "Igent" a most ünnepelt Szent József is. Jézus is és József is emberi akaratukat teljesen alárendelték a Mennyei Atya isteni akaratának. Nekünk sem elég napról-napra imádkoznunk: "Mi Atyánk!...Legyen meg a Te akaratod!" Tettekben megnyilvánuló cselekvő szeretettel kell, hogy a szenvedő Jézust lássuk szenvedő embertársainkban: és kérjük imáinkban is Jézust, mint Megváltónkat: hogy Ő, aki földi életében megtapasztalta a legnagyobb emberi szenvedéseket, erősitsen minket is nehéz óráinkban, hogy a mi szenvedésünk is üdvösségünket szolgálja. Nagyböjti-fohászunkkal pedig imádkozzuk: "Imádunk Téged Krisztus- és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által Megváltónk lettél és megváltottad a világot!" A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
2018.03.11.

 

Nagyböjti 4. vasárnapunk a "Laetare" (az öröm) vasárnapja. Egyházunk örül nagyböjtben is: mert a feltámadás, a húsvét, az üdvösségtörténet központi és legfontosabb eseménye. Olyan fontos esemény, hogy mi már nem tudunk nagyböjtöt sem tartani húsvét nélkül. Persze feltámadás nincs halál nélkül, feltámadás nincs kereszt nélkül! Jézus Krisztus keresztje, szenvedése és halála tanit meg minket is helyesen szeretni. És ez a mai evangéliumi-tanitás lényege: "Úgy szerette Isten a Világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte!" (Jn 3,15). Isten, a Mennyei Atya, szereti az általa teremtett embert és az általa teremtett világot.
Az ember a hit által azonosul a meghalt és föltámadt Krisztussal és igy részese Istenfiúságának is. Ezért Krisztust követő keresztény feladatunk, hogy ne csak a feltámadás csodáját, hanem Magát a Feltámadt Krisztust is adjuk át embertársainknak! Nikodémus, mint nyitott szivű farizeus is érezte ezt a feladatot, aki a sötétségben, éjnek idején is keresi Jézust, mint Istentől jött Prófétát.
És Jézus feltámadása mindent megváltoztat: az első húsvéttal elkezdődik a helyreállitás és az újjáteremtés: az ember és a világ teremtése és helyreállitása. Nemcsak Nikodémusnak, hanem minden embernek ujjá kell születnie vizből- és Szentlélekből, ha be szeretne jutni Isten Örök Országába! (Jn 3,6).
És mi magyar keresztények, akik "hiszünk Magyarország feltámadásában" méginkább hinnünk kell Jézus feltámadásában, hinnünk kell húsvétban! Hinnünk kell, hogy a "magyar kálvária" és a "magyar nagyböjt" elvezet mindannyiunkat a "magyar húsvétra", a "magyar feltámadásra!" És ahogyan magyar népünk 1848. március 15-e után kivivta szabadságát, ugyanúgy kell megszereznünk napjainkban is a lelki szabadságot. Magyar szivvel- és magyar lélekkel örvendezzünk ezen a vasárnapon, az öröm vasárnapján: és kérjük Istent továbbra is, áldja meg magyar népünket "jókedvvel, bőséggel!" A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
2018.03.04.

 

A templom magtisztitása Jézus által (Jn 2,13-25) olyan esemény, amely jele és eszköze üdvösségünknek. Jézus nemcsak a templomot tisztitja meg, hanem lelkünket is, hogy tiszta lélek lakozzék testünkben a "Szentlélek-Templomában!" Mert belső világunk is templom: mi magunk Isten temploma vagyunk! Mi az, amit az idei nagyböjtben ki kell "űzni" nekem is lelkemből? Mi az, ami nem "újszövetségi" bennem? És mi az, aminek helyet kell adnunk saját lelkünk templomában?
Nem mindegy, hogy a szent és a profán, a minőség és a mennyiség hogyan találkoznak mindennapi életünkben! Jézus szigorúan és egyértelműen szétválasztja és elkülöniti e két dolgot egymástól.
Az ószövetségi templom felépitése és környezete, a külső, még a "pogányoknak" is helyet adó részétől befelé haladva "tisztul meg" és ér el a Szentélyig. Jézus egyedül tesz rendet itt a külső templomban, ami inkább hasonlit egy elpiacosodott, zajos üzlethez, mint az imádság házához. És Ő védve Atyja Házának tisztaságát, ezzel az eseménnyel nyilvánosan is lezárja az ószövetségi áldozatok érvényességének idejét. Igy örök jele marad üdvösségünknek, de nagyböjti figyelmeztetésünk is, hogy még nyitottabban és még bátrabban figyeljünk életünk apróbb jeleire, vagyis arra, hogy mit kell megtisztitanunk lelkünkben és hétköznapi keresztény életmódunkban!?
A jövőt (az Új-Szövetséget) csak akkor lehet elkezdeni, ha a múlt (az Ószövetség) befejeződött. Ha hiszünk Jézusnak, Ő megtisztitja egész életünk "vásárcsarnokát" és harmadnapra "felépit" egy olyan templomot számunkra is, ami örök üdvösségünk temploma, ahol a megfeszitett Krisztust hirdetjük: aki a zsidóknak botrány, a pogányoknak oktalanság, de nekünk Isten ereje és Isten bölcsessége. Kérjük azt a Kegyelmet, hogy ez az isteni erő és ez az isteni bölcsesség tegye tisztává "lelkünk-vásárcsarnokát" Húsvét Szent ünnepére! A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
2018.02.25.

 

2. Nagyböjti-Vasárnapunk Urunk Szineváltozásának ünnepe. Ünnepeljük azt az üdvösségtörténeti eseményt, hogy Jézus előre jelezte megdicsőülését, és kinyilatkoztatta Istenségét. Szent János apostol irja Jézus első csodájáról a kánai menyegzőn: "Ezzel megmutatta isteni hatalmát és tanitványai hittek benne!"
A "Szineváltozás" sajátos evangéliumi műfaj, természetfeletti esemény: "Látomás!" "Láttuk az Ő dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét!" irja Szent János apostol: Jn 1,14. Jézus böjtje-, csodái- és szineváltozása is előkészitése- és előképei Húsvét Nagy Csodájának, a Feltámadásnak: Mt 17,19 (2Pét 1,16-21). Ahogyan Ő készült Húsvétra, nekünk is ugyanúgy kell NAGY BÖJTÖT tartanunk és készülnünk kell nekünk is Húsvétra. Hogy tudjunk vátoztatni, nekünk is meg kell változnunk! Lelkileg kell megújulnunk Húsvét ünnepére.
Jézusban találkozik az Ószövetség az Újszövetséggel: Mózes az ószövetségi törvényeket, Illés pedig a prófétákat képviseli. Jakab és János az Újszövetség képviselői. Mi is az Újszövetség képviselői vagyunk, mint az Úr 21. századi apostolai- és tanúságtevői. Jézus csodái segitenek minket is, hogy jó irányba haladjunk Húsvét felé: a nagyböjti szent 40 napban is, földi életünkben pedig "örök-húsvétunk" felé! Változzunk- és változtassunk úgy, hogy "földi életünk nagyböjtje" végén nekünk is elmondhassa Mennyei Atyánk: "Te vagy az én szeretett Fiam!"
Egymásra jobban odafigyelve, üldözött keresztény testvéreinket jobban segitve, kérjük azt a kegyelmet, mint természetfeletti ajándékot, hogy rajtunk is beteljesedjen egy nagy (szine)változás: hogy mi is megdicsőülten nyerjük el örök üdvösségünket! A m e n.

 


 

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
2018.02.18.

 

Kedden este véget ért a farsang és elkezdődött hamvazó szerdával a nagyböjt: a bűnbánat-, a megtisztulás-, az áldozatvállalás- és a böjtölés időszaka, húsvéti előkészületünk 40 napja. Idei nagyböjtünk minket is a pusztába küld, hogy Jézushoz hasonlóan böjtöléssel győzzük le a kisértést és a kisértőt. Nagyböjtünk liturgikus szine, a viola (lila) is a bűnbánat szine, de a hamvazkodás is erre figyelmeztet: "A hamvazás az Egyház szentelménye, amely az Egyház imái által gyógyitó erőt nyer, és lelkünkben az őszinte bűnbánat felébresztésére szolgál, hogy általa egy új- és jobb életre feltámadjunk, és igy évről-évre Húsvétjainkat is megtisztult lélekkel ünnepelhessük!" Irja Ferenc pápa nagyböjti körlevelében.
Levetjük farsangi álarcunkat és "maszk" nélkül, tiszta arccal- és nyitott lélekkel állunk Isten szine előtt: a Szentlélek erősitő kegyelmét kérve a nagyböjt küszöbén. Jézust is a Szentlélek vitte ki a pusztába, ahol megkisértette a gonosz lélek, el akarta távolitani megváltói küldetésének teljesitésétől!
Kérjük imáinkban, hogy valóban szent legyen ez a 40 napunk. És ahogyan Jézus határozottan elutasitotta a kisértőt, úgy nekünk is Jézus határozottságával kell fellépnünk a kisértővel szemben! Annak a Jézusnak a határozottságával, aki helyettünk semmit, de értünk mindent meg tesz és vezet minket továbbra is nagyböjti-földi kerezstútunkon, amelynek stációi szenvedésére- és kereszthalálára emlékeztetnek, de a végén ott a Feltámadás, ott a Húsvét, a 15. állomás! Éljünk úgy, hogy földi életünk "nagyböjtje" végén Jézussal együtt eljussunk mi is Örök Húsvétunkra. Úgy legyen! A m e n.

 


 

FARSANGVASÁRNAP
2018.02.11.

 

Farsangvasárnapja van. Az evilági örömök, karneválok és a mulatozások ideje. De igazán örülni és örvendezni csak az egészséges lelkű ember képes. A beteg, a leprás nem. Mi a nagyböjt küszöbét átlépve hamvazószerdán már nem mulatozunk, hanem böjtölünk, örömmel tesszük a jót és segitünk embertársainkon, de örömmel is böjtölünk. Bűnbánatot- és lelkigyakorlatot tartunk, hogy tiszta lélekkel készülhessünk húsvét szent ünnepére. Jézus is azt akarja, hogy megtisztuljunk: "Akarom, tisztulj meg!" mondja a leprásnak. Jézus kinyújtott kezéhez hasonlóan legyünk mi magunk is "Jézus kinyújtott kezei" embertársaink felé! Akarjuk mi is hogy együtt mindannyian megtisztuljunk! Szólitsuk meg és érintsük meg korunk leprásait: nyújtsuk ki kezünket a szenvedély-betegek és a lelki betegségben szenvedő embertársaink felé, "akarjuk, hogy megtisztuljanak!" Akarjuk, hogy testileg-lelkileg egészségesek legyenek!
Jézus nem akarja, hogy Őt csodadoktornak tekintsék, és népszerűséget, karriert sem akar. Egyszerűen "helyet cserél" a leprás beteggel: a leprás egészségesen visszatér az emberi közösségbe, Jézus pedig továbbra is emberektől távol, közösség nélküli, elhagyott helyeken tartózkodik. És folytatja megváltói-küldetését: teljesiti a Mennyei Atya akaratát. Örömmel teszi.
Kezdjük mi is örömmel idei nagyböjtünket:és még nagyobb örömmel érkezzünk meg mindannyian legnagyobb örömünnepünkre, Húsvét Szent Ünnepére. Legyen teljes az örömünk, és ha kell tudjunk megváltozni, tudjunk megújulni és tudjunk megtisztulni, hogy földi életünk nagyböjtje végén eljussunk az örök feltámadásra, örök húsvétunkra. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
2018.02.04.

 

Jézus betegeket gyógyit. Ezzel jelzi Isten Országának eljöttét. Kafarnaumban is, ahol meggyógyitja Péter apostol anyósát és sok-sok beteget, akiknek megtiltotta, sőt apostolainak is, hogy Messiási voltáról tanúskodjanak! Tette ezt azért is, mert a Messiási-fogalom eltorzult, és politikai szinezetet vett fel: ha nem igy jár el, nem tudta volna Megváltói működését akadálytalanul folytatni, mert szembe került volna a római hatóságokkal is.
Szent Márk evangélista irja le Jézusnak egy napját. Amikor kora reggel kiment a falu határába, hogy csendes helyen imádkozzék, és kapcsolatot teremtsen a Mennyei Atyával, az Őt izgatottan kereső apostolok azt mondták Neki: "Mindenki Téged keres!" (Mk 1,19-39). Igy kezdődött Jézus megváltiói nyilvános működése, evangéliumhirdető életszakasza.
Örömhirt hozott: itt Galileában és Kafarnaumban virradt az emberiségre az a fényesség, amely azóta is beragyogja az egész világot.
Jézus gyógyszere és gyógymódja az imádság. Nemcsak visszaállit, rehabilitál egy egészséges állapotot, hanem egy új állapotot teremt, amikor a testből és lélekből álló beteg embereket meggyógyitja.
Kérjük mi is Gyertyaszentelő Boldogasszonyunk közbenjárását a Lorettói-litánia fohászával: "Betegek gyógyitója, add, hogy testi-lelki egészségnek örvendjünk!" A Te isteni dicsőségedet és embertársaink üdvösségét szolgálva földi életünkben segitsen minket továbbra is a Te Kegyelmed és Szentlelked ereje, hogy amikor életünk gyertyája kialszik, Simeonnal együtt megláthassuk Örök Világosságod Országát. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
2018.01.28.

 

Jézussal, és első kiválasztott apostolaival mi is elmegyünk a kafarnaumi zsinagógába. Mi is hallgatjuk az Ő evangéliumi tanitását, amelyben megnyilvánul az isteni hatalom közelségének ereje. Jézus nem egy irástudó a sok közül, több annál! Szava és igéje maga a valóság, nem a valóságról kigondolt beszéd. (Mk 1,21-28). Igéje nemcsak tanitás, hanem csodás tett, csodás cselekedet, amikor isteni hatalmával kiűzi a gonosz lelket az ördögtől megszállt emberből.
Megváltói küldetése üdvösségünk szolgálata: isteni hatalma nem ellenünk van, hanem értünk. Minket akar megmenteni. Szentlelke erejével csak Ő képes kiűzni a gonoszt a mi lelkünkből is! Isteni hatalma és mindenhatósága: irgalom-, megbocsátás- és szabadság, ami jelzi mindannyiunk számára, hogy Krisztust követő kereszténységünk nemcsak vallás, hanem életmód! Február 2-án, pénteken, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén megszenteljük keresztény életmódunkat jelképező gyertyáinkat, hogy a világosság (FÉNY) és a tisztulás (TŰZ) jeleként lehessünk mi is méltó tanúságtevői és XXI. századi "apostolai" Jézus Krisztusnak, aki velünk maradt és velünk él napjainkban is.
Éljünk úgy, hogy amikor földi életünk végén "életünk gyertyájának lángja" kialszik, gyújtsa nekünk is újra az örök világosságot Jézus Krisztus a Világ-Világossága, akinek hatalma nem emberi, hanem isteni hatalom, ás napjainkban is erőt ad nekünk. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
2018.01.21.

 

Az Úr Jézus nyilvános működésének kezdetével "Betelt az idő!" Az évszázadokon át folyamatosan a "beteljesedés" felé haladó idő az "evangéliumi-jelenben" befejeződött. Itt az idő, Isten Országa közel van, de eddig is folyamatosan közeledett az ember felé, Jézussal pedig megérkezett hozzánk. (Mk1,14-20). Isten üdvösséget teremtő munkája elérte célját: Krisztus megérkezett, itt van velünk és velünk is marad, (MT 28-20) készen áll a megváltás művének beteljesitésére. Választ vár tőlünk, emberektől, hogy ne passziv szemlélői, hanem aktiv cselekvői legyünk Isten kegyelmi művének.
Jézus a két testvérpár példáján keresztül hiv minket is az evangélium befogadására: és a Szentlélek által megerősödve nekünk is embereket kell halásznunk hálóinkkal. A Szentlélek által ujjászületve leszünk méltó mukatársai és emberhalászai annak a Jézus Krisztusnak, aki beteljesitette az időt és itt van velünk.
Ahogyan a két testvérpár: Péter és András, ill. Jakab és János életmódot változtattak és követték az Urat, hozzájuk hasonlóan nekünk is meg kell változnunk, meg kell térnünk. Jézus követése nemcsak az evangéliumi tanitás megismerése, hanem teljes ráhagyatkozás, életünk teljes odaadása, hogy Szentlelke által Jézus működhessen bennünk és formálja életünket. Elkötelezem magam Jézus mellett embertársaim szolgálatának érdekében. Új közösséget teremtek. Nemcsak imádkozom a keresztények egységéért évente egy alkalommal az ökumenikus imahéten, hanem mindent megteszek azért, hogy ez az egység megvalósuljon. Cselekvő szeretettel vagyok Jézus munkatársa. Csak igy juthatok el közösségem, az Egyház tagjaival együtt Isten Örök Országába. A m e n.

 


 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
2018.01.14.

 

A karácsonyi idő befejeződött, és megkezdődött az évközi idő, amelynek liturgikus szine a zöld. Az évközi idő vasárnapjain Egyházunk Jézus nyilvános működésére emlékezik és az evangéliumokból is az Ő életét és tanitását olvassuk. Jézus az Egyházban tovább él közöttünk, tanit és vezet minket az üdvösség útján.
És ahogyan Keresztelő Szent János két tanitványa János és András rátaláltak Jézusra, hozzájuk hasonlóan mi is találjuk meg a Messiást, Krisztust. És ahogyan Sámuel hallgatott Isten üzenetére, úgy hozzá hasonlóan mi is halljuk meg napjainkban is Isten üzenetét. Legyünk Istennek 21. századi "Sámueljei!" Hallgassunk Istenre és akkor Isten is meghallgat minket!
Most, farsang idején kell elvinnünk embertársainknak a Karácsonykor lelkünkbe fogadott Istengyermeket, és Keresztelő Jánoshoz hasonlóan embertársainkat Jézushoz kell vezetnünk. Szegődjünk mi is Jézus nyomába András és János apostolokhoz hasonlóan és "maradjunk is Nála!" Az új évben megújult lélekkel kérjük Isten áldását tanúságtevő keresztény életünkre és imádkozzunk egymásért! Cselekvő szeretettel tegyünk meg mindent, hogy "Megtaláljuk a Messiást," hogy rátaláljunk Krisztusra! Legyünk méltó követői annak a Jézus Krisztusnak, aki mindannyiunkat meghivott örök országába. A m e n.

 


 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
2018.01.07.

 

Ahogyan Karácsony Ünnepe az Isten- és az ember, a föld és az ég találkozása, ugyanúgy Krisztus keresztsége is az. A leirt evangéliumi-látomásban is, mint üdvösségtörténeti-eseményben "Megnyilik az ég" és eggyé válik a földdel, mintha megszünne az ég és a föld közötti különbség. Helyre áll az ember által elrontott kapcsolat Isten- és az ember között.
Tegnap, Vizkeresztkor ünnepeltük, hogy a Karácsonykor született Gyermek Isten Fia, és Vizkereszt utáni vasárnapunk Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Ez a vasárnap évközi 1. vasárnapunk is.
Vizkereszt, január 6-a, Krisztus Urunk megjelenésének ünnepe: Keleti-Ortodox-Testvéreink Karácsonyi Ünnepe a Juliánus-naptár szerint. Napkelet bölcsei aranyat-tömjént-és mirhát hoztak ajándékba a Gyermeknek: aranyat a királynak, tömjént Istennek és mirhát (kenetet) Isten fölkentjének, Krisztusnak. Több, mint 2000 évvel az Istengyermek születése után, mi is tudjunk és merjünk ajándokat adni neki: lelki-ajándékokat. A megújulás jelével, az új szentelt-vizzel szenteljük meg lakásunkat és házainkat: szenteljük meg egész életünket. A betlehemi-csillaghoz hasonlóan vezessük mi is embertársainkat Isten Örök-Országa felé! Keresztelő Szent Jánoshoz hasonlóan meg kell, hogy lássuk Jézusban a Messiást, Őhozzá kapcsolva életünket.
Vizkereszt-ünnepével elkezdődik a farsang, amely hamvazó-szerdáig, a nagyböjt első napjáig tart. Az idei farsang ne a bálok és karneválok fontosságát jelentse számunkra, hanem azt, hogy farsangi maszkunkat és álarcunkat levetve, Isten szent szine előtt őszintén és imádkozó lélekkel folytatjuk földi zarándok utunkat.
Tegyünk meg mindent azért, hogy Jézushoz hasonlóan mi is a Mennyei Atya szeretett gyermekei lehessünk és kérjük Őt imáinkban: Istenünk, Te a mai napon kinyilvánitottad, hogy Jézus a Te szeretett Fiad. Add, hogy mi, akik keresztségünk óta a Megkeresztelt Üdvözitő követői vagyunk, ujjászületve vizből- és Szentlélekből mindvégig hűséges gyermekeid maradhassunk és kedved teljék bennünk. A m e n.

 

Kovács János nyugalmazott tábori lelkész, alezredes, kisegítő lelkész

 

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

 

Lelkiség / Elmélkedések